N. 204/2021 - 533632-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 204/2021 - 533632-2021
Publicatiedatum:20/10/2021
Uiterste datum:17/11/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Diensten in verband met het drukken
Aanbestedende overheid:
Gemeente Merelbeke 0207 453 207

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79820000
Beschrijving:
Diensten in verband met het drukken.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Merelbeke 0207 453 207 Hundelgemsesteenweg 353 Merelbeke 9820 De heer Philippe Cappendyck Telefoon: +32 92103262 _hidden_@merelbeke.be Fax: +32 92103259 www.merelbeke.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2001/3O/2021 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

2021065

zie II.2.4

gemeentehuis

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling aan te leveren model (lay-out) Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling aan te leveren model (redactie) Weging: 25 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 50 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Vereiste opties (ingevulde prijzen en opmaak conform technische bepalingen bestek)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Conforme bankverklaring

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

2. geldige polis

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van alle soortgelijke opdrachten, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar en budgettair vergelijkbaar met deze opdracht. Alle referenties dienen te omvatten:

- korte omschrijving van het project;

- gegevens van de opdrachtgever;

- uitvoeringsdatum.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om de referenties te contacteren/bevragen.

1. Minimum 3 gelijkaardige referenties van de afgelopen 3 jaar

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-17 Plaatselijke tijd: 09:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-02-15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-17 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Merelbeke 0207 453 207 Hundelgemsesteenweg 353 Merelbeke 9820 De heer Philippe Cappendyck Telefoon: +32 92103262 _hidden_@merelbeke.be Fax: +32 92103259 www.merelbeke.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2001/3O/2021 https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

2021065

zie II.2.4

gemeentehuis

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling aan te leveren model (lay-out) Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling aan te leveren model (redactie) Weging: 25 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 50 Aanvang 2022-01-01 Einde 2025-12-31

Vereiste opties (ingevulde prijzen en opmaak conform technische bepalingen bestek)

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Conforme bankverklaring

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

2. geldige polis

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van alle soortgelijke opdrachten, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar en budgettair vergelijkbaar met deze opdracht. Alle referenties dienen te omvatten:

- korte omschrijving van het project;

- gegevens van de opdrachtgever;

- uitvoeringsdatum.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om de referenties te contacteren/bevragen.

1. Minimum 3 gelijkaardige referenties van de afgelopen 3 jaar

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-17 Plaatselijke tijd: 09:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-02-15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-17 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-15