N. 90/2021 - 233517-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 90/2021 - 233517-2021
Publicatiedatum:10/05/2021
Uiterste datum:07/06/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Aanbestedende overheid:
Controleorgaan op de politionele informatie 0562.913.467_560803

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72000000
Beschrijving:
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Controleorgaan op de politionele informatie 0562.913.467_560803 Leuvenseweg 48 Brussel 1000 Chris De Vuyst Telefoon: +32 25499420 _hidden_@controleorgaan.be https://www.controleorgaan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409105 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409105 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=COC-AIW21003-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

COC - Beheer en monitoring ICT-omgeving

COC-AIW21003-F02_0

Momenteel wordt de ICT-omgeving van het controleorgaan op de politionele informatie (COC) beheerd door een externe firma. Daar het huidige contract met deze firma afloopt op 27.11.2021, gaat het COC de markt op om een partner te vinden voor het aanbieden van ICT-diensten aan het COC waaronder hoofdzakelijk het beheer van haar ICT-omgeving.

De onderhavige opdracht betreft drie percelen. De inschrijver moet op straffe van nietigheid inschrijven voor alle percelen en alle percelen zullen aan dezelfde dienstverlener worden gegund.

De sluiting van de opdracht heeft betrekking op de volledige opdracht, waarbij de aanbestedende overheid enkel gebonden is door het vast gedeelte (i.e. perceel 2). De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte (i.e. perceel 1 en perceel 3) is afhankelijk van de beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld naar aanleiding van de voorlopige oplevering van het vast gedeelte van de opdracht (wet van 17.6.2016, art. 57).

Het COC hecht als autoriteit belang aan het procesmatig en geïntegreerd aanbieden van deze diensten, samen met een bijhorende governance.

Geraamde totale waarde: 441000.00

Alle percelen worden aan een winnaar gegund.

Recurrente ict-diensten inzake beheer van de omgeving

Perceel nr.: 1

Ter plaatse bij het Controleorgaan op de politionele informatie en kantoren van de dienstverlener.

Perceel 1 - het voorwaardelijk gedeelte van de opdracht m.b.t. het beheer en de monitoring van de ICT-infrastructuur teneinde op permanente wijze te kunnen beschikken over een volledig operationele ICT-omgeving conform de SLA-eisen (deze zullen vermeld worden in het bestek):

Requirements: ict-diensten m.b.t. Specifieke technologische domeinen

a) Datacenterdiensten;

b) Netwerkdiensten;

c) Diensten m.b.t. security;

d) Diensten m.b.t. identity- and accessmanagement- (IAM);

e) Diensten m.b.t. end user management en digitale werkplekken (hardware en software), inclusief 1ste lijns service desk;

f) Diensten m.b.t. email, agenda en contactpersonen;

g) Diensten m.b.t. communicatie, collaboratie en teamwork: instant messaging, audio en video calls, online meetings, mobile experiences, web conferences;

h) File services;

i) Print services;

j) Diensten m.b.t. de hosting van kernapplicaties;

k) Diensten m.b.t. managed end user devices;

l) Diensten m.b.t. veilige toegang op afstand voor managed end user devices;

m) Diensten m.b.t. veilige toegang op afstand voor applicatieleveranciers;

n) Diensten m.b.t. read-only toegang op afstand op de servers;

o) Diensten m.b.t. non-managed end-user devices/BYOD.

Requirements: recurrente ict-diensten die overkoepelend zijn

a) Beheer van de beschikbaarheid (availability management)/high availability;

b) Beheer van incidenten (incident management) en serviceverzoeken (request fulfilment);

c) Life cycle management van de technologische componenten;

d) Backup- en restorediensten;

e) Disaster recovery diensten;

f) Beheer m.b.t. technische kwetsbaarheden, patch management en distributie van software (release management);

g) Beheer van servercertificaten en DNS-domeinnamen;

h) Diensten m.b.t. licenties en keys van softwareproducten;

i) Beheer van documentatie;

j) Beheer van de kosten/uitgaven;

k) Monitoring en tools;

l) Capacity management;

m) Accountmanagement;

n) Service delivery management (SDM) & Beheer van service levels;

o) Bescherming persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst);

p) Diensten m.b.t. exit.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 312000.00 Aanvang 2021-11-25 Einde 2024-11-24

Éénmalige verlenging van 24 maanden.

5

Zie algemene uitsluitings -en selectiecriteria.

Eenmalige diensten om de to be-situatie te realiseren: projecten

Perceel nr.: 2

Ter plaatse bij het Controleorgaan op de politionele informatie en kantoren van de dienstverlener

Perceel 2 omvat de projecten en changes om tot de diensten beschreven in perceel 1 te komen; in de eerste plaats gaat het over een “lift&shift”-project (indien de nieuwe dienstverlener verschillend is van de huidige dienstverlener), samen met kleine verbeteringsprojecten om het serviceniveau beschreven in perceel 1 te bereiken.

Dit vast gedeelte van de opdracht m.b.t. de opzet- en migratiefase bestaat dus uit:

• het operationeel ter beschikking stellen van het (hardware) ICT- platform - fysiek en/of virtueel en de storage waarop de servers worden geïnstalleerd welke in de gevraagde services zullen voorzien;

• het aanleveren en parametreren van de software;

• het leveren van de services vermeld in perceel 1;

• het aanleveren van een redundante dataconnectie van het COC naar het datacenter;

• het aanpassen/aanleveren van een intern kantoornetwerk van het COC (LAN + de digitale werkplekken);

• het uitvoeren van de nodige upgrades, transitie en/of migratie om van de huidige ICT-omgeving naar de gewenste ICT-omgeving te evolueren;

• de datamigratie van de huidige ICT-omgeving naar de nieuwe omgeving;

• het testen van de correcte werking van de nieuwe ICT-omgeving;

• het opmaken van de dienstencatalogus en de documentatie met betrekking tot de ICT- omgeving.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 45000.00 Aanvang 2021-08-16 Einde 2021-11-24 5

Zie algemene uitsluitings -en selectiecriteria

Prijslijst en mogelijke toekomstige projecten

Perceel nr.: 3

Ter plaatse bij het Controleorgaan op de politionele informatie en kantoren van de dienstverlener

Perceel 3 - dit voorwaardelijk gedeelte van de opdracht heeft betrekking op ICT-profielen die in de loop van het project mogelijk kunnen ingeschakeld worden. Alsook komen vast omlijnde ICT-taken aan bod die in de loop van het project aan de orde kunnen zijn (i.e. service requests). Tot slot wordt in perceel 3 ingezoomd op mogelijke verbeterprojecten en toekomstige ICT-projecten die in de loop van de opdracht zullen kunnen geïmplementeerd worden.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 84000.00 Aanvang 2021-11-25 Einde 2024-11-24

Éénmalige verlenging van 24 maanden

5

Zie algemene uitsluitings -en selectiecriteria

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

1. Identificatiegegevens en toegangsrecht

In het kader van de identificatiegegevens en het toegangsrecht, vult de inschrijver het Uniform Europees Aanbestedingsdocument zo volledig mogelijk in. Dit document is te vinden in bijlage van deze aankondiging.

De inschrijver mag zich op geen enkel moment van de procedure (vanaf de aanvraag tot deelneming tot en met de gunning) in een van uitsluitingsgevallen van artikelen 67 en 68 van de wet van 17.6.2016 bevinden.

De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijvers:

a) die op basis van de rangschikking van de aanvragen tot deelneming geselecteerd kunnen worden voor het indienen van een offerte;

b) wiens offerte het beste gerangschikt is op het einde van de offertefase, alvorens over te gaan tot finale gunning.

Deze uitsluitingsgevallen hebben betrekking op:

a) deelneming aan een criminele organisatie (art. 67);

b) omkoping (art. 67);

c) fraude (art. 67);

d) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit (art. 67);

e) witwassen van geld of financiering van terrorisme (art. 67);

f) kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel (art. 67);

g) tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven (art. 67);

h) fiscale en sociale schulden (art. 68).

De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zullen door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Wat alle andere documenten en certificaten betreft, zoals een uittreksel uit het strafregister of, bij gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land waar de ondernemer is gevestigd, waaruit blijkt dat aan de betrokken eisen is voldaan, moet de aanvraag tot deelneming van de inschrijver deze documenten of certificaten bevatten.

Behoudens uitsluitingsgronden m.b.t. fiscale en sociale schulden kan de inschrijver, die zich in één van de verplichte of facultatieve uitsluitingsgronden bevindt, aantonen dat hij corrigerende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, conform artikel 70 van de wet van 17.6.2016;

2. Vertrouwelijkheidsclausule

De inschrijver zal bij zijn aanvraag tot deelneming een ondertekende vertrouwelijkheidsverklaring dienen te voegen. De vertrouwelijkheidsverklaring is terug te vinden in bijlage bij deze aankondiging.

1. Omzet

De aanbestedende overheid wil voor de uitvoering van deze opdracht een dienstenleverancier vinden die voldoende omzet heeft zodat het aandeel van de totale waarde van de onderhavige opdracht ten aanzien van de omzet van de partner niet onevenredig groot is. Dit zal worden beoordeeld op basis van de omzet

• betreffende de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten die in deze aankondiging worden beschreven (conform de beschrijvingen en CPV-codes).

• binnen België

• gerealiseerd in de laatste drie boekjaren

Hiertoe geeft de inschrijver in zijn aanvraag tot deelneming een verklaring mee inzake de omzet conform bovenstaande criteria.

2. Liquiditeit

De aanbestedende overheid wenst een langdurige verbintenis aan te gaan (3, potentieel 5 jaar). Gelet op de duur en de omvang van de opdracht acht de aanbestedende overheid het aangewezen om slechts een langdurige verbintenis aan te gaan met een partij die over een goede financiële toestand beschikt.

Teneinde de financiële toestand van de kandidaat te beoordelen, zal de aanbestedende overheid nagaan of de kandidaat voldoende geld in kas of op de bankrekening heeft staan om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen, zodanig dat het risico op faillissement beperkt is. De aanbestedende overheid zal oordelen op basis van de “acid test ratio”.

De berekening van deze ratio is als volgt:

(29/58 vlottende activa - 29 vorderingen op meer dan één jaar - 3 voorraden en bestellingen in uitvoering)/(42/48 Schulden op ten hoogste één jaar + 492/3 Overlopende rekeningen)

3. Onderaanneming

Overeenkomstig artikel 78 van de wet van 17 juni 2016, kan een ondernemer zich eventueel en voor een welbepaalde opdracht beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met betrekking tot de in artikel 71 1e lid, 2 o bedoelde criteria inzake economische en financiële draagkracht. Wanneer een ondernemer zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, toont hij ten behoeve van de aanbestedende overheid aan dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door overlegging van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten.

De aanbestedende overheid gaat na of de entiteiten op wier draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden bestaan. De aanbestedende overheid zal eisen dat de ondernemer een entiteit waartegen gronden tot uitsluiting bestaan als bedoeld in de artikelen 67 en 68 van de wet van 17 juni 2016 of die niet voldoet aan een toe te passen selectiecriterium, vervangt. De aanbestedende overheid kan bovendien eisen dat de ondernemer een entiteit waarbij er niet-verplichte uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 aanwezig zijn, vervangt. Het niet ingaan op een verzoek tot vervanging geeft aanleiding tot een beslissing tot niet-selectie.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.

1. Omzet

De kandidaat moet tijdens elk van de laatste drie boekjaren een omzet hebben gerealiseerd die ten minste twee maal hoger is dan de geschatte waarde van deze opdracht (zijnde de som van geschatte waardes van de drie percelen gecombineerd, namelijk 882 000,00 EUR. Hij voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een verklaring inzake deze omzet;

2. Liquiditeit

De voorwaarde voor selectie is een acid test ratio van 1 of hoger.

De kandidaat voegt bij zijn kandidatuur zijn acid test ratio en berekeningswijze, op basis van de jaarrekening van het laatste jaar. Deze jaarrekening wordt tevens aan de kandidatuur bijgevoegd.

De aanbestedende overheid is er zich van bewust dat de berekening van de liquiditeit volgens de “acid test ratio” een momentopname is. De kandidaat die een acid test ratio lager dan één heeft, dient een bankverklaring conform bijlage 11 bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 voor te leggen, teneinde aan te kunnen tonen dat de acid test ratio geen risico op faillissement inhoudt. Een model van bankverklaring is terug te vinden in bijlage bij deze aankondiging;

3. Onderaanneming

Indien gebruikt gemaakt wordt van onderaanneming voegt men ten minste toe:

a) een verbintenis die aantoont dat de inschrijver zal kunnen beschikken over de nodige middelen

b) alle documentatie die de aanbestedende overheid toelaat om na te gaan of de entiteiten op wier draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden bestaan (op basis van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument).

1. Personeelsbezetting

Rekening houdende met de specifieke opzet van de infrastructuur en de lange duurtijd van de opdracht, wordt een continuïteit in de personeelsbezetting als essentieel beschouwd. De partner dient aldus te kunnen verzekeren dat gedurende de volledige opdracht afdoende zal worden geïnvesteerd in haar personeelsbezetting binnen het kader van deze opdracht.

Dit zal worden beoordeeld op basis van de totale personeelsbezetting dat zich in directe zin toelegt op de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten die in deze aankondiging worden beschreven (conform de beschrijvingen en CPV-codes).

2. Informatieveiligheidsbeleid

Informatieveiligheid is voor elke organisatie, en in het bijzonder voor het Controleorgaan, een essentieel onderdeel van de ICT-infrastructuur. Dit uit zich concreet in verschillende domeinen:

2. a) Verklaring informatiebeveiligingsbeleid

Hiervoor geeft de kandidaat een verklaring dat hij over een informatiebeveiligingsbeleid beschikt waarin in voldoende mate aandacht besteed wordt aan informatiebeveiliging, bedrijfscontinuïteit, disaster recovery en risicomanagement inzake operationeel beheer en informatiebeveiliging, inclusief de vermelding op welke standaard dit beleid gebaseerd is (indien van toepassing) en een kopie van dat beleid.

2. b) Verklaring inzake kwaliteitsbeheer

Hiervoor geeft de kandidaat een verklaring dat hij over een beleid inzake kwaliteitsbeheer beschikt, inclusief de vermelding op welke standaard dit beleid gebaseerd is (indien van toepassing) en een kopie van dat beleid.

2. c) Datacenters

Voor de datacenters beschrijft de kandidaat:

• de geografische ligging van het (de) tijdens de uitvoering te gebruiken datacenter(s) (i.e. naam van de stad en het land waar het (de) datacenter(s) zich bevinden)

• de classificatie van het (de) tijdens de uitvoering te gebruiken datacenter(s) volgens de Tier-standaarden, hiertoe worden eveneens de nodige bewijsstukken toegevoegd.

3) Gegevensbescherming

Rekening houdende met de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en de context waarin de aanbestedende overheid werkt, is aandacht voor gegevensbescherming van zeer groot belang. De aanbestedende overheid verwacht daarom van de dienstverlener dat hij de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleeft. Dit betekent onder meer dat de dienstverlener over een register van verwerkingsactiviteiten beschikt (AVG, artikel 30.2) en afhankelijk van de context maatregelen neemt om de beginselen gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (AVG, artikel 25) te implementeren.

De nadere afspraken met betrekking tot de naleving van de AVG tijdens de uitvoering van dit contract zullen in een verwerkersovereenkomst (conform AVG, artikel 28) tussen de aanbestedende overheid en de dienstenleverancier vastgelegd worden. Een kandidaat dienstverlener kan slechts deelnemen aan de tweede fase van deze procedure op voorwaarde dat hij akkoord gaat met het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst zal meegestuurd worden met het bestek, bepaalde aspecten zullen voor overleg vatbaar zijn.

Teneinde dit na te kunnen gaan voegt de inschrijver aan zijn kandidaatstelling een beschrijving toe van hoe het register van verwerkingsactiviteiten binnen zijn organisatie wordt opgesteld en hoe het up-to-date wordt gehouden.

De inschrijver geeft een beschrijving van op welke manier ervoor wordt gezorgd dat aan de beginselen zoals gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen wordt tegemoet gekomen (bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden, verwijzing naar het informatieveiligheidsbeleid, ...).

De inschrijver voegt verder een verklaring bij zijn kandidatuur waarin hij zich akkoord verklaart met het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst met de aanbestedende overheid. Deze overeenkomst dient getekend te worden na de gunning en na overleg, het niet-ondertekenen is een opschortende voorwaarde om de opdracht te kunnen starten.

4) Referenties

De inschrijver beschrijft in zijn aanvraag tot deelneming enkele referenties van gelijkaardige projecten die in de laatste drie jaar werden uitgevoerd. Zo moet uit de referenties blijken dat:

• De kandidaat ervaring heeft met het uitvoeren van een migratie/transitieproject met betrekking tot de services vermeld in deze aankondiging (conform de beschrijvingen en CPV-codes)

• De kandidaat ervaring heeft met een langdurig beheer en monitoring van de omgeving, volgend op de hierboven beschreven migratie

• De referenties betrekking hebben op organisaties met een vergelijkbare structuur en grootte als het COC

5) Taal gedurende de uitvoering van de opdracht

De uiteindelijke dienstverlener zal zich gedurende de uitvoering in alle communicatie naar het opdrachtgevend bestuur moeten uitdrukken in het Nederlands en het Frans, en dit zowel wat betreft mondelinge als schriftelijke communicatie.

6) Onderaanneming

Overeenkomstig artikel 78 van de wet van 17 juni 2016, kan een ondernemer zich eventueel en voor een welbepaalde opdracht beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met betrekking tot de in artikel 71, 1 o lid, 3 o bedoelde criteria inzake technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. Wanneer een ondernemer zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, toont hij ten behoeve van de aanbestedende overheid aan dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door overlegging van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten.

De aanbestedende overheid gaat na of de entiteiten op wier draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden bestaan. De aanbestedende overheid zal eisen dat de ondernemer een entiteit waartegen gronden tot uitsluiting bestaan als bedoeld in de artikelen 67 en 68 van de wet van 17 juni 2016 of die niet voldoet aan een toe te passen selectiecriterium, vervangt. De aanbestedende overheid kan bovendien eisen dat de ondernemer een entiteit waarbij er niet-verplichte uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 aanwezig zijn, vervangt. Het niet ingaan op een verzoek tot vervanging geeft aanleiding tot een beslissing tot niet-selectie.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.

1. Personeelsbezetting

De personeelsbezetting zoals beschreven onder de selectiecriteria mag:

• Gedurende de totaliteit van de laatste drie boekjaren niet gedaald zijn met meer dan 25 %

• Bij geen van de opeenvolgende boekjaren gedaald zijn met meer dan 35 %

De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een duidelijk overzicht mee van het aantal personeelsleden dat zich in directe zin toelegt op de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten die in deze aankondiging worden beschreven, opgesplitst per jaar.

2. Informatieveiligheid

2. a) De inschrijver moet minimaal

• 1 security officer in dienst hebben of beschikken over een dienstencontract van langlopende duur

• Een verklaring toevoegen dat hij beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid dat rekening houdt met de eerder beschreven punten

• Een kopie van het informatieveiligheidsbeleid toevoegen aan de aanvraag tot deelneming

2. b) De inschrijver moet minimaal

• Een verklaring toevoegen dat hij beschikt over een interne richtlijn (of equivalent) omtrent kwaliteitsbeheer

• Een kopie van deze interne richtlijn (of equivalent) toevoegen aan de aanvraag tot deelneming

2. c) de datacenters, die voor de uitvoering van onderhavige opdracht zullen worden gebruikt, dienen allen minimaal te voldoen aan

• Tier 3 of gelijkwaardig

• ISO 27001 of ISAE 3402, op niveau van de datacenters

• Geografische ligging binnen het grondgebied van de Europese Unie (EU)

3) Gegevensbescherming

De aanbestedende overheid stelt als selectievoorwaarde dat de inschrijver de verplichtingen van de AVG naleeft.

De inschrijver dient aan de onderstaande minimumvereisten te voldoen:

• Op basis van de aangeleverde documentatie is de aanbestedende overheid van oordeel dat de inschrijver op voldoende wijze de verplichtingen van de AVG naleeft.

• De inschrijver heeft aan zijn kandidatuur een verklaring waarin hij zich akkoord verklaart met het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst met de aanbestedende overheid, toegevoegd.

4) Referenties

Om een voldoende garantie te krijgen dat de inschrijver ervaring heeft met een organisatie die vergelijkbaar is met het COC, dienen drie referenties te worden ingediend.

Deze referenties dienen minstens (deels) te zijn uitgevoerd in de laatste drie jaar en dienen te voldoen aan de onderstaande minimumvereisten, zodat de referentie voldoende relevant is (niet elke referentie dient deze aspecten te bevatten, zo lang er voor elk aspect minstens één referentie is):

• uitgevoerd bij een organisatie in de non-profit- dan wel overheidssector

• betrekking op dienstverlening uitgevoerd in het Nederlands en/of het Frans

• omvat een migratie- dan wel transitietraject, gevolgd door een langdurig beheer van de omgeving

• heeft betrekking op een hybride cloudinfrastructuur (waarbij een gedeelte van de ICT-diensten vanuit een eigen datacenter worden aangeboden, en waarbij een gedeelte van de ICT-diensten vanuit publieke clouddiensten wordt betrokken).

Per referentie wordt in maximaal één A4-pagina minstens beschreven:

• de naam van de referentie, de datum en de plaats van uitvoering met opgave van het adres en vermelding van naam en contactgegevens (adres, telefoon en e-mail) van de contactpersoon van deze referenties

• de waarde van de opdracht

• een korte omschrijving van het project met een beschrijving van de projectscope

• de doorlooptijd van het project

5) Taal gedurende de uitvoering van de opdracht

De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een verklaring dat hij over voldoende mogelijkheden beschikt om de opdracht in het Nederlands en het Frans uit te voeren.

6) Onderaanneming

Indien gebruikt gemaakt wordt van onderaanneming voegt men ten minste toe:

• Een verbintenis die aantoont dat de inschrijver zal kunnen beschikken over de nodige middelen

• Alle documentatie die de aanbestedende overheid toelaat om na te gaan of de entiteiten op wier draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden bestaan (op basis van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument).

Wanneer een doorselectie zich opdringt omwille van meer dan 5 kandidaten die voldoen aan alle minimumselectievoorwaarden, zullen de kandidaten geselecteerd worden als volgt:

- Eerst zal een score gegeven worden door de aanbestedende overheid op basis van de selectiecriteria in verband met de technische en beroepsbekwaamheid en de aangevoerde referenties. De score zal naast de minimumvereisten, ook onder meer rekening houden met de mate waarin de referenties aansluiten bij het profiel van het COC via:

O Het aantal eindgebruikers (end users) dat bij de opdrachtgever werd/wordt bediend (het COC beschikt over een elftal werknemers)

O Het aantal werknemers dat bij de opdrachtgever instaat voor lokale IT-ondersteuning (het COC beschikt niet over een eigen IT-support dienst, er is enkel 1 adviseur als IT aanspreekpunt)

O Of een attest van goede uitvoering kan worden voorgelegd

O De taal waarin de opdracht werd uitgevoerd (het COC werkt in het Nederlands of het Frans)

O De opdrachtwaarde van de referentie (cfr. Budget van het COC voor deze opdracht)

O In voorkomend geval het aantal onderaannemers waarop wordt beroep gedaan door de kandidaten.

- Is er hierna nog een gelijke stand, dan geeft de financiële en economische draagkracht van de kandidaten de doorslag. De kandidaat met de grootste totale omzet zal in dit geval geselecteerd worden.

AFDELING: PROCEDURE

Het primaire aspect van deze opdracht (lot 1) loopt voor een periode van drie jaar (verlengbaar met twee jaar) omwille van de noodzaak aan een stabiele langetermijnpartner voor het beheer van een zeer specifieke omgeving. Een kortere duur laat de aanbestedende overheid onvoldoende toe om haar omgeving te optimaliseren alvorens over te gaan naar (de voorbereiding van) een nieuwe opdracht. Het raamcontract (lot 3) binnen deze opdracht, volgt de globale duurtijd van de opdracht.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-07 Plaatselijke tijd: 12:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2021-06-11 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-05-05


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Organe de contrôle de l'information policière 0562.913.467_560803 Rue de Louvain 48 Bruxelles 1000 Chris De Vuyst Telefoon: +32 25499420 _hidden_@controleorgaan.be https://www.controleorgaan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409105 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409105 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=COC-AIW21003-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

COC - Gestion et suivi de l'environnement ICT

COC-AIW21003-F02_0

Actuellement, l’environnement informatique de l’Organe de contrôle de l’information policière (COC) est géré par une société externe. Le contrat actuel avec cette société expirant le 27.11.2021, le COC se lance un appel d’offre afin de trouver un partenaire pour la fourniture de services ICT au COC, y compris principalement la gestion de son environnement informatique.

Le marché concerne trois lots. Le soumissionnaire doit présenter une offre pour tous les lots, à peine de nullité, et tous les lots seront attribués au même prestataire.

La conclusion du marché concerne l’ensemble du marché, le pouvoir adjudicateur n’étant lié que par la tranche ferme (c’est-à-dire le lot 2). L’exécution de la tranche conditionnelle (c’est-à-dire le lot 1 et le lot 3) dépend de la décision du pouvoir adjudicateur communiqué à l’adjudicataire après la réception provisoire de la tranche ferme du marché (l’article 47 de la Loi du 17.6.2016).

Le COC, en tant qu’autorité, attache de l’importance à la fourniture intégrée et méthodique de ces services, ainsi qu’à une gouvernance correspondante.

Geraamde totale waarde: 441000.00

Tous les lots sont attribués à un seul adjudicataire.

Services ICT récurrents en matière de gestion de l'environnement

Perceel nr.: 1

Sur place auprès de l’Organe de contrôle sur l’information policière et les bureaux du prestataire de services.

Lot 1: la tranche conditionnelle du marché relative à la gestion et le suivi de l’infrastructure ICT afin de disposer à tout moment d’un environnement informatique conforme aux exigences du SLA (celles-ci seront incluses dans le cahier des charges):

Exigences: services ICT concernant des domaines technologiques spécifiques:

- services de centres de données;

- services de réseau;

- services relatifs à la sécurité;

- services relatifs à la gestion des identités et des accès - (IAM);

- services relatifs à la gestion des utilisateurs finaux et des postes de travail numériques (matériel et logiciels), y compris le centre de service de première ligne;

- services relatifs à l'e-mail, à l'agenda et aux personnes de contact;

- services relatifs à la communication, la collaboration et le travail d'équipe: messagerie instantanée, appels audio et vidéo, réunions en ligne, expériences mobiles, conférences web;

- File services;

- Print services;

- services relatifs à l'hébergement d'applications centrales;

- services relatifs aux appareils d'utilisateurs finaux qui sont gérés;

- services relatifs à l’accès à distance sécurisé pour les appareils des utilisateurs finaux qui sont gérés;

- services relatifs à l’accès à distance sécurisé pour fournisseurs de services d’applications;

- services relatifs au VPN (Virtual Private Network) pour les appareils d'utilisateurs finaux qui sont gérés;

- services relatifs à l'accès à distance aux serveurs en lecture seule;

- services relatifs aux appareils d'utilisateurs finaux non gérés/BYOD.

Exigences: services ICT récurrents qui sont globaux

- gestion de la disponibilité (Availability Management)/disponibilité élevée;

- gestion d'incidents (incident management) et de demandes de service (Request Fulfilment);

- gestion du cycle de vie des composants technologiques;

- services de sauvegarde et de restauration;

- services de Disaster Recovery;

- gestion relative aux fragilités techniques, au patch management et à la distribution logiciels (Release Management);

- gestion de certificats de serveur et des noms de domaine DNS;

- services relatifs aux licences et aux clés de produits logiciels;

- gestion de documentation;

- gestion des coûts/dépenses;

- monitoring et outils;

- gestion de capacité;

- gestion de comptes;

- gestion des niveaux de service & et du Service Delivery Management (SDM);

- protection des données à caractère personnel (contrat de sous-traitance);

- services relatifs à l'exit.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 312000.00 Aanvang 2021-11-25 Einde 2024-11-24

Prolongation unique de 24 mois.

5

Voir les critères généraux d'exclusion et de sélection.

Services uniques afin de réaliser la situation to-be: projets

Perceel nr.: 2

Sur place auprès de l’Organe de contrôle sur l’information policière et les bureaux du prestataire de services.

Le LOT 2 comprend les projets et les changements pour parvenir aux services décrits dans le LOT 1; il s’agit tout d’abord d’un projet « lift&shift » (si le nouveau prestataire de services est différent de l’actuel prestataire de services), avec de petits projets d’amélioration pour atteindre le niveau de service décrit dans le LOT 1.

Cette tranche ferme du marché concernant la phase de mise en place et de migration consiste donc à:

- Rendre disponible opérationnellement la plateforme ICT (hardware) - physique et/ou virtuelle - et le stockage sur lequel sont installés les serveurs qui fourniront les services requis,

- Fournir et paramétrer le logiciel,

- Fournir les services mentionnées dans le LOT 1,

- Fournir une connexion de données redondante du COC au centre de données,

- Adapter/fournir d’un réseau de bureau interne du COC (LAN + poste de travail numériques),

- Exécuter la mise à niveau, la transition et/ou migration nécessaires pour passer de l’environnement informatique actuel à l’environnement informatique souhaité,

- Migrer les données de l’environnement informatique actuel vers le nouvel environnement,

- Tester le bon fonctionnement du nouvel environnement informatique,

- Établir le catalogue de services et la documentation concernant l’environnement informatique.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 45000.00 Aanvang 2021-08-16 Einde 2021-11-24 5

Voir les critères généraux d'exclusion et de sélection.

Listes de prix et projets futurs possibles

Perceel nr.: 3

Sur place auprès de l’Organe de contrôle sur l’information policière et les bureaux du prestataire de services.

LOT 3 - Cette tranche conditionnelle du marché concerne des profils ICT qui sont susceptibles d’être sollicités en cours de projet. Il y a aussi des tâches ICT bien définies qui peuvent être à l’ordre du jour en cours de projet (c’est-à-dire des demandes de services). Enfin, on se concentre dans le LOT 3 sur d’éventuels futurs projets ICT qui pourront être mis en œuvre dans le cadre du marché.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 84000.00 Aanvang 2021-11-25 Einde 2024-11-24

Prolongation unique de 24 mois

5

Voir les critères généraux d'exclusion et de sélection

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

1) Données d'identification et droit d'accès

Dans le cadre des données d'identification et du droit d'accès, le soumissionnaire complète de la manière la plus exhaustive possible le document unique de marché européen. Ce document se trouve en annexe du présent avis.

Le soumissionnaire ne peut à aucun moment de la procédure (depuis la demande de participation jusqu'à l'adjudication) se retrouver dans un des cas d'exclusion des articles 67 et 68 de la loi du 17.6.2016.

Le pouvoir adjudicateur examinera la véracité de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef des soumissionnaires:

- qui, sur la base du classement des demandes de participation, peuvent être sélectionnés pour l'introduction d'une offre;

- dont l'offre est la mieux classée à la fin de la phase d'offre, avant de procéder à l'adjudication finale.

Ces situations d'exclusion sont les suivantes:

- participation à une organisation criminelle (article 67);

- corruption (article 67);

- fraude (article 67);

- infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction (article 67);

- blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme (article 67);

- travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains (article 67);

- occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal (article 67);

- dettes fiscales et sociales (article 68).

Les renseignements ou documents auxquels le pouvoir adjudicateur peut accéder gratuitement via des moyens électroniques auprès du gestionnaire de données seront collectés par le pouvoir adjudicateur lui-même. En ce qui concerne tous les autres documents et certificats tels qu'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative habilitée du pays d'origine ou du pays d'établissement de l'opérateur économique, attestant que l'exigence en question est satisfaite, ils doivent être repris dans la demande de participation du soumissionnaire.

Hormis les motifs d'exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le soumissionnaire qui présente un des motifs d'exclusion obligatoire ou facultative peut fournir des preuves qu'il a pris des mesures correctrices afin de démontrer sa fiabilité, conformément à l'article 70 de la loi du 17.6.2016.

2) Clause de confidentialité

Le soumissionnaire devra joindre à sa demande de participation une déclaration de confidentialité signée. La déclaration de confidentialité se trouve en annexe du présent avis.

1. Chiffre d'affaires

Pour l'exécution de ce marché, le pouvoir adjudicateur veut trouver un prestataire de services qui ait un chiffre d'affaires suffisant afin que la part de la valeur totale du présent marché ne représente pas une proportion trop importante par rapport au chiffre d'affaires du partenaire. Cet élément sera évalué sur la base du chiffre d'affaires:

• relatif aux activités qui sont directement liées aux services décrits dans le présent avis (conformément aux descriptions et aux codes CPV);

• sur le territoire de la Belgique;

• réalisé au cours des trois derniers exercices.

À cet effet, le soumissionnaire joint à sa demande de participation une déclaration relative au chiffre d'affaires, conformément aux critères repris ci dessus.

2. Liquidités

Le pouvoir adjudicateur souhaite entamer une relation de longue durée (3, potentiellement 5 ans). Vu la durée et l'ampleur du marché, le pouvoir adjudicateur estime recommandé de n'entamer une relation de longue durée qu'avec une partie qui dispose d'une bonne situation financière.

Afin d'évaluer la situation financière du candidat, le pouvoir adjudicateur vérifiera si ce dernier a suffisamment d'argent en caisse ou sur son compte bancaire en vue de respecter toutes les obligations financières à court terme, de manière à ce que le risque de faillite soit limité. Le pouvoir adjudicateur évaluera ce point sur la base du "ratio de test acide".

Le calcul de ce ratio est le suivant:

(29/58 actifs circulants - 29 créances à plus d'un an - 3 stocks et commandes en exécution)/(42/48 Dettes à maximum un an + 492/3 Comptes de régularisation)

3. Sous-traitance

Conformément à l'article 78 de la loi du 17 juin 2016, un entrepreneur peut le cas échéant, et pour un marché déterminé, avoir recours à la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités, concernant les critères de capacité économique et financière visés à l'article 71, 1er alinéa, 2 o . Lorsqu'un entrepreneur veut recourir à la capacité d'autres entités, il démontre à l'égard du pouvoir adjudicateur qu'il pourra disposer des moyens nécessaires, notamment par la remise d'un engagement à cet égard de ces autres entités.

Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités dont un entrepreneur veut recourir à la capacité répondent aux critères de sélection et s'il existe pour elles des motifs d'exclusion. Le pouvoir adjudicateur exigera que l'entrepreneur remplace une entité à l'égard de laquelle il existe des motifs d'exclusion tels que visés aux articles 67 et 68 de la loi du 17 juin 2016 ou qui ne respecte pas un critère de sélection applicable. Le pouvoir adjudicateur peut en outre exiger que l'entrepreneur remplace une entité pour laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires tels que visés à l'article 69 de la loi du 17 juin 2016. Le refus d'accéder à une demande de remplacement donne lieu à une décision de non-sélection.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’entreprises peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités.

1) Chiffre d'affaires

Au cours de chacun des trois derniers exercices, le candidat doit avoir réalisé un chiffre d'affaires qui soit au moins deux fois supérieur à la valeur estimée du présent marché (à savoir la somme des valeurs estimées des trois lots combinés, à savoir 882 000,00 EUR). Il joint à sa demande de participation une déclaration relative à ce chiffre d'affaires.

2) Liquidités

La condition pour la sélection est un ratio de test acide égal ou supérieur à un.

Le candidat joint à sa candidature son ratio de test acide ainsi que le mode de calcul, sur la base des comptes annuels de la dernière année. Ces comptes annuels sont également joints à la candidature.

Le pouvoir adjudicateur est conscient du fait que le calcul des liquidités selon le «ratio de test acide» est un instantané. Le candidat qui présente un ratio de test acide inférieur à 1 doit présenter une déclaration bancaire conformément à l'annexe 11 de l'arrêté royal du 18.4.2017, afin de pouvoir démontrer que le ratio de test acide n'implique pas un risque de faillite. Un modèle de déclaration bancaire se trouve en annexe du présent avis.

