N. 150/2022 - 428864-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 150/2022 - 428864-2022
Publicatiedatum:05/08/2022
Uiterste datum:30/09/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Aanbestedende overheid:
BV Fort 4 0759932741

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45112700, 45112711, 45212350, 45454100, 71000000, 71200000, 71221000, 71222000, 71230000, 71240000, 71250000, 71300000, 71420000
Beschrijving:
Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur.
Landschappelijk ontwerp voor parken.
Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde.
Restauratiewerkzaamheden.
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.
Diensten door architectenbureaus voor gebouwen.
Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen.
Organisatie van een architectenprijsvraag.
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning.
Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles.
Dienstverlening door ingenieurs.
Landschapsarchitectuurdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BV Fort 4 0759932741 Stadsplein 1 Mortsel 2640 De heer Maarten Bastiaensens Telefoon: +32 34441837 _hidden_@mortsel.be www.mortsel.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/6123/6T/2022 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

volledige studieopdracht voor de renovatie, herbestemming en restauratie van Fort 4

2022 D 10

zie II.2.4

FORT 4, Neerhoevelaan 50 te 2640 Mortsel

Het voorwerp van de opdracht betreft de intensieve technische begeleiding van het architecturale project van voorstudie t.e.m. oplevering van de verbouwing en herbestemming van de site Fort 4, dat door de stad Mortsel in erfpacht werd gegeven aan de BV Fort 4.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Beschrijving en presentatie projecten van gelijkaardige complexiteit Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Conceptnota met omschrijving van de aanpak en de methodologie van de opdracht Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Documenten die de visie op de aard en de intensiteit van de door de kandidaat voorgestelde werfopvolging aantonen Weging: 25 Kostencriterium Naam: erelonen Weging: 20 Looptijd in maanden 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Voor te leggen op eenvoudige vraag.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

1. Het team heeft een minimale omzet van 600.000 euro, excl. BTW, per jaar.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.

2. Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).

1. De inschrijver toont aan met de nodige diploma's en/of attesten dat zijn team bestaat uit minimaal een architect, een landschapsarchitect, een restauratie-architect, een ingenieur stabiliteit en een ingenieur technieken.

2. Het bewijs van inschrijving.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-30 Plaatselijke tijd: 11:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-01-28 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-09-30 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

01/09/2022 om 13.00

Met betrekking tot de opdracht en dit bestek zal een toelichtingsvergadering plaatsvinden op 01.09.2022 om 13.00 uur op de technische dienst van de stad Mortsel, Neerhoevelaan 50. Op deze vergadering zal aan de geïnteresseerde inschrijvers onder meer een toelichting worden gegeven over het project en de situatie ter plaatse. De aanwezigheid van de inschrijvers op deze vergadering is verplicht.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-02


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BV Fort 4 0759932741 Stadsplein 1 Mortsel 2640 De heer Maarten Bastiaensens Telefoon: +32 34441837 _hidden_@mortsel.be www.mortsel.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/6123/6T/2022 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

volledige studieopdracht voor de renovatie, herbestemming en restauratie van Fort 4

2022 D 10

zie II.2.4

FORT 4, Neerhoevelaan 50 te 2640 Mortsel

Het voorwerp van de opdracht betreft de intensieve technische begeleiding van het architecturale project van voorstudie t.e.m. oplevering van de verbouwing en herbestemming van de site Fort 4, dat door de stad Mortsel in erfpacht werd gegeven aan de BV Fort 4.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Beschrijving en presentatie projecten van gelijkaardige complexiteit Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Conceptnota met omschrijving van de aanpak en de methodologie van de opdracht Weging: 30 Kwaliteitscriterium Naam: Documenten die de visie op de aard en de intensiteit van de door de kandidaat voorgestelde werfopvolging aantonen Weging: 25 Kostencriterium Naam: erelonen Weging: 20 Looptijd in maanden 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;

- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;

- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;

- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Voor te leggen op eenvoudige vraag.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

1. Het team heeft een minimale omzet van 600.000 euro, excl. BTW, per jaar.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.

2. Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).

1. De inschrijver toont aan met de nodige diploma's en/of attesten dat zijn team bestaat uit minimaal een architect, een landschapsarchitect, een restauratie-architect, een ingenieur stabiliteit en een ingenieur technieken.

2. Het bewijs van inschrijving.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-30 Plaatselijke tijd: 11:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-01-28 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-09-30 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

01/09/2022 om 13.00

Met betrekking tot de opdracht en dit bestek zal een toelichtingsvergadering plaatsvinden op 01.09.2022 om 13.00 uur op de technische dienst van de stad Mortsel, Neerhoevelaan 50. Op deze vergadering zal aan de geïnteresseerde inschrijvers onder meer een toelichting worden gegeven over het project en de situatie ter plaatse. De aanwezigheid van de inschrijvers op deze vergadering is verplicht.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-02