N. 23/2018 - 049584-2018 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 26 februari 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 23/2018 - 049584-2018
Publicatiedatum:02/02/2018
Uiterste datum:
 
Type:Erkenningsregeling zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Land:BE
Onderwerp:
Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
Aanbestedende overheid:
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34000000, 34940000
Beschrijving:
Vervoersmaterieel en bijbehorende producten.
Spoorweguitrusting.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 0869.763.267_25562 Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 Mevr. Meyad Rahma & Mevr. Mertens Laura _hidden_@infrabel.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297487

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Lijst van artikelen waarvoor bij Infrabel een kwalificatiesysteem bestaat. (Leveringen deel 2)

I-FBA51-Y15-2018-Leveringen-Fournitures-Deel 2-Partie 2-F07_0

- I-01 Y15 Veerringen,

- I-03 Y15 T-schakelaars met een bedieningskoffer met motor (type I & II) zie §2.1 gevallen a & c,

- I-04 Y15 Uitrustingen voor het verbinden van rijdraden en bovenleidingskabels met de spoorstaven,

- I-05 Y15 Rubberen overwegplaten,

- I-06 Y15 Permanente antigraffitisystemen op basis van polyurethaan ter bescherming van bouwmaterialen,

- I-07 Y15 Niet permanente antigraffitisystemen ter bescherming van steenachtige materialen,

- I-08 Y15 Autovoertuigen,

- I-09 Y15 Vrachtwagens (>3.5ton),

- I-11 Y15 Relais voor indirecte beveiliging van 3kV-feeders,

- I-12 Y15 Kortsluittoestel aarding - negative rail,

- I-13 Y15 Schroefspanners,

- I-14 Y15 Klein materiaal aluminium en aluminiumlegeringen,

- I-15 Y15 Elektrische energie,

- I-16 Y15 Hydraulische olie en leibaan smeerolie,

- I-17 Y15 Strijkregels,

- I-18 Y15 Glijdstoelen voor spoortoestellen,

- I-19 Y15 Bovenleiding type R3 mixte-beweegbare consoles,

- I-20 Y15 Bovenleidingen-Ophangingen-Voedingen-Klassieke 3kV en 25kV isolatoren,

- I-21 Y15 Biodegradeerbaar smeermiddel voor wisselsmering,

- I-23 Y15 Bovenleiding 3kV DC - klassiek spantoestel, verhouding 1/4-30kN-3000daN,

- I-24 Y15 Levering/huur van systemen voor automatische treinaankondiging,

- I-25 Y15 Bovenleiding 3kV DC - uitrusting - sectie isolatoren,

- I-26 Y15 Isolerende bedieningsstang in composiet voor schakelaars, scheider 3kV en scheider 25kV,

- I-27 Y15 Monopolaire midden- en hoogspanningskabels,

- I-28 Y15 Glasvezelkabels,

- I-29 Y15 Gewapende seinkabels met koperen kernen met thermoplastische isolatie,

- I-30 Y15 Telefoonkabels met koperen kernen,

- I-31 Y15 Energiekabels: laagspanningskabels met aderisolatie uit PVC of rubber,

- I-32 Y15 Kabels voor verschillende verbindingen van de terugstroomkring van de elektrische tractie,

- I-33 Y15 Draad en meergeleiderkabels met thermoplastische isolatie,

- I-34 Y15 Windturbines,

- I-35 Y15 Zonnepanelen,

- I-37 Y15 Onbehandelde houten dwarsliggers en onbehandelde houten dragers (wisselhout) voor spoortoestellen,

- I-38 Y15 Spantoestel met katrol verhouding 1/5 - 4000daN,

- I-39 Y15 Herbiciden,

- I-41 Y15 Isolerende behandeling van spoorstaven,

- I-42 Y15 Beweegbare armen type R3,

- I-44 Y15 Opzwellende verfsystemen voor de bescherming van staalstructuren bij brand,

- I-45 Y15 Raildempers voor spoorstaven 60E1 en 50E2,

- I-49 Y15 Eindmoffen, verbindingsmoffen en stekker voor middenspanningskabels (DC en AC),

