N. 540263 - NPB_CC/LIFE/PSN_TurnhoutsVennengebied_Natuurherstelwerken_2024_JH (1a0b7256-9c8e-4286-845a-05c1844466e4) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: NATUURHERSTELWERKEN TURNHOUTS VENNENGEBIED
Beknopte beschrijving : De werken beslaan verschillende werkzones en omvatten: - Afgraven en afvoeren - Aanleggen ophogingen - Plaggen en afvoeren - Leveren en plaatsen kopstuw - Grachten dichten - Bomen kappen - Exoten bestrijden
N. 540263 (1a0b7256-9c8e-4286-845a-05c1844466e4)
Referentienummer: NPB_CC/LIFE/PSN_TurnhoutsVennengebied_Natuurherstelwerken_2024_JH
Publicatie datum: 12/04/2024
Uiterste datum: 08/05/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen BEL
+32 15297220
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
23/04/2024 0e5e5d84-4035-4a86-aec0-6ce71c72fba3 1a0b7256-9c8e-4286-845a-05c1844466e4 2
12/04/2024 0f6ebcf3-2b3b-4724-8d99-3fc7ce55bf33 1a0b7256-9c8e-4286-845a-05c1844466e4 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
ef-stand - Zie bestek
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Zie bestek
AWARD
LOT-0001
price - - Prijs (50%): Dit criterium wordt beoordeeld aan de hand van de in de offerte opgegeven totaalprijs en eenheidsprijs volgens de zogenaamde regel van drie (gewicht criterium x (prijs laagste regelmatige deelnemer/inschrijvingsprijs)).
AWARD
LOT-0001
quality - - Ervaring in gelijkaardige werken (25%): Dit zal beoordeeld worden aan de hand van een door de contractant bijgevoegde lijst van gelijkaardige recent uitgevoerde werven. Natuurpunt Beheer kan de opdrachtgevers van deze referentiewerken bevragen en de werven bezoeken.
AWARD
LOT-0001
quality - - Plan van aanpak (25%): De aannemer voegt bij zijn offerte een toelichting die minstens onderstaande bevat : • Organisatie van de werf met oa veiligheid en markering • Toegepaste technieken voor uitvoering en gebruikte materialen (indien van toepassing) • Ecologische aspecten die van belang zijn bij deze opdracht / maatregelen om milieu-impact te verminderen. • Duidelijke planning en timing van de werf waarbij de vooropgestelde termijnen bewaakt worden. • Overleg met de opdrachtgever in casu administratief en op het terrein. Hoe wordt gerapporteerd en kunnen administratieve vragen voldaan worden. De voertaal is Nederlands. • Te gebruiken machines en attesten voor de gebruikers. Alle machines dienen bediend te worden door geattesteerde personen. Indien wettelijk geen attest/rijbewijs verplicht, moet de gebruiker over de nodige ervaring beschikken om de machine veilig te bedienen. • Veiligheidsplan voor elke aangegeven post in de meetstaat

Extracten

BELGIË: GRAAFWERKZAAMHEDEN EN GRONDVERZET
NATUURHERSTELWERKEN TURNHOUTS VENNENGEBIED

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Natuurpunt Beheer vzw
Rechtsvorm van de koper: Organisatie die een door een centrale overheidsinstantie gesubsidieerde opdracht gunt
Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: NATUURHERSTELWERKEN TURNHOUTS VENNENGEBIED
Beschrijving: De werken beslaan verschillende werkzones en omvatten: - Afgraven en afvoeren - Aanleggen ophogingen - Plaggen en afvoeren - Leveren en plaatsen kopstuw - Grachten dichten - Bomen kappen - Exoten bestrijden
Identificatiecode van de procedure: 825aa6c5-79ad-4f79-9008-315b029f8263
Interne identificatiecode: NPB_CC/LIFE/PSN_TurnhoutsVennengebied_Natuurherstelwerken_2024_JH
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie bestek

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: NPB_CC/LIFE/PSN_TurnhoutsVennengebied_Natuurherstelwerken_2024_JH - 1
Beschrijving: De werken beslaan verschillende werkzones en omvatten: - Afgraven en afvoeren - Aanleggen ophogingen - Plaggen en afvoeren - Leveren en plaatsen kopstuw - Grachten dichten - Bomen kappen - Exoten bestrijden
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Turnhout (BE213)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat geheel of gedeeltelijk uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Zie bestek
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Zie bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: - Prijs (50%): Dit criterium wordt beoordeeld aan de hand van de in de offerte opgegeven totaalprijs en eenheidsprijs volgens de zogenaamde regel van drie (gewicht criterium x (prijs laagste regelmatige deelnemer/inschrijvingsprijs)).
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: - Ervaring in gelijkaardige werken (25%): Dit zal beoordeeld worden aan de hand van een door de contractant bijgevoegde lijst van gelijkaardige recent uitgevoerde werven. Natuurpunt Beheer kan de opdrachtgevers van deze referentiewerken bevragen en de werven bezoeken.
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: - Plan van aanpak (25%): De aannemer voegt bij zijn offerte een toelichting die minstens onderstaande bevat : • Organisatie van de werf met oa veiligheid en markering • Toegepaste technieken voor uitvoering en gebruikte materialen (indien van toepassing) • Ecologische aspecten die van belang zijn bij deze opdracht / maatregelen om milieu-impact te verminderen. • Duidelijke planning en timing van de werf waarbij de vooropgestelde termijnen bewaakt worden. • Overleg met de opdrachtgever in casu administratief en op het terrein. Hoe wordt gerapporteerd en kunnen administratieve vragen voldaan worden. De voertaal is Nederlands. • Te gebruiken machines en attesten voor de gebruikers. Alle machines dienen bediend te worden door geattesteerde personen. Indien wettelijk geen attest/rijbewijs verplicht, moet de gebruiker over de nodige ervaring beschikken om de machine veilig te bedienen. • Veiligheidsplan voor elke aangegeven post in de meetstaat
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 08/05/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Natuurpunt Beheer vzw
Registratienummer: 0409423736_1585
Postadres: Coxiestraat 11
Stad: Mechelen
Postcode: 2800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Mechelen (BE212)
Land: België
Telefoon: +32 15297220
Fax: +32 15424921
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE0931.814.266
Stad: Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 0f6ebcf3-2b3b-4724-8d99-3fc7ce55bf33 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 12/04/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 12/04/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking