N. 99/2023 - 308332-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 99/2023 - 308332-2023
Publicatiedatum:24/05/2023
Uiterste datum:19/06/2023
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Cytomètres
Aanbestedende overheid:
AZ Klina

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
38434510
Beschrijving:
Cytometers.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AZ Klina Augustijnslei 100 Brasschaat 2930 Mevrouw Peggy Reyntjens Telefoon: +32 36505027 _hidden_@klina.be www.klina.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/165/N8/2022 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop van een flowcytometer, reagentia en onderhoudscontract.

AZ Klina OO2022-164 - labo

zie II.2.4

AZ Klina, Augustijnslei 100 te 2930 Brasschaat

Deze opdracht wordt uitgeschreven door vzw Algemeen Ziekenhuis Klina, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat, KBO nr. 0434.302.850, verder ook aangeduid als de “Aanbesteder” en “AZ Klina”. Voor meer info over AZ Klina kan u de website raadplegen: https://www.azklina.be.

Deze opdracht betreft de aankoop, levering en installatie van een conventionele flowcytometer voor gebruik in een klinisch laboratorium incl. reagentia/toestelgebonden consumables, acquisitie en analysesoftware, alle noodzakelijke opleidingen, LIS-koppeling en onderhoudscontract.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 84 3 4

Vereiste opties (Vereiste opties: De inschrijvers zijn verplicht om voor elke vereiste optie een offerte in te dienen.

De inschrijver is verplicht om alle vereiste opties aan te bieden, dit op straffe van substantiële onregelmatigheid met wering van de offerte tot gevolg. De aanbestedende overheid is op geen enkele moment verplicht om over te gaan tot bestelling van een aangeboden optie.

Indien m.a.w. de vereiste optie een onderhoudscontract betreft, heeft de aanbestedende overheid de keuze om al dan niet een onderhoudscontract aan te gaan. Dit geldt zowel voor preventieve als omniumcontracten.)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Kredietwaardig:

Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score.

Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score.

Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.

Volgende scores zijn mogelijk:

Score Omschrijving

A Zeer Laag risico

B Laag risico

C Gemiddeld risico

D Hoog risico

E Geen Score

Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/

2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage van het KB van 18 april 2017.

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.

2. Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een grondige beschrijving van de in house expertise die nodig is om deze opdracht correct uit te voeren. Op deze manier toont u dat u de nodige ervaring en expertise heeft om de opdracht uit te voeren;

2. Een lijst van de 3 voornaamste leveringen of opdrachten binnen de Benelux, die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht binnen de Benelux, in dezelfde grootte orde als deze opdracht, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De inschrijver geeft hierbij zijn akkoord om de referenties te contacteren. De referenties dienen van een gelijkaardige aard en omvang te zijn dan de voorliggende opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

3. De inschrijver toont aan dat hij over de nodige vergunningen en kwaliteitseisen beschikt inzake de distributieactiviteit op de Belgische markt van de in de offerte aangeboden medische hulpmiddelen voor in vitro diagnostiek.

De inschrijver dient minimaal te voldoen aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Een bewijs van registratie van de aanbieder door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) dient voorgelegd te worden

4. In de mogelijkheid zijn apparatuur aan te bieden die compliant is met de In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation.

Beschrijf uw aanpakt/tijdslijn voor transitie naar compliantie m.b.t. de IVD-Verordening (IVD-R) ook voor reagentia en software.

1. Aantonen van de nodige ervaring en expertise om de opdracht uit te voeren.

2. Aanleveren van een referentielijst met min. 3 referenties binnen de Benelux, in dezelfde groot orde als deze opdracht.

3. Registratiebewijs FAGG aan te leveren.

4. .

AFDELING: PROCEDURE

De gemiddelde levensduur van het betreffende toestel is langer dan 48 maanden. De aanbestedende overheid wenst de contractuele afspraken te bestendigen gedurende de gebruiksduur van het toestel. De raamovereenkomst voorziet eveneens aankoop van toestelgebonden reagentia en onderhoud waardoor de langere looptijd gejustifieerd is.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-06-19 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2023-06-29 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Opmerkingen over de gunningscriteria: Dit onderdeel heeft betrekking op de tweede fase van de plaatsingsprocedure, met name op de beoordeling van de offertes. De aanvragen tot deelneming in de huidige fase van de plaatsingsprocedure zullen NIET op basis van gunningscriteria, maar wel op basis van de hoger vermelde kwalitatieve selectiecriteria worden beoordeeld.

De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen rekening houdende met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De precieze gunningscriteria zullen in de tweede fase van de plaatsingsprocedure weergegeven worden in het bestek.

Ondernemingsrechtbank Bolivarplaats 20 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32578011 Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AZ Klina Augustijnslei 100 Brasschaat 2930 Mevrouw Peggy Reyntjens Telefoon: +32 36505027 _hidden_@klina.be www.klina.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/165/N8/2022 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aankoop van een flowcytometer, reagentia en onderhoudscontract.

AZ Klina OO2022-164 - labo

zie II.2.4

AZ Klina, Augustijnslei 100 te 2930 Brasschaat

Deze opdracht wordt uitgeschreven door vzw Algemeen Ziekenhuis Klina, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat, KBO nr. 0434.302.850, verder ook aangeduid als de “Aanbesteder” en “AZ Klina”. Voor meer info over AZ Klina kan u de website raadplegen: https://www.azklina.be.

Deze opdracht betreft de aankoop, levering en installatie van een conventionele flowcytometer voor gebruik in een klinisch laboratorium incl. reagentia/toestelgebonden consumables, acquisitie en analysesoftware, alle noodzakelijke opleidingen, LIS-koppeling en onderhoudscontract.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 84 3 4

Vereiste opties (Vereiste opties: De inschrijvers zijn verplicht om voor elke vereiste optie een offerte in te dienen.

De inschrijver is verplicht om alle vereiste opties aan te bieden, dit op straffe van substantiële onregelmatigheid met wering van de offerte tot gevolg. De aanbestedende overheid is op geen enkele moment verplicht om over te gaan tot bestelling van een aangeboden optie.

Indien m.a.w. de vereiste optie een onderhoudscontract betreft, heeft de aanbestedende overheid de keuze om al dan niet een onderhoudscontract aan te gaan. Dit geldt zowel voor preventieve als omniumcontracten.)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Kredietwaardig:

Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score.

Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score.

Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.

Volgende scores zijn mogelijk:

Score Omschrijving

A Zeer Laag risico

B Laag risico

C Gemiddeld risico

D Hoog risico

E Geen Score

Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/

2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage van het KB van 18 april 2017.

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.

2. Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een grondige beschrijving van de in house expertise die nodig is om deze opdracht correct uit te voeren. Op deze manier toont u dat u de nodige ervaring en expertise heeft om de opdracht uit te voeren;

2. Een lijst van de 3 voornaamste leveringen of opdrachten binnen de Benelux, die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht binnen de Benelux, in dezelfde grootte orde als deze opdracht, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De inschrijver geeft hierbij zijn akkoord om de referenties te contacteren. De referenties dienen van een gelijkaardige aard en omvang te zijn dan de voorliggende opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

3. De inschrijver toont aan dat hij over de nodige vergunningen en kwaliteitseisen beschikt inzake de distributieactiviteit op de Belgische markt van de in de offerte aangeboden medische hulpmiddelen voor in vitro diagnostiek.

De inschrijver dient minimaal te voldoen aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Een bewijs van registratie van de aanbieder door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) dient voorgelegd te worden

4. In de mogelijkheid zijn apparatuur aan te bieden die compliant is met de In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation.

Beschrijf uw aanpakt/tijdslijn voor transitie naar compliantie m.b.t. de IVD-Verordening (IVD-R) ook voor reagentia en software.

1. Aantonen van de nodige ervaring en expertise om de opdracht uit te voeren.

2. Aanleveren van een referentielijst met min. 3 referenties binnen de Benelux, in dezelfde groot orde als deze opdracht.

3. Registratiebewijs FAGG aan te leveren.

4. .

AFDELING: PROCEDURE

De gemiddelde levensduur van het betreffende toestel is langer dan 48 maanden. De aanbestedende overheid wenst de contractuele afspraken te bestendigen gedurende de gebruiksduur van het toestel. De raamovereenkomst voorziet eveneens aankoop van toestelgebonden reagentia en onderhoud waardoor de langere looptijd gejustifieerd is.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-06-19 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2023-06-29 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Opmerkingen over de gunningscriteria: Dit onderdeel heeft betrekking op de tweede fase van de plaatsingsprocedure, met name op de beoordeling van de offertes. De aanvragen tot deelneming in de huidige fase van de plaatsingsprocedure zullen NIET op basis van gunningscriteria, maar wel op basis van de hoger vermelde kwalitatieve selectiecriteria worden beoordeeld.

De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen rekening houdende met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De precieze gunningscriteria zullen in de tweede fase van de plaatsingsprocedure weergegeven worden in het bestek.

Ondernemingsrechtbank Bolivarplaats 20 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32578011 Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-05-19