N. 579125 - CRV/2024/1614/OMB/VAS (260a110f-c3ba-43fa-8819-f5362351336d) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Haalbaarheidsstudie Abdij van Maagdendale te Oudenaarde
Beknopte beschrijving : Het voorwerp van de opdracht is een herbestemmingsonderzoek van de voormalige kerk van de Abdij van Maagdendale te Oudenaarde als toekomstige locatie voor de realisatie van een state-of-the-art Cycling Hub. De opdracht wordt verder omschreven in het bestek.
N. 579125 (260a110f-c3ba-43fa-8819-f5362351336d)
Referentienummer: CRV/2024/1614/OMB/VAS
Publicatie datum: 13/05/2024
Uiterste datum: 01/07/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-social (20)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, lichte regeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Centrum Ronde van Vlaanderen vzw, Markt 43, 9700 Oudenaarde BEL
055339933
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/06/2024 cd7e35ea-474a-4d50-bff1-9ad53f62178a 260a110f-c3ba-43fa-8819-f5362351336d 2
13/05/2024 a24750fa-26cf-49f2-bf81-42151ef1fbec 260a110f-c3ba-43fa-8819-f5362351336d 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Zie bestek.
SELECTION
LOT-0001
sui-act - Zie bestek.
AWARD
LOT-0001
price - Zie bestek.
AWARD
LOT-0001
quality - Zie bestek.

Extracten

BELGIË: DIENSTVERLENING OP HET GEBIED VAN ARCHITECTUUR, BOUWKUNDE EN PLANNING
HAALBAARHEIDSSTUDIE ABDIJ VAN MAAGDENDALE TE OUDENAARDE

Aankondiging van een opdracht – lichte regeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Centrum Ronde van Vlaanderen vzw

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Haalbaarheidsstudie Abdij van Maagdendale te Oudenaarde
Beschrijving: Het voorwerp van de opdracht is een herbestemmingsonderzoek van de voormalige kerk van de Abdij van Maagdendale te Oudenaarde als toekomstige locatie voor de realisatie van een state-of-the-art Cycling Hub. De opdracht wordt verder omschreven in het bestek.
Identificatiecode van de procedure: a4f81dcc-2e30-4a58-9074-9ca51bf4baca
Interne identificatiecode: CRV/2024/1614/OMB/VAS
Type procedure: Andere procedure in één fase
Belangrijkste kenmerken van de procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Aanvullende classificatie (cpv): 71250000 Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: CRV/2024/1614/OMB/VAS - 1
Beschrijving: Het voorwerp van de opdracht is een herbestemmingsonderzoek van de voormalige kerk van de Abdij van Maagdendale te Oudenaarde als toekomstige locatie voor de realisatie van een state-of-the-art Cycling Hub. De opdracht wordt verder omschreven in het bestek.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Aanvullende classificatie (cpv): 71250000 Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oudenaarde (BE235)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 02/09/2024
Looptijd: 9 Maand

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Zie bestek.
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Zie bestek.

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: Zie bestek.
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Zie bestek.
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 01/07/2024 14:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Centrum Ronde van Vlaanderen vzw
Registratienummer: 0459813949_20721
Postadres: Markt 43
Stad: Oudenaarde
Postcode: 9700
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oudenaarde (BE235)
Land: België
Telefoon: 055339933
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Wetenschapsstraat 33 1000 Brussel
Land: België
Telefoon: 02 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Bemiddelingsorganisatie

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: a24750fa-26cf-49f2-bf81-42151ef1fbec - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht – lichte regeling
Verzenddatum van de aankondiging: 13/05/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 13/05/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking