N. 161/2023 - 508807-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 161/2023 - 508807-2023
Publicatiedatum:23/08/2023
Uiterste datum:20/09/2023
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Installatie van elektrische uitrusting
Aanbestedende overheid:
Elia Asset 0475.028.202_27714

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
31681500, 45314300, 51110000
Beschrijving:
Oplaadtoestellen.
Aanleg van kabelinfrastructuur.
Installatie van elektrische uitrusting.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 Keizerslaan 20 Brussel 1000 Guillaume Byttebier Telefoon: +32 23822265 _hidden_@elia.be www.elia.be https://eliagroup.sharepoint.com/:f:/s/EFSS/EFSS/EsgsLDzqYp5HlFdi6VAPpJABN__vmoAynzTHqxvS4p0TTg?e=ct86Iu

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

EV laders en diensten

Elia Asset-WS1576784017-F05_0

Raamakkoord voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische wagens en het leveren van bijhorende diensten.

Raamakkoord voor de installatie van oplaadpalen voor elektrische auto's, dit bij Elia werknemers thuis, op de administratieve sites en op posten. Daarbovenop zijn het beheer en onderhoud van alle laadpalen (de reeds bestaande en nieuw geplaatste) en laadpassen inbegrepen in het contract.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

2 x 2 jaar

Indien van toepassing, zal beschreven worden in de aanbestedingsdocumenten

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-09-20 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaat moet voor de sluitingsdatum (zie IV.2.2.) de ‘Prequalification Questionnaire (PQQ)’ aanvragen, vervolledigen en indienen, gebaseerd op de meest recente informatie en inclusief ondersteunende documenten.

Aanvragen tot toegang tot de tender op het Ariba platform moeten worden gericht aan de verantwoordelijke aankoper (zie I.1.) met vermelding van de naam, het adres, algemeen telefoonnummer en BTW nummer van de deelnemende legale entiteit alsook de naam, e-mail en telefoongegevens van de verantwoordelijke contactperso(o)n(en).

Eens een aanvraag werd ingediend, zal toegang tot de tender op het Ariba platform per e-mail spoedig worden verleend.

Kandidaten worden aangeraden om zo spoedig mogelijk toegang aan te vragen en om te klikken op ‘intend to participate’ om eventuele verduidelijking van de aanbestedende entiteit te ontvangen.

Indien toegang tot Ariba minder dan 48 uren voor sluitingstijd werd aangevraagd, kan niet worden gegarandeerd door de aanbestedende entiteit dat de Ariba login gegevens tijdelijk zullen worden verschaft.

De kandidaat is uitsluitend verantwoordelijk om tijdig toegang tot Ariba aan te vragen.

De Aanbestedende entiteit neemt geen verantwoordelijkheid i.v.m. mogelijkse problemen met Ariba.

Kandidaturen die niet correct of tijdig werden verstuurd via Ariba zullen worden verworpen.

De handleiding voor het gebruik van E-Sourcing (Ariba) is toegankelijk via de volgende URL:

https://www.elia.be/nl/leveranciers/informatie-en-tools

Zie VI.4.3 Brussel

‘Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de ondernemingsrechtbank, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel.’

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-08-18


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 boulevard de l'Empereur 20 Bruxelles 1000 Guillaume Byttebier Telefoon: +32 23822265 _hidden_@elia.be www.elia.be https://eliagroup.sharepoint.com/:f:/s/EFSS/EFSS/EsgsLDzqYp5HlFdi6VAPpJABN__vmoAynzTHqxvS4p0TTg?e=ct86Iu

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

EV chargeurs et services

Elia Asset-WS1576784017-F05_0

Accord-cadre pour l'installation de bornes de recharge pour voitures électriques et la fourniture de services associés.

Accord-cadre pour l'installation de bornes de recharge pour voitures électriques au domicile des employés d'Elia, sur les sites administratifs et dans les postes de travail. En outre, la gestion et l'entretien de toutes les bornes de recharge (celles déjà existantes et celles nouvellement installées) et des cartes de recharge sont inclus dans le contrat.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

2 x 2 ans

Si applicable, sera décrit dans les documents d’appel d’offre

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-09-20 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Le Candidat doit demander, compléter et soumettre pour la date de clôture (voir IV.2.2.) le Questionnaire de Présélection - Prequalification Questionnaire (PQQ) avec les données les plus récentes disponibles accompagnées des documents requis.

