N. 30/2020 - 069467-2020 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

maandag 1 maart 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 30/2020 - 069467-2020
Publicatiedatum:12/02/2020
Uiterste datum:21/04/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
Aanbestedende overheid:
Stad Brussel - Aankoopcentrale 0207.373.429_203

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
18000000, 18200000, 18235100, 18440000
Beschrijving:
Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires.
Bovenkleding.
Truien.
Hoeden en hoofddeksels.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Brussel - Aankoopcentrale 0207.373.429_203 Negende Linielaan 39 Brussel 1000 Telefoon: +32 22794200 _hidden_@brucity.be http://www.brussels.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365937 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F010893%2FPAD-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van duurzame werkkledij voor verschillende departementen van de stad

Centrale d'achats-CDA/010893/PAD-F02_0

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van duurzame werkkledij voor verschillende departementen van de stad.

Geraamde totale waarde: 2272727.27

Werkkledij gemaakt van ecologische vezels

Perceel nr.: 1

Magazijn van het departement Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Diksmuidelaan 12, te 1000 Brussel.

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van werkkledij gemaakt van ecologische vezels.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: De technische kwaliteit van de aangeboden producten Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: De voorgestelde recyclageoplossing voor de kledij, “end of life” Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 1257851.24 Looptijd in maanden 48

Regen- en winterwerkkledij

Perceel nr.: 2

Magazijn van het departement Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Diksmuidelaan 12, te 1000 Brussel.

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van regen- en winterwerkkledij.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: De technische kwaliteit van de aangeboden producten Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: De voorgestelde recyclageoplossing voor de kledij, “end of life” Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 760330.58 Looptijd in maanden 48

Pulls

Perceel nr.: 3

Magazijn van het departement Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Diksmuidelaan 12, te 1000 Brussel.

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van pulls.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: De technische kwaliteit van de aangeboden producten Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: De voorgestelde recyclageoplossing voor de kledij, “end of life” Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 198347.11 Looptijd in maanden 48

Petten en mutsen

Perceel nr.: 4

Magazijn van het departement Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Diksmuidelaan 12, te 1000 Brussel.

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van petten en mutsen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: De technische kwaliteit van de aangeboden producten Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: De voorgestelde recyclageoplossing voor de kledij, “end of life” Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 56198.34 Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van leveringen aan ten hoogste 3 klanten waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van de opdracht en die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen hebben een cumulatieve waarde - en dit voor minstens 1 van de 3 afgelopen jaren - van minimum (bedragen exclusief btw):

- 150 000 voor perceel 1,

- 95 000 voor perceel 2,

- 25 000 voor perceel 3,

- 7 000 voor perceel 4.

Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. Hij vermeldt in zijn offerte het deel van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van deze andere entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-21 Plaatselijke tijd: 09:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-04-21 Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

- telefoon van de Raad van State (griffie): +32 22349611,

- internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvstconsetat.be

- telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: +32 25086111,

- internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

Raad van State/Rechtbank van eerste aanleg van Brussel Wetenschapsstraat 33/Quatre Brasstraat 13 Brussel 1040/1000

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentbesluit van 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-07


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ville de Bruxelles - Centrale d'achats 0207.373.429_203 Boulevard du Neuvième de Ligne 39 Bruxelles 1000 Telefoon: +32 22794200 _hidden_@brucity.be http://www.brussels.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365937 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F010893%2FPAD-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 4 lots ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de vêtements de travail durables pour divers départements de la Ville

Centrale d'achats-CDA/010893/PAD-F02_0

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 4 lots ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de vêtements de travail durables pour divers départements de la Ville.

Geraamde totale waarde: 2272727.27

Vêtements de travail confectionnés avec des fibres écologiques

Perceel nr.: 1

Magasin du département centrale d’achats de la Ville de Bruxelles, boulevard de Dixmude 12 à 1000 Bruxelles.

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de vêtements de travail confectionnés avec des fibres écologiques.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: La qualité technique des produits offerts Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: La solution proposée pour le recyclage des vêtements «End of Life» Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 1257851.24 Looptijd in maanden 48

Vêtements de travail de pluie et d’hiver

Perceel nr.: 2

Magasin du département centrale d’achats de la Ville de Bruxelles, boulevard de Dixmude 12 à 1000 Bruxelles.

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de vêtements de pluie et d’hiver.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: La qualité technique des produits offerts Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: La solution proposée pour le recyclage des vêtements «End of Life» Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 760330.58 Looptijd in maanden 48

Pulls

Perceel nr.: 3

Magasin du département centrale d’achats de la Ville de Bruxelles, boulevard de Dixmude 12 à 1000 Bruxelles.

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de pulls.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: La qualité technique des produits offerts Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: La solution proposée pour le recyclage des vêtements «End of Life» Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 198347.11 Looptijd in maanden 48

Casquettes et bonnets

Perceel nr.: 4

Magasin du département centrale d’achats de la Ville de Bruxelles, boulevard de Dixmude 12 à 1000 Bruxelles.

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de casquettes et bonnets.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: La qualité technique des produits offerts Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: La solution proposée pour le recyclage des vêtements «End of Life» Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 56198.34 Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Le soumissionnaire joint à son offre une déclaration d'exécution de fournitures, destinées à au maximum 3 clients, dont la nature correspond à l’objet du lot et qu'il a effectuées au cours des 3 dernières années indiquant leur montant, leur date et leur destinataire public ou privé.

Les fournitures ont une valeur annuelle cumulée - et ce pour au moins 1 des 3 dernières années - de minimum (montants hors TVA):

- 150 000 EUR pour le lot 1,

- 95 000 EUR pour le lot 2,

- 25 000 EUR pour le lot 3,

- 7 000 EUR pour le lot 4.

Si le soumissionnaire souhaite avoir recours à la capacité d'autres entités dans le cadre de la sélection qualitative, il joint à son offre la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet. Il mentionne dans son offre la part du marché pour laquelle il fait appel à la capacité de ces autres entités et quelles autres entités il propose.

Classe: N/A, catégorie: N/A.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-21 Plaatselijke tijd: 09:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-04-21 Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

En ce qui concerne les instances de recours (point VI.4.1)):

- téléphone du Conseil d'État (greffe): +32 22349611,

- adresse internet (internet) du Conseil d'État: http://www.raadvstconsetat.be

- téléphone du tribunal de première instance de Bruxelles: +32 25086111,

- adresse internet (internet) du tribunal de première instance de Bruxelles: http://www.juridat.be/premiere_instance/bruxelles

Conseil d'État/tribunal de première instance de Bruxelles Rue de la Science 33/Rue des Quatre Bras 13 Bruxelles 1040/1000

Les recours sont introduits selon les règles prescrites aux articles 23 à 27 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et conformément aux dispositions soit de l'arrêté du régent du 23.8.1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, soit du code judiciaire.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-07

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Brussel - Aankoopcentrale 0207.373.429_203 Negende Linielaan 39 Brussel 1000 Telefoon: +32 22794200 _hidden_@brucity.be http://www.brussels.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365937 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F010893%2FPAD-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van duurzame werkkledij voor verschillende departementen van de stad

Centrale d'achats-CDA/010893/PAD-F02_0

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van duurzame werkkledij voor verschillende departementen van de stad.

Geraamde totale waarde: 2272727.27

Werkkledij gemaakt van ecologische vezels

Perceel nr.: 1

Magazijn van het departement Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Diksmuidelaan 12, te 1000 Brussel.

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van werkkledij gemaakt van ecologische vezels.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: De technische kwaliteit van de aangeboden producten Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: De voorgestelde recyclageoplossing voor de kledij, “end of life” Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 1257851.24 Looptijd in maanden 48

Regen- en winterwerkkledij

Perceel nr.: 2

Magazijn van het departement Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Diksmuidelaan 12, te 1000 Brussel.

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van regen- en winterwerkkledij.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: De technische kwaliteit van de aangeboden producten Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: De voorgestelde recyclageoplossing voor de kledij, “end of life” Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 760330.58 Looptijd in maanden 48

Pulls

Perceel nr.: 3

Magazijn van het departement Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Diksmuidelaan 12, te 1000 Brussel.

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van pulls.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: De technische kwaliteit van de aangeboden producten Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: De voorgestelde recyclageoplossing voor de kledij, “end of life” Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 198347.11 Looptijd in maanden 48

Petten en mutsen

Perceel nr.: 4

Magazijn van het departement Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Diksmuidelaan 12, te 1000 Brussel.

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van petten en mutsen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: De technische kwaliteit van de aangeboden producten Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: De voorgestelde recyclageoplossing voor de kledij, “end of life” Weging: 5 Prijs Weging: 55 Waarde zonder btw 56198.34 Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van leveringen aan ten hoogste 3 klanten waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van de opdracht en die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen hebben een cumulatieve waarde - en dit voor minstens 1 van de 3 afgelopen jaren - van minimum (bedragen exclusief btw):

- 150 000 voor perceel 1,

- 95 000 voor perceel 2,

- 25 000 voor perceel 3,

- 7 000 voor perceel 4.

Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. Hij vermeldt in zijn offerte het deel van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van deze andere entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-21 Plaatselijke tijd: 09:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-04-21 Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

- telefoon van de Raad van State (griffie): +32 22349611,

- internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvstconsetat.be

- telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: +32 25086111,

- internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

Raad van State/Rechtbank van eerste aanleg van Brussel Wetenschapsstraat 33/Quatre Brasstraat 13 Brussel 1040/1000

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentbesluit van 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-07