- I-50 Y15 Geïsoleerde richtstangen voor bovenleidingen,

- I-51 Y15 Kabels met toegekende spanning van 0,6/1 kV,

- I-52 Y15 UV--inkt voor het merken van kabelgeleiders,

- I-53 Y15 Liggers van voorgespannen beton voor spoortoestellen,

- I-54 Y15 Verbindingsplaten,

- I-55 Y15 Vlechten in vertind koper met UV markering,

- I-56 Y15 RTU sterkstroom,

- I-57 Y15 Scheidingsschakelaars voor 2x25 kV~ lijnen,

- I-58 Y15 Halve tongenstellen voor spoortoestellen,

- I-61 Y15 Aluminium keet type Iter,

- I-62 Y15 Real time condition monitoring bovenleiding door schokdetectie,

- I-63 Y15 Draagbare toestellen voor aarding en kortsluiting,

- I-64 Y15 Kraagschroeven voor betonnen liggers van spoortoestellen,

- I-65 Wisselsteller voor optuiging kruising met tongen met holle dwarsligger.

Na 5 jaar moet er een geactualiseerd administratief en technisch dossier ingediend worden zoals bepaald in document Y15.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

De voorwaarden zijn op te vragen bij contactpunt.

Vermeld onder punt I.1.

De voorwaarden zijn op te vragen bij contactpunt.

Vermeld onder punt I.1.

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

I-FBA.518 sectie 40 kwalificaties Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 _hidden_@infrabel.be I-FBA.518 sectie 40 kwalificaties Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 _hidden_@infrabel.be I-FBA.518 sectie 40 kwalificaties Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 _hidden_@infrabel.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-01-31


Tekst in originele taal
 
          

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel SA - Procurement, division I-FBA.51 0869.763.267_25562 Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 Mme. Meyad Rahma & Mme. Mertens Laura _hidden_@infrabel.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297487

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Liste des articles pour lesquels il existe un système de qualification chez Infrabel. (fournitures partie 2)

I-FBA51-Y15-2018-Leveringen-Fournitures-Deel 2-Partie 2-F07_0

I-01 Y15 rondelles ressorts;

I-03 Y15 interrupteurs-T avec commande motorisée (type I & II), voir §2.1: cas a & c;

I-04 Y15 dispositifs de mise aux rails des fils de contact et câbles de la caténaire;

I-05 Y15 panneaux en caoutchouc pour passage à niveau;

I-06 Y15 systèmes antigraffiti permanents à base de polyuréthane destinés à protéger des matériaux de construction;

I-07 Y15 systèmes antigraffiti non permanents destinés à protéger des matériaux pierreux;

I-08 Y15 véhicules automobiles;

I-09 Y15 camions (> 3,5 tonnes);

I-11 Y15 relais de protection indirecte pour feeder 3kV;

I-12 Y15 dispositif de mise en court-circuit - Terre - Barre négative;

I-13 Y15 tendeurs à lanterne;

I-14 Y15 petit matériel en aluminium et alliages d'aluminium;

I-15 Y15 énergie électrique;

I-16 Y15 huile hydraulique et huile de glissière;

I-17 Y15 contre-rails;

I-18 Y15 coussinets de glissement pour appareils de voie;

I-19 Y15 caténaire type R3 mixte-consoles pivotantes;

I-20 Y15 caténaires-suspensions-alimentations-Isolateurs 3 kV et 25 kV classiques;

I-21 Y15 lubrifiant biodégradable pour lubrification des aiguillages;

I-23 Y15 caténaires 3kV DC - Appareil tendeur classique, rapport 1/4-30 kN-3000 daN;

I-24 Y15 fourniture/location de systèmes d'annonce automatique des trains;

I-25 Y15 caténaires 3kV DC - Équipement - Isolateurs de section;

I-26 Y15 bielle isolante en composite pour interrupteurs, sectionneur 3kV et sectionneur 25kV;

I-27 Y15 câbles monopolaires moyenne et haute tension;

I-28 Y15 câbles à fibres optiques;

I-29 Y15 câbles de signalisation armés à âme en cuivre et avec isolant thermoplastique;

I-30 Y15 câbles téléphoniques avec des âmes en cuivre;

I-31 Y15 câbles d'énergie: câbles basse tension avec isolation du conducteur en PVC ou en caoutchouc;

I-32 Y15 câbles pour diverses connexions du circuit de retour de courant de la traction électrique;

I-33 Y15 fil et câble à conducteurs multiples à isolement thermoplastique;

I-34 Y15 éoliennes;

I-35 Y15 panneaux solaires;

I-37 Y15 traverses en bois non traitées et supports en bois (pièces de bois) non traités pour appareils de voie;

I-38 Y15 appareil tendeur à moufle rapport 1/5 - 4000daN;

I-39 Y15 produits herbicides;

I-41 Y15 traitement isolant des rails;

I-42 Y15 bras pivotants caténaire type R3;

I-44 Y15 systèmes de peinture intumescente pour la protection des structures en acier lors d'un incendie;

I-45 Y15 amortisseurs de rail pour rails 60E1 et 50E2;

I-49 Y15 extrémités, jonctions et connecteurs séparables pour câbles moyenne tension (DC et AC);

I-50 Y15 biellettes isolantes pour caténaires;

I-51 Y15 câbles de tension assignée 0,6/1 kV;

I-52 Y15 encre UV pour le marquage des conducteurs de câbles;

I-53 Y15 supports en béton précontraint pour appareils de voie;

I-54 Y15 plaques de connexion;

I-55 Y15 tresses en cuivre étamé avec marquage UV;

I-56 Y15 RTU courants forts;

I-57 Y15 interrupteurs/sectionneurs pour lignes 2x25 kV~;

I-58 Y15 demi-aiguillages pour appareils de voie;

I-61 Y15 loge en aluminium type Iter;

I-62 Y15 real time condition monitoring caténaire par détection de chocs;

I-63 Y15 équipements portables de mise à la terre et en court-circuit;

I-64 Y15 tirefonds pour supports béton d'appareil de voie;

I-65 appareil de manœuvre pour traversée à aiguilles avec traverse creuse.

Après 5 ans un dossier administratif et technique actualisé doit être soumis comme spécifié dans le document Y15.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Les conditions sont à demander chez le point de contact mentionné sous le point I.1.

Les conditions sont à demander chez le point de contact mentionné sous le point I.1.

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

I-FBA.518 section 40 qualifications Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 _hidden_@infrabel.be I-FBA.518 section 40 qualifications Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 _hidden_@infrabel.be I-FBA.518 section 40 qualifications Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 _hidden_@infrabel.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-01-31

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 0869.763.267_25562 Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 Mevr. Meyad Rahma & Mevr. Mertens Laura _hidden_@infrabel.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297487

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Lijst van artikelen waarvoor bij Infrabel een kwalificatiesysteem bestaat. (Leveringen deel 2)

I-FBA51-Y15-2018-Leveringen-Fournitures-Deel 2-Partie 2-F07_0

- I-01 Y15 Veerringen,

- I-03 Y15 T-schakelaars met een bedieningskoffer met motor (type I & II) zie §2.1 gevallen a & c,

- I-04 Y15 Uitrustingen voor het verbinden van rijdraden en bovenleidingskabels met de spoorstaven,

- I-05 Y15 Rubberen overwegplaten,

- I-06 Y15 Permanente antigraffitisystemen op basis van polyurethaan ter bescherming van bouwmaterialen,

- I-07 Y15 Niet permanente antigraffitisystemen ter bescherming van steenachtige materialen,

- I-08 Y15 Autovoertuigen,

- I-09 Y15 Vrachtwagens (>3.5ton),

- I-11 Y15 Relais voor indirecte beveiliging van 3kV-feeders,

- I-12 Y15 Kortsluittoestel aarding - negative rail,

- I-13 Y15 Schroefspanners,

- I-14 Y15 Klein materiaal aluminium en aluminiumlegeringen,

- I-15 Y15 Elektrische energie,

- I-16 Y15 Hydraulische olie en leibaan smeerolie,

- I-17 Y15 Strijkregels,

- I-18 Y15 Glijdstoelen voor spoortoestellen,

- I-19 Y15 Bovenleiding type R3 mixte-beweegbare consoles,

- I-20 Y15 Bovenleidingen-Ophangingen-Voedingen-Klassieke 3kV en 25kV isolatoren,

- I-21 Y15 Biodegradeerbaar smeermiddel voor wisselsmering,

- I-23 Y15 Bovenleiding 3kV DC - klassiek spantoestel, verhouding 1/4-30kN-3000daN,

- I-24 Y15 Levering/huur van systemen voor automatische treinaankondiging,

- I-25 Y15 Bovenleiding 3kV DC - uitrusting - sectie isolatoren,

- I-26 Y15 Isolerende bedieningsstang in composiet voor schakelaars, scheider 3kV en scheider 25kV,

- I-27 Y15 Monopolaire midden- en hoogspanningskabels,

- I-28 Y15 Glasvezelkabels,

- I-29 Y15 Gewapende seinkabels met koperen kernen met thermoplastische isolatie,

- I-30 Y15 Telefoonkabels met koperen kernen,

- I-31 Y15 Energiekabels: laagspanningskabels met aderisolatie uit PVC of rubber,

- I-32 Y15 Kabels voor verschillende verbindingen van de terugstroomkring van de elektrische tractie,

- I-33 Y15 Draad en meergeleiderkabels met thermoplastische isolatie,

- I-34 Y15 Windturbines,

- I-35 Y15 Zonnepanelen,

- I-37 Y15 Onbehandelde houten dwarsliggers en onbehandelde houten dragers (wisselhout) voor spoortoestellen,

- I-38 Y15 Spantoestel met katrol verhouding 1/5 - 4000daN,

- I-39 Y15 Herbiciden,

- I-41 Y15 Isolerende behandeling van spoorstaven,

- I-42 Y15 Beweegbare armen type R3,

- I-44 Y15 Opzwellende verfsystemen voor de bescherming van staalstructuren bij brand,

- I-45 Y15 Raildempers voor spoorstaven 60E1 en 50E2,

- I-49 Y15 Eindmoffen, verbindingsmoffen en stekker voor middenspanningskabels (DC en AC),

- I-50 Y15 Geïsoleerde richtstangen voor bovenleidingen,

- I-51 Y15 Kabels met toegekende spanning van 0,6/1 kV,

- I-52 Y15 UV--inkt voor het merken van kabelgeleiders,

- I-53 Y15 Liggers van voorgespannen beton voor spoortoestellen,

- I-54 Y15 Verbindingsplaten,

- I-55 Y15 Vlechten in vertind koper met UV markering,

- I-56 Y15 RTU sterkstroom,

- I-57 Y15 Scheidingsschakelaars voor 2x25 kV~ lijnen,

- I-58 Y15 Halve tongenstellen voor spoortoestellen,

- I-61 Y15 Aluminium keet type Iter,

- I-62 Y15 Real time condition monitoring bovenleiding door schokdetectie,

- I-63 Y15 Draagbare toestellen voor aarding en kortsluiting,

- I-64 Y15 Kraagschroeven voor betonnen liggers van spoortoestellen,

- I-65 Wisselsteller voor optuiging kruising met tongen met holle dwarsligger.

Na 5 jaar moet er een geactualiseerd administratief en technisch dossier ingediend worden zoals bepaald in document Y15.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

De voorwaarden zijn op te vragen bij contactpunt.

Vermeld onder punt I.1.

De voorwaarden zijn op te vragen bij contactpunt.

Vermeld onder punt I.1.

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

I-FBA.518 sectie 40 kwalificaties Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 _hidden_@infrabel.be I-FBA.518 sectie 40 kwalificaties Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 _hidden_@infrabel.be I-FBA.518 sectie 40 kwalificaties Marcelbroodthaers 2 Brussel 1060 _hidden_@infrabel.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-01-31