3) Sous-traitance

Si l'on a recours à la sous-traitance, on joint au moins:

- un engagement qui démontre que le soumissionnaire pourra disposer des moyens nécessaires;

- toute documentation qui permet au pouvoir adjudicateur de vérifier si les entités dont un entrepreneur veut recourir à la capacité répondent aux critères de sélection et s'il existe pour elles des motifs d'exclusion (sur la base d'un document unique de marché européen).

1. Effectif du personnel

Compte tenu de l'objectif spécifique de l'infrastructure et de la longue durée du marché, une continuité dans l'effectif du personnel est considérée comme essentielle. Le partenaire doit donc pouvoir garantir que pendant toute la durée du marché, il investira suffisamment dans l’effectif de son personnel dans le cadre de ce marché.

Cet aspect sera évalué sur la base de l'effectif total du personnel qui se consacrera directement aux activités liées directement aux services décrits dans le présent avis (conformément aux descriptions et aux codes CPV).

2. Politique de sécurité de l'information

La sécurité de l'information est, pour chaque organisation, et en particulier pour l’Organe de contrôle, un élément essentiel de l'infrastructure ICT. Cela s'exprime concrètement dans différents domaines:

2. a) Déclaration de politique sécurité de l'information

Par la présente, le candidat déclare disposer d'une politique de sécurité de l'information accordant une attention suffisante à la sécurité de l'information, à la continuité de l'entreprise, au disaster recovery et à la gestion des risques en matière de gestion opérationnelle et de sécurité de l'information, et doit mentionner la norme sur laquelle cette politique est basée (si d'application) et joindre une copie de cette politique.

2. b) Déclaration en matière de gestion de la qualité

À cet égard, le candidat déclare qu'il dispose d'une politique en matière de gestion de la qualité et il doit mentionner la norme sur laquelle cette politique est basée (si d'application) et joindre une copie de cette politique.

2. c) Centres de données

Pour les centres de données, le candidat décrit:

• la situation géographique du ou des centres de données utilisés pendant l'exécution (c'est-à-dire le nom de la ville et du pays où le ou les centres de données se trouvent);

• la classification du ou des centres de données utilisés pendant l'exécution selon les normes Tier; les preuves utiles seront également jointes à cet égard.

3) Protection des données

Compte tenu des obligations légales en matière de protection des données et du contexte dans lequel le pouvoir adjudicateur travaille, l'attention accordée à la protection des données est extrêmement importante. Le pouvoir adjudicateur attend dès lors du prestataire de services qu'il respecte les obligations du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cela signifie notamment que le prestataire de services dispose d'un registre des activités de traitement (RGPD, article 30.2) et, selon le contexte, prend des mesures pour mettre en œuvre les principes de protection des données dès la conception et par défaut (RGPD, article 25).

Les autres conventions relatives au respect du RGPD pendant l'exécution de ce contrat seront établies dans un contrat de sous-traitance (conformément au RGPD, article 28) entre le pouvoir adjudicateur et le fournisseur de services. Un candidat prestataire de services ne peut participer à la deuxième phase de cette procédure que s'il est d'accord de signer un contrat de sous-traitance. Ce contrat sera envoyé avec le projet; certains aspects pourront être soumis à une concertation.

Afin de pouvoir vérifier cet aspect, le soumissionnaire joint à sa candidature une description de la manière dont est établi le registre des activités de traitement au sein de son organisation et de la manière dont il est tenu à jour.

Le soumissionnaire décrit de quelle manière on veille à respecter les

Principes tels que la protection des données dès la conception et par

Défaut (par exemple à l'aide d'exemples, de renvois à la politique de

Sécurité de l'information, ...).

Le soumissionnaire joint également à sa candidature une déclaration dans laquelle il marque son accord pour signer un contrat de sous-traitance avec le pouvoir adjudicateur. Ce contrat doit être signé après l'adjudication et après concertation, la non-signature est une condition suspensive pour pouvoir démarrer le marché.

4) Références

Le soumissionnaire décrit dans sa demande de participation quelques références de projets similaires réalisés au cours des trois dernières années. Il doit ainsi ressortir des références que:

• le candidat a de l'expérience dans l'exécution d'une migration/d'un projet de transition concernant les services mentionnés dans le présent avis (conformément aux descriptions et aux codes CPV);

• le candidat a de l'expérience dans la gestion et le monitoring de longue durée de l'environnement, suivant la migration décrite ci-avant;

• les références concernent des organisations ayant une structure et une taille similaires à celles du COC.

5) Langue pendant l'exécution du marché

Dans toutes les communications adressées au pouvoir adjudicateur pendant l'exécution, le prestataire de services final devra s'exprimer en français et en néerlandais, et ce aussi bien en ce qui concerne la communication orale qu'écrite.

6) Sous-traitance

Conformément à l'article 78 de la loi du 17 juin 2016, un entrepreneur peut le cas échéant, et pour un marché déterminé, avoir recours à la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités, concernant les critères de capacité technique et professionnelle visés à l'article 71, 1er alinéa, 3 o . Lorsqu'un entrepreneur veut recourir à la capacité d'autres entités, il démontre à l'égard du pouvoir adjudicateur qu'il pourra disposer des moyens nécessaires, notamment par la remise d'un engagement à cet égard de ces autres entités.

Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités dont un entrepreneur veut recourir à la capacité répondent aux critères de sélection et s'il existe pour elles des motifs d'exclusion. Le pouvoir adjudicateur exigera que l'entrepreneur remplace une entité à l'égard de laquelle il existe des motifs d'exclusion tels que visés aux articles 67 et 68 de la loi du 17 juin 2016 ou qui ne respecte pas un critère de sélection applicable. Le pouvoir adjudicateur peut en outre exiger que l'entrepreneur remplace une entité pour laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires tels que visés à l'article 69 de la loi du 17 juin 2016. Le refus d'accéder à une demande de remplacement donne lieu à une décision de non sélection.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’entreprises peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités.

1. Effectif du personnel

L'effectif du personnel tel que décrit dans les critères de sélection ne peut pas:

• avoir diminué de plus de 25 % pendant la totalité des trois derniers exercices;

• avoir diminué de plus de 35 % pour aucun des exercices successifs.

Le soumissionnaire joint à sa demande de participation un relevé clair du nombre de membres du personnel qui se consacre directement aux activités liées directement aux services décrits dans le présent avis, réparti par année.

2. Sécurité de l'information

2. a) Le soumissionnaire doit au moins

• employer 1 security officer ou disposer d'un contrat de services de longue durée;

• joindre une déclaration selon laquelle il dispose d'une politique de sécurité de l'information tenant compte des points décrits ci-avant;

• joindre une copie de la politique de sécurité de l'information à la demande de participation.

2. b) Le soumissionnaire doit au moins:

• joindre une déclaration selon laquelle il dispose de directives internes (ou équivalent) en matière de gestion de la qualité;

• joindre une copie de ces directives internes (ou équivalent) à la demande de participation.

2. c) les centres de données, qui seront utilisés pour l'exécution du présent marché, doivent tous au moins respecter:

• la norme Tier 3 ou équivalent;

• la norme ISO 27001 ou ISAE 3402, au niveau des centres de données;

• la situation géographique sur le territoire de l'Union européenne (UE).

3) Protection des données

Le pouvoir adjudicateur pose comme condition de sélection que le soumissionnaire respecte les obligations du RGPD.

Le soumissionnaire doit répondre aux exigences minimales ci-dessous:

• sur la base de la documentation fournie, le pouvoir adjudicateur estime que le soumissionnaire respecte suffisamment les obligations du RGPD;

• le soumissionnaire a joint à sa candidature une déclaration dans laquelle il marque son accord pour signer un contrat de sous-traitance avec le pouvoir adjudicateur.

4) Références

Pour avoir une garantie suffisante que le soumissionnaire a de l'expérience avec une organisation comparable au COC, trois références doivent être introduites.

Ces références doivent au moins avoir été réalisées (en partie) au cours des trois dernières années et doivent répondre aux exigences minimales ci-dessous, afin que la référence soit suffisamment pertinente (toutes les références ne doivent pas contenir ces aspects, pour autant qu'il y ait au moins une référence pour chaque aspect):

• avoir été réalisée auprès d'une organisation dans le secteur non marchand ou dans le secteur public;

• concerner une prestation de services réalisée en néerlandais et/ou en français;

• comprendre un processus de migration ou de transition, suivi d'une gestion de longue durée de l'environnement;

• concerner une infrastructure cloud hybride (où une partie des services ICT est proposée au départ d'un propre centre de données et où une partie des services ICT se fait au départ de services cloud publics).

Par référence et sur maximum 1 page A4, on décrira au moins:

• le nom de la référence, la date et le lieu d'exécution avec indication de l'adresse ainsi que le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et e mail) de la personne de contact de ces références;

• la valeur du marché;

• une brève description du projet avec une description de la portée du projet;

• le délai de réalisation du projet.

Lorsqu'une première sélection s'impose en raison d'un nombre trop élevé de candidats répondant à toutes les exigences minimales (plus de 5), on attribuera par référence un score sur 25 points sur la base des descriptions et de leur pertinence pour le présent marché.

Pour ce score, outre les exigences minimales précitées, on tiendra également compte notamment de la mesure dans laquelle la référence correspond au profil du COC via:

• le nombre d'utilisateurs finals (end users) pris en charge chez le donneur d'ordre (le COC dispose d'une septantaine de travailleurs);

• le nombre de travailleurs qui se chargent, chez le donneur d'ordre, de l'assistance IT locale (le COC dispose d'un seul gestionnaire IT local);

• le fait qu'une attestation de bonne exécution peut être remise;

• la langue dans laquelle le marché a été réalisé (le COC travaille en néerlandais ou en français);

• la valeur du marché de la référence (cf. le budget du COC pour le présent marché).

Pour le calcul du score final de la première sélection, on ne retiendra que les trois références au score le plus élevé, pour un total de 75 points (si seulement une seule ou deux références au total sont introduites, le total des points s'élève respectivement à 25 ou 50 points). Le total des points est ensuite rapporté sur un total sur 100 points, en utilisant la règle de trois. Les cinq soumissionnaires ayant le score final le plus élevé seront sélectionnés.

5) Langue pendant l'exécution du marché

Le soumissionnaire joint à sa demande de participation une déclaration attestant qu'il dispose de possibilités suffisantes de réaliser le marché en français et en néerlandais.

6) Sous-traitance

Si l'on a recours à la sous-traitance, on joint au moins:

• un engagement qui démontre que le soumissionnaire pourra disposer des moyens nécessaires;

• toute documentation qui permet au pouvoir adjudicateur de vérifier si les entités dont un entrepreneur veut recourir à la capacité répondent aux critères de sélection et s'il existe pour elles des motifs d'exclusion (sur la base d'un Document Unique de Marché Européen).

Lorsqu'une première sélection s'impose en raison d'un nombre trop élevé de candidats répondant à toutes les exigences minimales (plus de 5), les candidats seront sélectionnés comme suit:

- Premièrement, une note sera attribuée par le pouvoir adjudicateir sur la base des critères de sélection liés à la compétence technique et professionnelle et des références fournies. Pour ce score, outre les exigences minimales, on tiendra également compte de la mesure dans laquelle la référence correspond au profil du COC via:

O le nombre d'utilisateurs finals (end users) pris en charge chez le donneur d'ordre (le COC dispose de onze travailleurs);

O le nombre de travailleurs qui se chargent, chez le donneur d'ordre, de l'assistance IT locale (le COC ne dispose pas de son propre service de support informatique, il n’y a qu’un seul conseiller en tant que point de contact informatique);

O le fait qu'une attestation de bonne exécution peut être remise;

O la langue dans laquelle le marché a été réalisé (le COC travaille en néerlandais ou en français);

O la valeur du marché de la référence (cf. le budget du COC pour le présent marché);

O et, le cas échéant, le nombre de sous-traitants engagés pas le soumissionnaire.

- S’il y a toujours égalité après cela, la capacité économique et financière des candidats sera décisive. Dans ce cas, le candidat dont le chiffre d’affaires total est le plus élevé sera sélectionné.

AFDELING: PROCEDURE

L’aspect primaire du présent marché (LOT 1) court pour une période de trois ans (prolongeable de deux ans) en raison de la nécessité d’un partenaire à long terme stable pour la gestion d’un environnement très spécifique. Une durée plus courte ne permet pas au pouvoir adjudicateur d’optimaliser suffisamment son environnement avant de procéder à (la préparation d’)un nouveau marché public. Le contrat cadre (LOT 3) dans le cadre de ce marché suit la durée globale du marché public.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-07 Plaatselijke tijd: 12:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2021-06-11 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 www.raadvanstate.be Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-05-05

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Controleorgaan op de politionele informatie 0562.913.467_560803 Leuvenseweg 48 Brussel 1000 Chris De Vuyst Telefoon: +32 25499420 _hidden_@controleorgaan.be https://www.controleorgaan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409105 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409105 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=COC-AIW21003-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

COC - Beheer en monitoring ICT-omgeving

COC-AIW21003-F02_0

Momenteel wordt de ICT-omgeving van het controleorgaan op de politionele informatie (COC) beheerd door een externe firma. Daar het huidige contract met deze firma afloopt op 27.11.2021, gaat het COC de markt op om een partner te vinden voor het aanbieden van ICT-diensten aan het COC waaronder hoofdzakelijk het beheer van haar ICT-omgeving.

De onderhavige opdracht betreft drie percelen. De inschrijver moet op straffe van nietigheid inschrijven voor alle percelen en alle percelen zullen aan dezelfde dienstverlener worden gegund.

De sluiting van de opdracht heeft betrekking op de volledige opdracht, waarbij de aanbestedende overheid enkel gebonden is door het vast gedeelte (i.e. perceel 2). De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte (i.e. perceel 1 en perceel 3) is afhankelijk van de beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld naar aanleiding van de voorlopige oplevering van het vast gedeelte van de opdracht (wet van 17.6.2016, art. 57).

Het COC hecht als autoriteit belang aan het procesmatig en geïntegreerd aanbieden van deze diensten, samen met een bijhorende governance.

Geraamde totale waarde: 441000.00

Alle percelen worden aan een winnaar gegund.

Recurrente ict-diensten inzake beheer van de omgeving

Perceel nr.: 1

Ter plaatse bij het Controleorgaan op de politionele informatie en kantoren van de dienstverlener.

Perceel 1 - het voorwaardelijk gedeelte van de opdracht m.b.t. het beheer en de monitoring van de ICT-infrastructuur teneinde op permanente wijze te kunnen beschikken over een volledig operationele ICT-omgeving conform de SLA-eisen (deze zullen vermeld worden in het bestek):

Requirements: ict-diensten m.b.t. Specifieke technologische domeinen

a) Datacenterdiensten;

b) Netwerkdiensten;

c) Diensten m.b.t. security;

d) Diensten m.b.t. identity- and accessmanagement- (IAM);

e) Diensten m.b.t. end user management en digitale werkplekken (hardware en software), inclusief 1ste lijns service desk;

f) Diensten m.b.t. email, agenda en contactpersonen;

g) Diensten m.b.t. communicatie, collaboratie en teamwork: instant messaging, audio en video calls, online meetings, mobile experiences, web conferences;

h) File services;

i) Print services;

j) Diensten m.b.t. de hosting van kernapplicaties;

k) Diensten m.b.t. managed end user devices;

l) Diensten m.b.t. veilige toegang op afstand voor managed end user devices;

m) Diensten m.b.t. veilige toegang op afstand voor applicatieleveranciers;

n) Diensten m.b.t. read-only toegang op afstand op de servers;

o) Diensten m.b.t. non-managed end-user devices/BYOD.

Requirements: recurrente ict-diensten die overkoepelend zijn

a) Beheer van de beschikbaarheid (availability management)/high availability;

b) Beheer van incidenten (incident management) en serviceverzoeken (request fulfilment);

c) Life cycle management van de technologische componenten;

d) Backup- en restorediensten;

e) Disaster recovery diensten;

f) Beheer m.b.t. technische kwetsbaarheden, patch management en distributie van software (release management);

g) Beheer van servercertificaten en DNS-domeinnamen;

h) Diensten m.b.t. licenties en keys van softwareproducten;

i) Beheer van documentatie;

j) Beheer van de kosten/uitgaven;

k) Monitoring en tools;

l) Capacity management;

m) Accountmanagement;

n) Service delivery management (SDM) & Beheer van service levels;

o) Bescherming persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst);

p) Diensten m.b.t. exit.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 312000.00 Aanvang 2021-11-25 Einde 2024-11-24

Éénmalige verlenging van 24 maanden.

5

Zie algemene uitsluitings -en selectiecriteria.

Eenmalige diensten om de to be-situatie te realiseren: projecten

Perceel nr.: 2

Ter plaatse bij het Controleorgaan op de politionele informatie en kantoren van de dienstverlener

Perceel 2 omvat de projecten en changes om tot de diensten beschreven in perceel 1 te komen; in de eerste plaats gaat het over een “lift&shift”-project (indien de nieuwe dienstverlener verschillend is van de huidige dienstverlener), samen met kleine verbeteringsprojecten om het serviceniveau beschreven in perceel 1 te bereiken.

Dit vast gedeelte van de opdracht m.b.t. de opzet- en migratiefase bestaat dus uit:

• het operationeel ter beschikking stellen van het (hardware) ICT- platform - fysiek en/of virtueel en de storage waarop de servers worden geïnstalleerd welke in de gevraagde services zullen voorzien;

• het aanleveren en parametreren van de software;

• het leveren van de services vermeld in perceel 1;

• het aanleveren van een redundante dataconnectie van het COC naar het datacenter;

• het aanpassen/aanleveren van een intern kantoornetwerk van het COC (LAN + de digitale werkplekken);

• het uitvoeren van de nodige upgrades, transitie en/of migratie om van de huidige ICT-omgeving naar de gewenste ICT-omgeving te evolueren;

• de datamigratie van de huidige ICT-omgeving naar de nieuwe omgeving;

• het testen van de correcte werking van de nieuwe ICT-omgeving;

• het opmaken van de dienstencatalogus en de documentatie met betrekking tot de ICT- omgeving.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 45000.00 Aanvang 2021-08-16 Einde 2021-11-24 5

Zie algemene uitsluitings -en selectiecriteria

Prijslijst en mogelijke toekomstige projecten

Perceel nr.: 3

Ter plaatse bij het Controleorgaan op de politionele informatie en kantoren van de dienstverlener

Perceel 3 - dit voorwaardelijk gedeelte van de opdracht heeft betrekking op ICT-profielen die in de loop van het project mogelijk kunnen ingeschakeld worden. Alsook komen vast omlijnde ICT-taken aan bod die in de loop van het project aan de orde kunnen zijn (i.e. service requests). Tot slot wordt in perceel 3 ingezoomd op mogelijke verbeterprojecten en toekomstige ICT-projecten die in de loop van de opdracht zullen kunnen geïmplementeerd worden.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 84000.00 Aanvang 2021-11-25 Einde 2024-11-24

Éénmalige verlenging van 24 maanden

5

Zie algemene uitsluitings -en selectiecriteria

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

1. Identificatiegegevens en toegangsrecht

In het kader van de identificatiegegevens en het toegangsrecht, vult de inschrijver het Uniform Europees Aanbestedingsdocument zo volledig mogelijk in. Dit document is te vinden in bijlage van deze aankondiging.

