N. 208/2019 - 508730-2019 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 26 februari 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 208/2019 - 508730-2019
Publicatiedatum:28/10/2019
Uiterste datum:26/11/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Aanbestedende overheid:
North Sea Port Flanders nv van publiek recht 0218 843 678

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
09000000, 09120000, 09123000, 09310000, 65200000, 65300000
Beschrijving:
Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen.
Gasvormige brandstoffen.
Aardgas.
Elektriciteit.
Gasdistributie en aanverwante diensten.
Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

North Sea Port Flanders nv van publiek recht 0218 843 678 John Kennedylaan 32, Haven 3000A Gent 9042 De heer Mark Van den Bosch Telefoon: +32 92510550 _hidden_@northseaport.com Fax: +32 92515406 www.northseaport.com https://cloud.3p.eu/Downloads/1/290/L6/2019 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - levering van (aard)gas en 100 % groene elektriciteit

2019-015

North Sea Port Flanders zoekt een partner voor het leveren van gas en 100 % groene elektriciteit voor de eigen kantoorgebouwen, werkplaatsen en openbare verlichting op verschillende locaties in Gent.

Levering van 100 % groene elektriciteit

Perceel nr.: 1

North Sea Port Flanders nv van publiek recht, John Kennedylaan 32, Haven 3000A, te 9042 Gent/Technisch gebouw Skaldenstraat, Skaldenstraat 56, Haven 3645A, te 9042 G[...] (zie opdrachtdocumenten).

North Sea Port Flanders beschikt over een 15-tal aansluitingen (LS + HS).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Garantie van oorsprong Weging: 10 Prijs Weging: 70 Looptijd in maanden 36

De opdracht zal 2 keer stilzwijgend verlengd worden met 12 maanden tenzij de aanbesteder ze opzegt uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum.

Levering van (aard)gas

Perceel nr.: 2

North Sea Port Flanders nv van publiek recht, John Kennedylaan 32, Haven 3000A, te 9042 Gent/Technisch gebouw Skaldenstraat, Skaldenstraat 56, Haven 3645A, te 9042 G[...] (zie opdrachtdocumenten).

North Sea Port Flanders beschikt over 3 aansluitingen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Levering biogas Weging: 10 Prijs Weging: 70 Looptijd in maanden 36

De opdracht zal 2 keer stilzwijgend verlengd worden met 12 maanden tenzij de aanbesteder ze opzegt uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van 3 e landen die illegaal in het land verblijven,

- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:

-- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast,

-- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en waarbij wordt aangetoond hoe en/of in welke mate het groene karakter van de energie wordt gegarandeerd;

2) de kandidaat toont aan dat hij gemachtigd is om de energievorm te leveren aan de opgegeven leverpunten. (erkenning, licentie, [...]).

1) Minstens 3 referenties gerelateerd aan het publieke (verzelfstandigde) overheidsinstanties.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-26 Plaatselijke tijd: 09:15 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-11-27 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-08

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-23


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

North Sea Port Flanders nv van publiek recht 0218 843 678 John Kennedylaan 32, Haven 3000A Gent 9042 De heer Mark Van den Bosch Telefoon: +32 92510550 _hidden_@northseaport.com Fax: +32 92515406 www.northseaport.com https://cloud.3p.eu/Downloads/1/290/L6/2019 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Oproep tot aanvraag tot deelneming - levering van (aard)gas en 100 % groene elektriciteit

2019-015

North Sea Port Flanders zoekt een partner voor het leveren van gas en 100 % groene elektriciteit voor de eigen kantoorgebouwen, werkplaatsen en openbare verlichting op verschillende locaties in Gent.

Levering van 100 % groene elektriciteit

Perceel nr.: 1

North Sea Port Flanders nv van publiek recht, John Kennedylaan 32, Haven 3000A, te 9042 Gent/Technisch gebouw Skaldenstraat, Skaldenstraat 56, Haven 3645A, te 9042 G[...] (zie opdrachtdocumenten).

North Sea Port Flanders beschikt over een 15-tal aansluitingen (LS + HS).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Garantie van oorsprong Weging: 10 Prijs Weging: 70 Looptijd in maanden 36

De opdracht zal 2 keer stilzwijgend verlengd worden met 12 maanden tenzij de aanbesteder ze opzegt uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum.

Levering van (aard)gas

Perceel nr.: 2

North Sea Port Flanders nv van publiek recht, John Kennedylaan 32, Haven 3000A, te 9042 Gent/Technisch gebouw Skaldenstraat, Skaldenstraat 56, Haven 3645A, te 9042 G[...] (zie opdrachtdocumenten).

North Sea Port Flanders beschikt over 3 aansluitingen.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Dienstverlening Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Levering biogas Weging: 10 Prijs Weging: 70 Looptijd in maanden 36

De opdracht zal 2 keer stilzwijgend verlengd worden met 12 maanden tenzij de aanbesteder ze opzegt uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van 3 e landen die illegaal in het land verblijven,

- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen,

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver:

-- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast,

-- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en waarbij wordt aangetoond hoe en/of in welke mate het groene karakter van de energie wordt gegarandeerd;

2) de kandidaat toont aan dat hij gemachtigd is om de energievorm te leveren aan de opgegeven leverpunten. (erkenning, licentie, [...]).

1) Minstens 3 referenties gerelateerd aan het publieke (verzelfstandigde) overheidsinstanties.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-26 Plaatselijke tijd: 09:15 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-11-27 De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-08

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-23