N. 164/2022 - 467211-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 164/2022 - 467211-2022
Publicatiedatum:26/08/2022
Uiterste datum:22/09/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Ambulancediensten
Aanbestedende overheid:
UVC Brugmann HB

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85143000
Beschrijving:
Ambulancediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

UVC Brugmann HB Arthur Van Gehuchtenplein 4 Brussel 1020 De heer Cyril Blanc Telefoon: +32 24772036 _hidden_@chu-brugmann.be Fax: +32 24772040 www.chu-brugmann.be UMC Sint-Pieter SP Hoogstraat, 322 Brussel 1000 Telefoon: +32 25354911 _hidden_@stpierre-bru.be https://www.stpierre-bru.be/ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1339/KC/2022 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

Medisch en niet-medisch vervoer

AC2022-006 CB

zie II.1.1

niet-medisch vervoer - UVC Brugmann

Perceel nr.: 1

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

Medisch vervoer in medische en niet-medische ambulances - UVC Brugmann

Perceel nr.: 2

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

Niet-medisch vervoer - UVC Saint Pierre

Perceel nr.: 3

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

Medisch vervoer in een medische ambulance - UVC Saint Pierre

Perceel nr.: 4

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

Medisch vervoer in niet-medische ambulances - UVC Saint Pierre

Perceel nr.: 5

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) :

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet op het werkterrein waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie boekjaren.

2. Bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) :

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De lijst van de belangrijkste klanten (ziekenhuizen of andere) van de laatste 3 jaar met de gegevens van de contactpersoon bij de klant (...(zie opdrachtdocumenten)

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-22 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Etterbeek 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-22


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CHU Brugmann HB Place Van Gehuchten 4 Bruxelles 1020 Monsieur Cyril Blanc Telefoon: +32 24772036 _hidden_@chu-brugmann.be Fax: +32 24772040 www.chu-brugmann.be CHU Saint-Pierre SP Rue Haute, 322 Bruxelles 1000 Telefoon: +32 25354911 _hidden_@stpierre-bru.be https://www.stpierre-bru.be/ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1339/KC/2022 https://eten.publicprocurement.be Hôpital

Transports sanitaires médicalisés et non médicalisés

AC2022-006 CB

voir II.1.1

Transport sanitaire en VSL - CHU Brugmann

Perceel nr.: 1

Plusieurs lieux

voir II.2.1

Looptijd in maanden 48

Transport sanitaire en ambulance médicalisée et non médicalisé - CHU Brugmann

Perceel nr.: 2

Plusieurs lieux

voir II.2.1

Looptijd in maanden 48

Transport sanitaire en VSL - CHU Saint- Pierre

Perceel nr.: 3

Plusieurs lieux

voir II.2.1

Looptijd in maanden 48

Transport sanitaire en ambulance médicalisée - CHU Saint Pierre

Perceel nr.: 4

Plusieurs lieux

voir II.2.1

Looptijd in maanden 48

Transport sanitaire en ambulance non-médicalisée - CHU Saint Pierre

Perceel nr.: 5

Plusieurs lieux

voir II.2.1

Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) :

* Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) :

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants :

1. Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché au cours des trois derniers exercices.

2. La preuve d’une assurance couvrant les risque professionnels.

Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) :

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants :

1. La liste des principaux clients (hôpitaux ou autres) de ces 3 dernières anné...(voir documents du marché)

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-22 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Etterbeek 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-22

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

UVC Brugmann HB Arthur Van Gehuchtenplein 4 Brussel 1020 De heer Cyril Blanc Telefoon: +32 24772036 _hidden_@chu-brugmann.be Fax: +32 24772040 www.chu-brugmann.be UMC Sint-Pieter SP Hoogstraat, 322 Brussel 1000 Telefoon: +32 25354911 _hidden_@stpierre-bru.be https://www.stpierre-bru.be/ https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1339/KC/2022 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

Medisch en niet-medisch vervoer

AC2022-006 CB

zie II.1.1

niet-medisch vervoer - UVC Brugmann

Perceel nr.: 1

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

Medisch vervoer in medische en niet-medische ambulances - UVC Brugmann

Perceel nr.: 2

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

Niet-medisch vervoer - UVC Saint Pierre

Perceel nr.: 3

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

Medisch vervoer in een medische ambulance - UVC Saint Pierre

Perceel nr.: 4

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

Medisch vervoer in niet-medische ambulances - UVC Saint Pierre

Perceel nr.: 5

diverse locaties

zie II.2.1

Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) :

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet op het werkterrein waarop de opdracht betrekking heeft, over de laatste drie boekjaren.

2. Bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) :

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De lijst van de belangrijkste klanten (ziekenhuizen of andere) van de laatste 3 jaar met de gegevens van de contactpersoon bij de klant (...(zie opdrachtdocumenten)

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-09-22 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Etterbeek 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-22