N. 127/2021 - 335538-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 27 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 127/2021 - 335538-2021 ( Ref: 179754-2021)
Publicatiedatum:05/07/2021
Uiterste datum:19/08/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Exploitatie van een EU-helpdesk voor de ondersteuning en bevordering van duurzame overheidsopdrachten (SPP)
Aanbestedende overheid:
Europese Commissie, Directoraat-generaal Milieu (ENV)

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90700000
Beschrijving:
Milieuzorgdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Europese Commissie, Directoraat-generaal Milieu (ENV) ENV.A.5 - Finance, BU 9 01/005 Brussels 1049 _hidden_@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8807 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8807

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Exploitatie van een EU-helpdesk voor de ondersteuning en bevordering van duurzame overheidsopdrachten (SPP)

ENV/2021/OP/0010

De helpdesk duurzame overheidsopdrachten (SPP) heeft tot taak informatie over groene overheidsopdrachten (GPP) te bevorderen en te verspreiden en tijdig en accuraat te antwoorden op vragen van belanghebbenden. Tot de taken van de helpdesk behoren ook de opstelling van een periodieke nieuwsmelding, de ontwikkeling van voorbeelden van goede praktijken, de levering van inhoud voor de GPP-website, de opstelling van een lijst van vaak gestelde vragen en de organisatie van GPP- en SPP-webinars.

De verwachte resultaten moeten de uitwisseling van informatie over SPP-praktijken in de EU vergemakkelijken en aanbestedende diensten ondersteunen en aanmoedigen om SPP-acties te ondernemen.

Geraamde totale waarde: 560000.00

In de kantoren van de contractant.

Beheer van een EU-helpdesk voor de ondersteuning en bevordering van duurzame overheidsopdrachten (SPP).

Gunningscriteria Waarde zonder btw 560000.00 Looptijd in maanden 48

09 02 02 (Life Op.) Circulaire economie en levenskwaliteit

Gepubliceerd in vooraankondiging PB S071-179754 met de titel "Green Public Procurement (GPP) Helpdesk" en een begroting van 280 000 EUR.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 071-179754 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-19 Plaatselijke tijd: 16:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 9 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-08-23 Plaatselijke tijd: 10:30

De inschrijvingen zullen elektronisch worden geopend op de in de aankondiging van opdracht vermelde datum en tijd. De opening kan via videoconferentie worden bijgewoond.

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3). In geval van onbeschikbaarheid of storingen in de werking van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in sectie I.3) tijdens de laatste vijf kalenderdagen vóór de in sectie IV.2.2) genoemde ontvangsttermijn, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor deze termijn te verlengen en de verlenging bekend te maken op het internetadres vermeld in sectie I.3) zonder voorafgaande bekendmaking van een rectificatie van deze aankondiging. Ondernemers met belangstelling in deze aanbesteding worden verzocht zich in te schrijven voor deze oproep tot inschrijving op het adres in sectie I.3) om op de hoogte te worden gebracht wanneer nieuwe informatie of documenten worden bekendgemaakt.

Zie de reserveclausule in punt 3.5 van de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in I.3).

Gerecht Rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg L-2925 Telefoon: +352 4303-1 _hidden_@curia.europa.eu http://curia.europa.eu

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-28


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

European Commission, Directorate-General for Environment (ENV) ENV.A.5 - Finance, BU 9 01/005 Brussels B-1049 _hidden_@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8807 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8807

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Operation of an EU Helpdesk for the Support and Promotion of Sustainable Public Procurement (SPP) Helpdesk

ENV/2021/OP/0010

The task of the Sustainable Public Procurement (SPP) Helpdesk is to promote and disseminate information about GPP and to provide timely and accurate answers to stakeholders' enquiries. The Helpdesk's tasks also include the preparation of a periodical News-Alert, the development of good practice examples, provision of content for the GPP website, the elaboration of a list of frequently asked questions and the organisation of GPP and SPP webinars.

Expected results should facilitate the exchange of information on SPP practices in the EU and support and encourage contracting authorities in adopting SPP actions.

Geraamde totale waarde: 560000.00

The contractor's premises.

Operation of an EU Helpdesk for the support and promotion of Sustainable Public Procurement (SPP) Helpdesk.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 560000.00 Looptijd in maanden 48

09 02 02 (Life Op.) Circular Economy and Quality of Life.

Published in the PIN OJ S 071-179754 with the title ' Green Public Procurement (GPP) Helpdesk ' and a budget of EUR 280 000.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3).

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 071-179754 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-19 Plaatselijke tijd: 16:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 9 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-08-23 Plaatselijke tijd: 10:30

Tenders will be opened electronically on the date and time indicated in the contract notice. It is possible to attend the opening by videoconference.

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3). In case of unavailability or disruptions in the functioning of the electronic means of communication provided in section I.3) in the last 5 calendar days before the time limit for receipt indicated in section IV.2.2), the contracting authority reserves the right to extend this time limit and publish the extension at the Internet address provided in section I.3), without a preceding publication of a corrigendum to this notice. Economic operators interested in this procurement are invited to subscribe to the call for tenders at the address in section I.3) in order to get notified when new information or documents are published.

Please see the Reserve Clause at Point 3.5 of the tender specifications available at the address indicated in section I.3).

General Court of the European Union Rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg 2925 Telefoon: +352 4303-1 _hidden_@curia.europa.eu http://curia.europa.eu

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-28