N. 211/2021 - 549324-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 211/2021 - 549324-2021
Publicatiedatum:29/10/2021
Uiterste datum:30/11/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Aanleggen van fietspad
Aanbestedende overheid:
De Werkvennootschap NV van publiek recht 0884.329.501_554881

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000, 45200000, 45233162
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.
Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden.
Aanleggen van fietspad.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Werkvennootschap NV van publiek recht 0884.329.501_554881 Sint-Lazaruslaan 4-10 Brussel 1210 _hidden_@dwv.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DWV-NZL-QW.N715F-WK-01-F02 Publieke onderneming Publieke infrastructuurprojecten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanleg van fietspaden langs de Grote Baan (N715)

DWV-NZL-QW.N715F-WK-01-F02_0

Werken voor de aanleg van fietspaden

Zie bestek

Gunningscriteria Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-30 Plaatselijke tijd: 10:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-30 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-25


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Werkvennootschap NV van publiek recht 0884.329.501_554881 Sint-Lazaruslaan 4-10 Bruxelles 1210 _hidden_@dwv.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DWV-NZL-QW.N715F-WK-01-F02 Entreprise publique Projets d'infrastructure publique

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Construction de pistes cyclables le long de la 'Grote Baan' (N715)

DWV-NZL-QW.N715F-WK-01-F02_0

Travaux pour la construction de pistes cyclables

Voir cahier des charges

Gunningscriteria Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Classe: N/A, Catégorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-30 Plaatselijke tijd: 10:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-30 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat Bruxelles Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-25

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Werkvennootschap NV van publiek recht 0884.329.501_554881 Sint-Lazaruslaan 4-10 Brussel 1210 _hidden_@dwv.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DWV-NZL-QW.N715F-WK-01-F02 Publieke onderneming Publieke infrastructuurprojecten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanleg van fietspaden langs de Grote Baan (N715)

DWV-NZL-QW.N715F-WK-01-F02_0

Werken voor de aanleg van fietspaden

Zie bestek

Gunningscriteria Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-30 Plaatselijke tijd: 10:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-30 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-25