N. 578399 - PPP095-6121/4200/GO/14002/26003001/2024/6121/LVM (d6dadcd4-c925-438c-aedf-573a9683b7b9) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: LEDEGEM - GO! Methodeschool Bloei! - aanstellen van een algemene aannemer voor het bouwen van een basisschool
Beknopte beschrijving : Het betreft het bouwen van een compact nieuwbouwvolume van 2 bouwlagen waarin de kleuterafdeling, de lagere afdeling en de ondersteunende functies worden ondergebracht. De school is momenteel ondergebracht in tijdelijke huisvesting op het schooldomein, dit blijft zo gedurende de bouwwerken.
N. 578399 (d6dadcd4-c925-438c-aedf-573a9683b7b9)
Referentienummer: PPP095-6121/4200/GO/14002/26003001/2024/6121/LVM
Publicatie datum: 13/05/2024
Uiterste datum: 13/06/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel BEL, Team Aanbestedingen
+32 27909200
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Criterium 1: Minimaal 3 projecten waarbij bij 1 (één) de voorgestelde projectleider uit punt 2 betrokken is en die minstens aan volgende voorwaarden voldoet: De bouwkost van de projecten bedraagt minimaal 2.250.000 excl. BTW en erelonen. De projecten zijn definitief opgeleverd na 01/01/2017. Minimumeisen: De minimale eisen zijn beschikken over de nodige beroepservaring om gelijkwaardige projecten met vrucht af te ronden. Dit wordt aangetoond door minimaal 3 (drie) attesten van goede uitvoering Deze attesten bevatten minimaal volgende gegevens: - Naam van het project; - Bouwplaats; - Naam, adres en contactgegevens van de bouwheer/opdrachtgever; - Bedrag van de werken. - Datum definitieve oplevering - Handtekening van de bouwheer/opdrachtgever
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Criterium 2: Er wordt aangetoond dat er voldoende gekwalificeerd personeel kan ingezet worden voor het opvolgen van de werken. De hoofdinschrijver geeft de cv(s) op van zijn projectleider(s) die verantwoordelijk zal/zullen zijn voor de opvolging van de werken. De cv(’s) bevat(ten) minimaal volgende de gegevens een duidelijke vermelding van: - de naam van de projectleider(s) - relevante beroepsanciënniteit - anciënniteit binnen het bedrijf - omschrijving van de taken binnen het bedrijf Afschriften van de diploma’s, getuigschriften, certificaten worden niet gevraagd. Minimumeisen: Criterium 2: Er wordt aangetoond dat er voldoende gekwalificeerd personeel kan ingezet worden voor het opvolgen van de werken. De hoofdinschrijver geeft de cv(s) op van zijn projectleider(s) die verantwoordelijk zal/zullen zijn voor de opvolging van de werken. De cv(’s) bevat(ten) minimaal volgende de gegevens een duidelijke vermelding van: - de naam van de projectleider(s) - relevante beroepsanciënniteit - anciënniteit binnen het bedrijf - omschrijving van de taken binnen het bedrijf Afschriften van de diploma’s, getuigschriften, certificaten worden niet gevraagd.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden van de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers, volstaat het bewijs dat geleverd wordt krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van opdrachtnemers van werken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bijkomende financiële informatie op te vragen ter evaluatie van dit selectiecriterium.Minimumeisen: Voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden van de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers, volstaat het bewijs dat geleverd wordt krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van opdrachtnemers van werken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bijkomende financiële informatie op te vragen ter evaluatie van dit selectiecriterium.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen. * De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing). De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.
SELECTION
LOT-0001
other [used] - Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), Klasse 7
AWARD
LOT-0001
cost (70) - PRIJS
AWARD
LOT-0001
quality (30) - KWALITEIT

Extracten

BELGIË: BOUWEN VAN BASISSCHOOL
LEDEGEM - GO! METHODESCHOOL BLOEI! - AANSTELLEN VAN EEN ALGEMENE AANNEMER VOOR HET BOUWEN VAN EEN BASISSCHOOL

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: LEDEGEM - GO! Methodeschool Bloei! - aanstellen van een algemene aannemer voor het bouwen van een basisschool
Beschrijving: Het betreft het bouwen van een compact nieuwbouwvolume van 2 bouwlagen waarin de kleuterafdeling, de lagere afdeling en de ondersteunende functies worden ondergebracht. De school is momenteel ondergebracht in tijdelijke huisvesting op het schooldomein, dit blijft zo gedurende de bouwwerken.
Identificatiecode van de procedure: 5ce87820-2a46-4777-9831-a72830963ed1
Interne identificatiecode: PPP095-6121/4200/GO/14002/26003001/2024/6121/LVM
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45214210 Bouwen van basisschool