De inschrijver mag zich op geen enkel moment van de procedure (vanaf de aanvraag tot deelneming tot en met de gunning) in een van uitsluitingsgevallen van artikelen 67 en 68 van de wet van 17.6.2016 bevinden.

De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijvers:

a) die op basis van de rangschikking van de aanvragen tot deelneming geselecteerd kunnen worden voor het indienen van een offerte;

b) wiens offerte het beste gerangschikt is op het einde van de offertefase, alvorens over te gaan tot finale gunning.

Deze uitsluitingsgevallen hebben betrekking op:

a) deelneming aan een criminele organisatie (art. 67);

b) omkoping (art. 67);

c) fraude (art. 67);

d) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit (art. 67);

e) witwassen van geld of financiering van terrorisme (art. 67);

f) kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel (art. 67);

g) tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven (art. 67);

h) fiscale en sociale schulden (art. 68).

De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zullen door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Wat alle andere documenten en certificaten betreft, zoals een uittreksel uit het strafregister of, bij gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land waar de ondernemer is gevestigd, waaruit blijkt dat aan de betrokken eisen is voldaan, moet de aanvraag tot deelneming van de inschrijver deze documenten of certificaten bevatten.

Behoudens uitsluitingsgronden m.b.t. fiscale en sociale schulden kan de inschrijver, die zich in één van de verplichte of facultatieve uitsluitingsgronden bevindt, aantonen dat hij corrigerende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, conform artikel 70 van de wet van 17.6.2016;

2. Vertrouwelijkheidsclausule

De inschrijver zal bij zijn aanvraag tot deelneming een ondertekende vertrouwelijkheidsverklaring dienen te voegen. De vertrouwelijkheidsverklaring is terug te vinden in bijlage bij deze aankondiging.

1. Omzet

De aanbestedende overheid wil voor de uitvoering van deze opdracht een dienstenleverancier vinden die voldoende omzet heeft zodat het aandeel van de totale waarde van de onderhavige opdracht ten aanzien van de omzet van de partner niet onevenredig groot is. Dit zal worden beoordeeld op basis van de omzet

• betreffende de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten die in deze aankondiging worden beschreven (conform de beschrijvingen en CPV-codes).

• binnen België

• gerealiseerd in de laatste drie boekjaren

Hiertoe geeft de inschrijver in zijn aanvraag tot deelneming een verklaring mee inzake de omzet conform bovenstaande criteria.

2. Liquiditeit

De aanbestedende overheid wenst een langdurige verbintenis aan te gaan (3, potentieel 5 jaar). Gelet op de duur en de omvang van de opdracht acht de aanbestedende overheid het aangewezen om slechts een langdurige verbintenis aan te gaan met een partij die over een goede financiële toestand beschikt.

Teneinde de financiële toestand van de kandidaat te beoordelen, zal de aanbestedende overheid nagaan of de kandidaat voldoende geld in kas of op de bankrekening heeft staan om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen, zodanig dat het risico op faillissement beperkt is. De aanbestedende overheid zal oordelen op basis van de “acid test ratio”.

De berekening van deze ratio is als volgt:

(29/58 vlottende activa - 29 vorderingen op meer dan één jaar - 3 voorraden en bestellingen in uitvoering)/(42/48 Schulden op ten hoogste één jaar + 492/3 Overlopende rekeningen)

3. Onderaanneming

Overeenkomstig artikel 78 van de wet van 17 juni 2016, kan een ondernemer zich eventueel en voor een welbepaalde opdracht beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met betrekking tot de in artikel 71 1e lid, 2 o bedoelde criteria inzake economische en financiële draagkracht. Wanneer een ondernemer zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, toont hij ten behoeve van de aanbestedende overheid aan dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door overlegging van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten.

De aanbestedende overheid gaat na of de entiteiten op wier draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden bestaan. De aanbestedende overheid zal eisen dat de ondernemer een entiteit waartegen gronden tot uitsluiting bestaan als bedoeld in de artikelen 67 en 68 van de wet van 17 juni 2016 of die niet voldoet aan een toe te passen selectiecriterium, vervangt. De aanbestedende overheid kan bovendien eisen dat de ondernemer een entiteit waarbij er niet-verplichte uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 aanwezig zijn, vervangt. Het niet ingaan op een verzoek tot vervanging geeft aanleiding tot een beslissing tot niet-selectie.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.

1. Omzet

De kandidaat moet tijdens elk van de laatste drie boekjaren een omzet hebben gerealiseerd die ten minste twee maal hoger is dan de geschatte waarde van deze opdracht (zijnde de som van geschatte waardes van de drie percelen gecombineerd, namelijk 882 000,00 EUR. Hij voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een verklaring inzake deze omzet;

2. Liquiditeit

De voorwaarde voor selectie is een acid test ratio van 1 of hoger.

De kandidaat voegt bij zijn kandidatuur zijn acid test ratio en berekeningswijze, op basis van de jaarrekening van het laatste jaar. Deze jaarrekening wordt tevens aan de kandidatuur bijgevoegd.

De aanbestedende overheid is er zich van bewust dat de berekening van de liquiditeit volgens de “acid test ratio” een momentopname is. De kandidaat die een acid test ratio lager dan één heeft, dient een bankverklaring conform bijlage 11 bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 voor te leggen, teneinde aan te kunnen tonen dat de acid test ratio geen risico op faillissement inhoudt. Een model van bankverklaring is terug te vinden in bijlage bij deze aankondiging;

3. Onderaanneming

Indien gebruikt gemaakt wordt van onderaanneming voegt men ten minste toe:

a) een verbintenis die aantoont dat de inschrijver zal kunnen beschikken over de nodige middelen

b) alle documentatie die de aanbestedende overheid toelaat om na te gaan of de entiteiten op wier draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden bestaan (op basis van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument).

1. Personeelsbezetting

Rekening houdende met de specifieke opzet van de infrastructuur en de lange duurtijd van de opdracht, wordt een continuïteit in de personeelsbezetting als essentieel beschouwd. De partner dient aldus te kunnen verzekeren dat gedurende de volledige opdracht afdoende zal worden geïnvesteerd in haar personeelsbezetting binnen het kader van deze opdracht.

Dit zal worden beoordeeld op basis van de totale personeelsbezetting dat zich in directe zin toelegt op de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten die in deze aankondiging worden beschreven (conform de beschrijvingen en CPV-codes).

2. Informatieveiligheidsbeleid

Informatieveiligheid is voor elke organisatie, en in het bijzonder voor het Controleorgaan, een essentieel onderdeel van de ICT-infrastructuur. Dit uit zich concreet in verschillende domeinen:

2. a) Verklaring informatiebeveiligingsbeleid

Hiervoor geeft de kandidaat een verklaring dat hij over een informatiebeveiligingsbeleid beschikt waarin in voldoende mate aandacht besteed wordt aan informatiebeveiliging, bedrijfscontinuïteit, disaster recovery en risicomanagement inzake operationeel beheer en informatiebeveiliging, inclusief de vermelding op welke standaard dit beleid gebaseerd is (indien van toepassing) en een kopie van dat beleid.

2. b) Verklaring inzake kwaliteitsbeheer

Hiervoor geeft de kandidaat een verklaring dat hij over een beleid inzake kwaliteitsbeheer beschikt, inclusief de vermelding op welke standaard dit beleid gebaseerd is (indien van toepassing) en een kopie van dat beleid.

2. c) Datacenters

Voor de datacenters beschrijft de kandidaat:

• de geografische ligging van het (de) tijdens de uitvoering te gebruiken datacenter(s) (i.e. naam van de stad en het land waar het (de) datacenter(s) zich bevinden)

• de classificatie van het (de) tijdens de uitvoering te gebruiken datacenter(s) volgens de Tier-standaarden, hiertoe worden eveneens de nodige bewijsstukken toegevoegd.

3) Gegevensbescherming

Rekening houdende met de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en de context waarin de aanbestedende overheid werkt, is aandacht voor gegevensbescherming van zeer groot belang. De aanbestedende overheid verwacht daarom van de dienstverlener dat hij de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleeft. Dit betekent onder meer dat de dienstverlener over een register van verwerkingsactiviteiten beschikt (AVG, artikel 30.2) en afhankelijk van de context maatregelen neemt om de beginselen gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (AVG, artikel 25) te implementeren.