Le Candidat doit demander l’accès au tender sur la plate-forme Ariba en envoyant un e-mail à l’acheteur responsable (voir I.1.) reprenant le nom de l’entité légale, l’adresse, numéro de téléphone général, le numéro de TVA, nom + e-mail + téléphone de la (les) personne(s) de contact.

L’information pour accéder au tender sur la plate-forme Ariba sera fournie par e-mail dès que possible.

Il est conseillé aux Candidats de demander cet accès le plus rapidement possible et de cliquer sur ‘intend to participate’ sur Ariba afin de recevoir les éventuelles clarifications de l’entité adjudicatrice.

L’entité adjudicatrice ne garantit pas de fournir les données de connexion Ariba avant l’heure de clôture pour les candidats demandant leur accès à Ariba moins de 48 heure avant l’heure de clôture.

Le candidat est seul responsable de la demande d’accès à temps au tender sur la plate-forme Ariba.

L’entité adjudicatrice décline toute responsabilité dans le cas de problèmes avec la plate-forme Ariba.

Toute candidature qui n’est pas envoyée correctement via Ariba sera rejetée.

Le manuel pour l’utilisation de E-Sourcing (Ariba) est disponible via l’URL suivant :

https://www.elia.be/fr/fournisseurs/infos-et-outils

Voir VI.4.3 Bruxelles

‘Tout litige concernant la suspension de la procédure d’achat sera tranché par le Président du Tribunal de l’entreprise, ou, en cas d’annulation par le Tribunal de l’entreprise, dans les 2 cas Boulevard de Waterloo 70 - 1000 Bruxelles.’

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-08-18

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 Keizerslaan 20 Brussel 1000 Guillaume Byttebier Telefoon: +32 23822265 _hidden_@elia.be www.elia.be https://eliagroup.sharepoint.com/:f:/s/EFSS/EFSS/EsgsLDzqYp5HlFdi6VAPpJABN__vmoAynzTHqxvS4p0TTg?e=ct86Iu

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

EV laders en diensten

Elia Asset-WS1576784017-F05_0

Raamakkoord voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische wagens en het leveren van bijhorende diensten.

Raamakkoord voor de installatie van oplaadpalen voor elektrische auto's, dit bij Elia werknemers thuis, op de administratieve sites en op posten. Daarbovenop zijn het beheer en onderhoud van alle laadpalen (de reeds bestaande en nieuw geplaatste) en laadpassen inbegrepen in het contract.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

2 x 2 jaar

Indien van toepassing, zal beschreven worden in de aanbestedingsdocumenten

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-09-20 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De kandidaat moet voor de sluitingsdatum (zie IV.2.2.) de ‘Prequalification Questionnaire (PQQ)’ aanvragen, vervolledigen en indienen, gebaseerd op de meest recente informatie en inclusief ondersteunende documenten.

Aanvragen tot toegang tot de tender op het Ariba platform moeten worden gericht aan de verantwoordelijke aankoper (zie I.1.) met vermelding van de naam, het adres, algemeen telefoonnummer en BTW nummer van de deelnemende legale entiteit alsook de naam, e-mail en telefoongegevens van de verantwoordelijke contactperso(o)n(en).

Eens een aanvraag werd ingediend, zal toegang tot de tender op het Ariba platform per e-mail spoedig worden verleend.

Kandidaten worden aangeraden om zo spoedig mogelijk toegang aan te vragen en om te klikken op ‘intend to participate’ om eventuele verduidelijking van de aanbestedende entiteit te ontvangen.

Indien toegang tot Ariba minder dan 48 uren voor sluitingstijd werd aangevraagd, kan niet worden gegarandeerd door de aanbestedende entiteit dat de Ariba login gegevens tijdelijk zullen worden verschaft.

De kandidaat is uitsluitend verantwoordelijk om tijdig toegang tot Ariba aan te vragen.

De Aanbestedende entiteit neemt geen verantwoordelijkheid i.v.m. mogelijkse problemen met Ariba.

Kandidaturen die niet correct of tijdig werden verstuurd via Ariba zullen worden verworpen.

De handleiding voor het gebruik van E-Sourcing (Ariba) is toegankelijk via de volgende URL:

https://www.elia.be/nl/leveranciers/informatie-en-tools

Zie VI.4.3 Brussel

‘Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de ondernemingsrechtbank, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel.’

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-08-18