N. 207/2021 - 542116-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 207/2021 - 542116-2021
Publicatiedatum:25/10/2021
Uiterste datum:26/11/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
Aanbestedende overheid:
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst 0862.014.551_26987

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90520000
Beschrijving:
Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst 0862.014.551_26987 Zuid III, Industrielaan 18 Aalst 9320 Luk De Ceukelaire Telefoon: +32 53858576 _hidden_@ilva.be http://www.ilva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426587 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426587 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ILvA-YO%2F2021%2F21-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verwerven en verwerken van KGA ingezameld op de ILvA-recyclageparken

ILvA-YO/2021/21-F02_0

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de Wet inzake

overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

De uit te voeren dienst betreft het verwerven en verwerken van klein gevaarlijk afval (KGA)

ingezameld op de ILvA-recyclageparken (2022-2024).

De afhaling / het verwerven gebeurt op de ILvA-recyclageparken.

Geraamde totale waarde: 1440000.00

De 15 ILvA-recyclageparken.

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de Wet inzake

overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

De uit te voeren dienst betreft het verwerven en verwerken van klein gevaarlijk afval (KGA)

ingezameld op de ILvA-recyclageparken (2022-2024).

De afhaling / het verwerven gebeurt op de ILvA-recyclageparken.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1440000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2024-12-31 _hidden_@ilva.be

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

een kopie van de vergunning(en) om KGA te verwerven, op/over te slaan en

eventueel te verwerken (milieuvergunning en daaraan gekoppelde bouwvergunning

/ omgevingsvergunning) op de datum van de opening der inschrijvingen (bewijs nu

voor te leggen, en strekkend ten minste tot en met de startdatum van de opdracht

aangegeven hogerop in dit bestek).

- Ingeval van export of import, een kopie van de vereiste export-/importvergunningen,

zoals de vergunningen voor het grensoverschrijdend transport buiten de Europese

Unie van de materialen, voor het transiteren van de materialen in een transitland,

en voor het importeren en de recyclage of nuttige toepassing van de materialen in

het land van bestemming.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-26 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-02-24 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-26 Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

_hidden_@ilva.be

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-20


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst 0862.014.551_26987 Zuid III, Industrielaan 18 Aalst 9320 Luk De Ceukelaire Telefoon: +32 53858576 _hidden_@ilva.be http://www.ilva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426587 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426587 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ILvA-YO%2F2021%2F21-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verwerven en verwerken van KGA ingezameld op de ILvA-recyclageparken

ILvA-YO/2021/21-F02_0

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de Wet inzake

overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

De uit te voeren dienst betreft het verwerven en verwerken van klein gevaarlijk afval (KGA)

ingezameld op de ILvA-recyclageparken (2022-2024).

De afhaling / het verwerven gebeurt op de ILvA-recyclageparken.

Geraamde totale waarde: 1440000.00

De 15 ILvA-recyclageparken.

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de Wet inzake

overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

De uit te voeren dienst betreft het verwerven en verwerken van klein gevaarlijk afval (KGA)

ingezameld op de ILvA-recyclageparken (2022-2024).

De afhaling / het verwerven gebeurt op de ILvA-recyclageparken.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1440000.00 Aanvang 2022-01-01 Einde 2024-12-31 _hidden_@ilva.be

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

een kopie van de vergunning(en) om KGA te verwerven, op/over te slaan en

eventueel te verwerken (milieuvergunning en daaraan gekoppelde bouwvergunning

/ omgevingsvergunning) op de datum van de opening der inschrijvingen (bewijs nu

voor te leggen, en strekkend ten minste tot en met de startdatum van de opdracht

aangegeven hogerop in dit bestek).

- Ingeval van export of import, een kopie van de vereiste export-/importvergunningen,

zoals de vergunningen voor het grensoverschrijdend transport buiten de Europese

Unie van de materialen, voor het transiteren van de materialen in een transitland,

en voor het importeren en de recyclage of nuttige toepassing van de materialen in

het land van bestemming.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-26 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-02-24 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-26 Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

_hidden_@ilva.be

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be www.raadvanstate.be Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvanstate.be www.raadvanstate.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-20