De nadere afspraken met betrekking tot de naleving van de AVG tijdens de uitvoering van dit contract zullen in een verwerkersovereenkomst (conform AVG, artikel 28) tussen de aanbestedende overheid en de dienstenleverancier vastgelegd worden. Een kandidaat dienstverlener kan slechts deelnemen aan de tweede fase van deze procedure op voorwaarde dat hij akkoord gaat met het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst zal meegestuurd worden met het bestek, bepaalde aspecten zullen voor overleg vatbaar zijn.

Teneinde dit na te kunnen gaan voegt de inschrijver aan zijn kandidaatstelling een beschrijving toe van hoe het register van verwerkingsactiviteiten binnen zijn organisatie wordt opgesteld en hoe het up-to-date wordt gehouden.

De inschrijver geeft een beschrijving van op welke manier ervoor wordt gezorgd dat aan de beginselen zoals gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen wordt tegemoet gekomen (bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden, verwijzing naar het informatieveiligheidsbeleid, ...).

De inschrijver voegt verder een verklaring bij zijn kandidatuur waarin hij zich akkoord verklaart met het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst met de aanbestedende overheid. Deze overeenkomst dient getekend te worden na de gunning en na overleg, het niet-ondertekenen is een opschortende voorwaarde om de opdracht te kunnen starten.

4) Referenties

De inschrijver beschrijft in zijn aanvraag tot deelneming enkele referenties van gelijkaardige projecten die in de laatste drie jaar werden uitgevoerd. Zo moet uit de referenties blijken dat:

• De kandidaat ervaring heeft met het uitvoeren van een migratie/transitieproject met betrekking tot de services vermeld in deze aankondiging (conform de beschrijvingen en CPV-codes)

• De kandidaat ervaring heeft met een langdurig beheer en monitoring van de omgeving, volgend op de hierboven beschreven migratie

• De referenties betrekking hebben op organisaties met een vergelijkbare structuur en grootte als het COC

5) Taal gedurende de uitvoering van de opdracht

De uiteindelijke dienstverlener zal zich gedurende de uitvoering in alle communicatie naar het opdrachtgevend bestuur moeten uitdrukken in het Nederlands en het Frans, en dit zowel wat betreft mondelinge als schriftelijke communicatie.

6) Onderaanneming

Overeenkomstig artikel 78 van de wet van 17 juni 2016, kan een ondernemer zich eventueel en voor een welbepaalde opdracht beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met betrekking tot de in artikel 71, 1 o lid, 3 o bedoelde criteria inzake technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. Wanneer een ondernemer zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, toont hij ten behoeve van de aanbestedende overheid aan dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door overlegging van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten.

De aanbestedende overheid gaat na of de entiteiten op wier draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden bestaan. De aanbestedende overheid zal eisen dat de ondernemer een entiteit waartegen gronden tot uitsluiting bestaan als bedoeld in de artikelen 67 en 68 van de wet van 17 juni 2016 of die niet voldoet aan een toe te passen selectiecriterium, vervangt. De aanbestedende overheid kan bovendien eisen dat de ondernemer een entiteit waarbij er niet-verplichte uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 aanwezig zijn, vervangt. Het niet ingaan op een verzoek tot vervanging geeft aanleiding tot een beslissing tot niet-selectie.

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.

1. Personeelsbezetting

De personeelsbezetting zoals beschreven onder de selectiecriteria mag:

• Gedurende de totaliteit van de laatste drie boekjaren niet gedaald zijn met meer dan 25 %

• Bij geen van de opeenvolgende boekjaren gedaald zijn met meer dan 35 %

De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een duidelijk overzicht mee van het aantal personeelsleden dat zich in directe zin toelegt op de activiteiten die rechtstreeks verband houden met de diensten die in deze aankondiging worden beschreven, opgesplitst per jaar.

2. Informatieveiligheid

2. a) De inschrijver moet minimaal

• 1 security officer in dienst hebben of beschikken over een dienstencontract van langlopende duur

• Een verklaring toevoegen dat hij beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid dat rekening houdt met de eerder beschreven punten

• Een kopie van het informatieveiligheidsbeleid toevoegen aan de aanvraag tot deelneming

2. b) De inschrijver moet minimaal

• Een verklaring toevoegen dat hij beschikt over een interne richtlijn (of equivalent) omtrent kwaliteitsbeheer

• Een kopie van deze interne richtlijn (of equivalent) toevoegen aan de aanvraag tot deelneming

2. c) de datacenters, die voor de uitvoering van onderhavige opdracht zullen worden gebruikt, dienen allen minimaal te voldoen aan

• Tier 3 of gelijkwaardig

• ISO 27001 of ISAE 3402, op niveau van de datacenters

• Geografische ligging binnen het grondgebied van de Europese Unie (EU)

3) Gegevensbescherming

De aanbestedende overheid stelt als selectievoorwaarde dat de inschrijver de verplichtingen van de AVG naleeft.

De inschrijver dient aan de onderstaande minimumvereisten te voldoen:

• Op basis van de aangeleverde documentatie is de aanbestedende overheid van oordeel dat de inschrijver op voldoende wijze de verplichtingen van de AVG naleeft.

• De inschrijver heeft aan zijn kandidatuur een verklaring waarin hij zich akkoord verklaart met het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst met de aanbestedende overheid, toegevoegd.

4) Referenties

Om een voldoende garantie te krijgen dat de inschrijver ervaring heeft met een organisatie die vergelijkbaar is met het COC, dienen drie referenties te worden ingediend.

Deze referenties dienen minstens (deels) te zijn uitgevoerd in de laatste drie jaar en dienen te voldoen aan de onderstaande minimumvereisten, zodat de referentie voldoende relevant is (niet elke referentie dient deze aspecten te bevatten, zo lang er voor elk aspect minstens één referentie is):

• uitgevoerd bij een organisatie in de non-profit- dan wel overheidssector

• betrekking op dienstverlening uitgevoerd in het Nederlands en/of het Frans

• omvat een migratie- dan wel transitietraject, gevolgd door een langdurig beheer van de omgeving

• heeft betrekking op een hybride cloudinfrastructuur (waarbij een gedeelte van de ICT-diensten vanuit een eigen datacenter worden aangeboden, en waarbij een gedeelte van de ICT-diensten vanuit publieke clouddiensten wordt betrokken).

Per referentie wordt in maximaal één A4-pagina minstens beschreven:

• de naam van de referentie, de datum en de plaats van uitvoering met opgave van het adres en vermelding van naam en contactgegevens (adres, telefoon en e-mail) van de contactpersoon van deze referenties

• de waarde van de opdracht

• een korte omschrijving van het project met een beschrijving van de projectscope

• de doorlooptijd van het project

5) Taal gedurende de uitvoering van de opdracht

De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een verklaring dat hij over voldoende mogelijkheden beschikt om de opdracht in het Nederlands en het Frans uit te voeren.

6) Onderaanneming

Indien gebruikt gemaakt wordt van onderaanneming voegt men ten minste toe:

• Een verbintenis die aantoont dat de inschrijver zal kunnen beschikken over de nodige middelen

• Alle documentatie die de aanbestedende overheid toelaat om na te gaan of de entiteiten op wier draagkracht een ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen en of voor hen uitsluitingsgronden bestaan (op basis van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument).

Wanneer een doorselectie zich opdringt omwille van meer dan 5 kandidaten die voldoen aan alle minimumselectievoorwaarden, zullen de kandidaten geselecteerd worden als volgt:

- Eerst zal een score gegeven worden door de aanbestedende overheid op basis van de selectiecriteria in verband met de technische en beroepsbekwaamheid en de aangevoerde referenties. De score zal naast de minimumvereisten, ook onder meer rekening houden met de mate waarin de referenties aansluiten bij het profiel van het COC via:

O Het aantal eindgebruikers (end users) dat bij de opdrachtgever werd/wordt bediend (het COC beschikt over een elftal werknemers)

O Het aantal werknemers dat bij de opdrachtgever instaat voor lokale IT-ondersteuning (het COC beschikt niet over een eigen IT-support dienst, er is enkel 1 adviseur als IT aanspreekpunt)

O Of een attest van goede uitvoering kan worden voorgelegd

O De taal waarin de opdracht werd uitgevoerd (het COC werkt in het Nederlands of het Frans)

O De opdrachtwaarde van de referentie (cfr. Budget van het COC voor deze opdracht)

O In voorkomend geval het aantal onderaannemers waarop wordt beroep gedaan door de kandidaten.

- Is er hierna nog een gelijke stand, dan geeft de financiële en economische draagkracht van de kandidaten de doorslag. De kandidaat met de grootste totale omzet zal in dit geval geselecteerd worden.

AFDELING: PROCEDURE

Het primaire aspect van deze opdracht (lot 1) loopt voor een periode van drie jaar (verlengbaar met twee jaar) omwille van de noodzaak aan een stabiele langetermijnpartner voor het beheer van een zeer specifieke omgeving. Een kortere duur laat de aanbestedende overheid onvoldoende toe om haar omgeving te optimaliseren alvorens over te gaan naar (de voorbereiding van) een nieuwe opdracht. Het raamcontract (lot 3) binnen deze opdracht, volgt de globale duurtijd van de opdracht.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-07 Plaatselijke tijd: 12:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2021-06-11 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-05-05