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: KORTEWAGENSTRAAT 2
Stad: LEDEGEM
Postcode: 8880
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Roeselare (BE256)
Land: België
Aanvullende informatie: Domein GO! - LEDEGEM - BLOEI

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: KORTEWAGENSTRAAT 2
Stad: LEDEGEM
Postcode: 8880
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Roeselare (BE256)
Land: België
Aanvullende informatie: Domein GO! - LEDEGEM - BLOEI

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: LEDEGEM - GO! Methodeschool Bloei! - aanstellen van een algemene aannemer voor het bouwen van een basisschool
Beschrijving: LEDEGEM - GO! Methodeschool Bloei! - aanstellen van een algemene aannemer voor het bouwen van een basisschool
Interne identificatiecode: GO/14002/26003001/2024/6121/LVM

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45214210 Bouwen van basisschool
Aanvullende classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden
Opties:
Beschrijving van de opties: Vereiste opties (zie bestek)

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: KORTEWAGENSTRAAT 2
Stad: LEDEGEM
Postcode: 8880
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Roeselare (BE256)
Land: België
Aanvullende informatie: Domein GO! - LEDEGEM - BLOEI

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/10/2024
Looptijd: 290 {code|name|duration-unit.CALENDAR_DAY}

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Criterium 1: Minimaal 3 projecten waarbij bij 1 (één) de voorgestelde projectleider uit punt 2 betrokken is en die minstens aan volgende voorwaarden voldoet: De bouwkost van de projecten bedraagt minimaal 2.250.000 excl. BTW en erelonen. De projecten zijn definitief opgeleverd na 01/01/2017. Minimumeisen: De minimale eisen zijn beschikken over de nodige beroepservaring om gelijkwaardige projecten met vrucht af te ronden. Dit wordt aangetoond door minimaal 3 (drie) attesten van goede uitvoering Deze attesten bevatten minimaal volgende gegevens: - Naam van het project; - Bouwplaats; - Naam, adres en contactgegevens van de bouwheer/opdrachtgever; - Bedrag van de werken. - Datum definitieve oplevering - Handtekening van de bouwheer/opdrachtgever
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Criterium 2: Er wordt aangetoond dat er voldoende gekwalificeerd personeel kan ingezet worden voor het opvolgen van de werken. De hoofdinschrijver geeft de cv(s) op van zijn projectleider(s) die verantwoordelijk zal/zullen zijn voor de opvolging van de werken. De cv(’s) bevat(ten) minimaal volgende de gegevens een duidelijke vermelding van: - de naam van de projectleider(s) - relevante beroepsanciënniteit - anciënniteit binnen het bedrijf - omschrijving van de taken binnen het bedrijf Afschriften van de diploma’s, getuigschriften, certificaten worden niet gevraagd. Minimumeisen: Criterium 2: Er wordt aangetoond dat er voldoende gekwalificeerd personeel kan ingezet worden voor het opvolgen van de werken. De hoofdinschrijver geeft de cv(s) op van zijn projectleider(s) die verantwoordelijk zal/zullen zijn voor de opvolging van de werken. De cv(’s) bevat(ten) minimaal volgende de gegevens een duidelijke vermelding van: - de naam van de projectleider(s) - relevante beroepsanciënniteit - anciënniteit binnen het bedrijf - omschrijving van de taken binnen het bedrijf Afschriften van de diploma’s, getuigschriften, certificaten worden niet gevraagd.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden van de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers, volstaat het bewijs dat geleverd wordt krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van opdrachtnemers van werken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bijkomende financiële informatie op te vragen ter evaluatie van dit selectiecriterium.Minimumeisen: Voor de beoordeling van de minimumvoorwaarden van de financiële en economische draagkracht van de inschrijvers, volstaat het bewijs dat geleverd wordt krachtens de wetgeving betreffende de erkenning van opdrachtnemers van werken. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bijkomende financiële informatie op te vragen ter evaluatie van dit selectiecriterium.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen. * De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing). De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), Klasse 7
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: PRIJS
Gewicht (punten, exact): 70
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: KWALITEIT
Gewicht (punten, exact): 30
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/6121/95/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 13/06/2024 11:30 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 13/06/2024 14:00 +02:00
Plaats: Huis van het GO!, Willebroekkaai 36 in Brussel
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie: Raad van State
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Registratienummer: GO!
Postadres: Willebroekkaai 36
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Contactpunt: Team Aanbestedingen
Telefoon: +32 27909200
Fax: +32 27909201
Internetadres: http://www.g-o.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 80a972bb-7d78-48ca-b930-00c0bbfeaebc - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 13/05/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 13/05/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking