N. 14/2020 - 028670-2020 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

maandag 1 maart 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 14/2020 - 028670-2020
Publicatiedatum:21/01/2020
Uiterste datum:24/02/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Aanbestedende overheid:
Gemeente Anderlecht 0206.582.284_21907

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Anderlecht 0206.582.284_21907 Raadsplein 1 Brussel 1070 Aline Goethals Telefoon: +32 25580930 _hidden_@anderlecht.brussels www.anderlecht.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358079 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358079 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Gemeente+Anderlecht-PB%2F2019%2F02-F02 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=26694

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studie en opvolging van de inrichtingswerken van een sport- en verenigingsvoorzieningenpool in het Peterbospark

Gemeente Anderlecht-PB/2019/02-F02_0

De opdracht is een overheidsopdracht voor diensten in het kader van het Duurzaam Wijkcontract (DWC) 'Peterbos'. Het betreft hier een volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de uitvoering van de werken voor de constructie van een sport- en verenigingsvoorzieningenpool in het Peterbospark.

Het betreft een volledige opdracht voor architectuur die de volgende bekwaamheden waarborgt: architectuur, binnenhuisarchitectuur, design vast meubilair, technologie in stabiliteit, technologie in speciale technieken (waaronder akoestiek), raadgevingen inzake energieprestaties van de gebouwen, coördinatie van veiligheid-gezondheid en deskundigheid inzake een systeem voor Building Information Modelling (BIM). De opdracht omvat eveneens de inrichting van een openbare ruimte op het dak, volgens de algemene principes van de inrichting uitgevaardigd door het Masterplan betreffende de openbare ruimten van het Peterbospark, dat opgemaakt zal worden in de lente van 2020.

Geraamde totale waarde: 618800.00

Peterbospark, 1070 Anderlecht.

Het betreft hier een volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de uitvoering van de werken voor de constructie van een sport- en verenigingsvoorzieningenpool, met de inrichting van een openbare ruimte op het dak.

De opdracht verdeelt zich in zes genummerde fasen:

1) realisatie van een voorontwerp;

2) aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning;

3) opstellen van het aanbestedingsdossier;

4) analyse van de offertes voor de uitvoering van de werken;

5) directie van de werken;

6) oplevering van de werken.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 618800.00 Aanvang 2020-12-10 Einde 2026-10-30 3 5

Voor de nota betreffende de referentie(s):

- bekwaamheid om een project te ontwikkelen in de lijn van de context en met een sterk potentieel betreffende de activering van de openbare ruimten - 30 punten,

- bekwaamheid om een fijne en intelligente interfunctionaliteit te ontwikkelen tussen de verschillende programma's van een voorzieningenpool - 25 punten,

- bekaamheid om de verschillende aspecten van de duurzaamheid in een project te integreren (zoals beschreven in de technische vereisten van het onderhavig BLB) en zich niet te beperken tot de reglementaire bepalingen - 10 punten.

Voor de nota betreffende de kwaliteit:

- bekwaamheid om de specificiteit en de inzet van de opdracht te behandelen (zoals beschreven in de technische vereisten van het onderhavig BLB) in het architectuurproject - 35 punten.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie BLB.

Wet van 20.2.1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-24 Plaatselijke tijd: 12:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-06-09 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 www.raadvst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 www.raadvst-consetat.be

De bepalingen van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten zijn van toepassing.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Commune d'Anderlecht 0206.582.284_21907 Place du Conseil 1 Bruxelles 1070 Aline Goethals Telefoon: +32 25580930 _hidden_@anderlecht.brussels www.anderlecht.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358079 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358079 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Gemeente+Anderlecht-PB%2F2019%2F02-F02 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=26694

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Étude et suivi des travaux d'aménagement d'un pôle d'équipements sportif et associatif au Parc du Peterbos

Gemeente Anderlecht-PB/2019/02-F02_0

Le marché est un marché public de service dans le cadre du contrat de Quartier Durable (CQD) «Peterbos». Il s'agit d'une mission complète pour l’étude et le suivi de l’exécution des travaux pour la construction d'un pôle d'équipements sportif et associatif dans le Parc du Peterbos.

Il s’agit d’une mission complète d'architecture assurant les compétences suivantes: architecture, architecture d'intérieur, design mobilier fixe, ingénierie en stabilité, ingénierie en techniques spéciales (dont acoustique), conseil en performance énergétique des bâtiments, coordination de sécurité santé et expertise en système de Bâti et informations modélisées (BIM). La mission comprend également l'aménagement d'un espace public en toiture, selon les principes généraux d'aménagement édictés par le Masterplan concernant les espaces publics du Parc du Peterbos, qui sera élaboré au printemps 2020.

Geraamde totale waarde: 618800.00

Parc du Peterbos, 1070 Anderlecht.

Il s'agit d'une mission complète pour l’étude et le suivi de l’exécution des travaux pour la construction d'un pôle d'équipements sportif et associatif, comprenant l'aménagement d'un espace public en toiture.

La mission se subdivise en 6 phases numérotées comme suit:

1) réalisation d'un avant-projet;

2) demande de permis d’urbanisme;

3) élaboration du dossier d’adjudication;

4) analyse des offres pour l'exécution des travaux;

5) direction des travaux;

6) réception des travaux.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 618800.00 Aanvang 2020-12-10 Einde 2026-10-30 3 5

Pour la note de référence(s):

- capacité à développer un projet inscrit dans son contexte et avec un fort potentiel d'activation des espaces publics - 30 points,

- capacité à développer une inter-fonctionnalité fine et intelligente entre les différents programmes d'un pôle d'équipements - 25 points,

- capacité à intégrer les différents aspects de la durabilité dans un projet (tels que décrits dans les clauses techniques du présent CSC), en allant au-delà des contraintes réglementaires - 10 points.

Pour la note de qualité:

- capacité à aborder la spécificité et les enjeux de la mission (tels que décrits dans les clauses techniques du présent CSC) dans le projet d’architecture - 35 points.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir CSC.

Loi du 20.2.1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-24 Plaatselijke tijd: 12:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-06-09 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 www.raadvst-consetat.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 www.raadvst-consetat.be

Les dispositions de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics sont d'application.

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-15

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Anderlecht 0206.582.284_21907 Raadsplein 1 Brussel 1070 Aline Goethals Telefoon: +32 25580930 _hidden_@anderlecht.brussels www.anderlecht.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358079 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358079 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Gemeente+Anderlecht-PB%2F2019%2F02-F02 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=26694

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Studie en opvolging van de inrichtingswerken van een sport- en verenigingsvoorzieningenpool in het Peterbospark

Gemeente Anderlecht-PB/2019/02-F02_0

De opdracht is een overheidsopdracht voor diensten in het kader van het Duurzaam Wijkcontract (DWC) 'Peterbos'. Het betreft hier een volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de uitvoering van de werken voor de constructie van een sport- en verenigingsvoorzieningenpool in het Peterbospark.

Het betreft een volledige opdracht voor architectuur die de volgende bekwaamheden waarborgt: architectuur, binnenhuisarchitectuur, design vast meubilair, technologie in stabiliteit, technologie in speciale technieken (waaronder akoestiek), raadgevingen inzake energieprestaties van de gebouwen, coördinatie van veiligheid-gezondheid en deskundigheid inzake een systeem voor Building Information Modelling (BIM). De opdracht omvat eveneens de inrichting van een openbare ruimte op het dak, volgens de algemene principes van de inrichting uitgevaardigd door het Masterplan betreffende de openbare ruimten van het Peterbospark, dat opgemaakt zal worden in de lente van 2020.

Geraamde totale waarde: 618800.00

Peterbospark, 1070 Anderlecht.

Het betreft hier een volledige opdracht voor de studie en de opvolging van de uitvoering van de werken voor de constructie van een sport- en verenigingsvoorzieningenpool, met de inrichting van een openbare ruimte op het dak.

De opdracht verdeelt zich in zes genummerde fasen:

1) realisatie van een voorontwerp;

2) aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning;

3) opstellen van het aanbestedingsdossier;

4) analyse van de offertes voor de uitvoering van de werken;

5) directie van de werken;

6) oplevering van de werken.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 618800.00 Aanvang 2020-12-10 Einde 2026-10-30 3 5

Voor de nota betreffende de referentie(s):

- bekwaamheid om een project te ontwikkelen in de lijn van de context en met een sterk potentieel betreffende de activering van de openbare ruimten - 30 punten,

- bekwaamheid om een fijne en intelligente interfunctionaliteit te ontwikkelen tussen de verschillende programma's van een voorzieningenpool - 25 punten,

- bekaamheid om de verschillende aspecten van de duurzaamheid in een project te integreren (zoals beschreven in de technische vereisten van het onderhavig BLB) en zich niet te beperken tot de reglementaire bepalingen - 10 punten.

Voor de nota betreffende de kwaliteit:

- bekwaamheid om de specificiteit en de inzet van de opdracht te behandelen (zoals beschreven in de technische vereisten van het onderhavig BLB) in het architectuurproject - 35 punten.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie BLB.

Wet van 20.2.1939 op de bescherming van den titel en van het beroep van architect.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-24 Plaatselijke tijd: 12:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-06-09 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 www.raadvst-consetat.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 www.raadvst-consetat.be

De bepalingen van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten zijn van toepassing.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-15