N. 442802 - RMT-GEB-KLO-AR-23-01 (32dc17d5-8f6d-4c28-ba32-b92bea73f18d) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aanpassingen infopunt in provinciedomein Kessel-lo
Beknopte beschrijving : De opdracht bestaat uit onderstaande werken: • Het vernieuwen van het buitenschrijnwerk op gelijkvloers. • Het afwerken van de onafgewerkte ruimte op het gelijkvloers tot stockage-ruimte/berging en aanpassen van de technieken. • Het isoleren en afwerken van de buitengevel op het gelijkvloers. Deze opdracht omvat één perceel.
N. 442802 (32dc17d5-8f6d-4c28-ba32-b92bea73f18d)
Relatie: 32dc17d5-8f6d-4c28-ba32-b92bea73f18d 
Referentienummer: RMT-GEB-KLO-AR-23-01
Publicatie datum: 16/02/2024
Uiterste datum: 02/04/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Vlaams Brabant
Aanbestedende overheid :
Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Kessel Lo BEL
+32 16267000
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
25/03/2024 aee5bb0b-5095-463c-b391-7f288ccab834 32dc17d5-8f6d-4c28-ba32-b92bea73f18d 3
16/02/2024 0c05ee79-7d52-426a-ab78-f048bc11586d 32dc17d5-8f6d-4c28-ba32-b92bea73f18d 2
08/02/2024 58eda33b-f7c7-41c3-9b32-8af5e18489cd 32dc17d5-8f6d-4c28-ba32-b92bea73f18d 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - zie bestek

Extracten

BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN
AANPASSINGEN INFOPUNT IN PROVINCIEDOMEIN KESSEL-LO

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Provincie Vlaams-Brabant
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Aanpassingen infopunt in provinciedomein Kessel-lo
Beschrijving: De opdracht bestaat uit onderstaande werken: • Het vernieuwen van het buitenschrijnwerk op gelijkvloers. • Het afwerken van de onafgewerkte ruimte op het gelijkvloers tot stockage-ruimte/berging en aanpassen van de technieken. • Het isoleren en afwerken van de buitengevel op het gelijkvloers. Deze opdracht omvat één perceel.
Identificatiecode van de procedure: 8d2571e1-b4cb-464a-a396-2d8d4b6b3204
Interne identificatiecode: RMT-GEB-KLO-AR-23-01
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: zie bestek

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: RMT-GEB-KLO-AR-23-01 - 1
Beschrijving: De opdracht bestaat uit onderstaande werken: • Het vernieuwen van het buitenschrijnwerk op gelijkvloers. • Het afwerken van de onafgewerkte ruimte op het gelijkvloers tot stockage-ruimte/berging en aanpassen van de technieken. • Het isoleren en afwerken van de buitengevel op het gelijkvloers.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbeperkt

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: zie bestek

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 02/04/2024 10:30 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Provincie Vlaams-Brabant
Registratienummer: 0253973219_136
Postadres: Provincieplein 1
Stad: Kessel Lo
Postcode: 3010
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Land: België
Telefoon: +32 16267000
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931 814 266
Stad: Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel
Land: België
Telefoon: +322349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 58eda33b-f7c7-41c3-9b32-8af5e18489cd-01
Beschrijving: Het veiligheids-en gezondheidsplan werd toegevoegd. Deze documenten dienen ingevuld bezorgd te worden bij het indienen van uw offerte.

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op: 16/02/2024

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 0c05ee79-7d52-426a-ab78-f048bc11586d - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 16/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 16/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking