N. 579626 - PPP0QV-1852/4062/2024/1852 (4bad02a9-a353-49c0-a283-86b59322bd5b) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aankoop, leveren, installatie en indienststelling van 2 High End echotoestellen
Beknopte beschrijving : De opdracht omvat de aankoop, leveren, installeren en indienststelling van 2 High End echotoestellen en overname voor de dienst radiologie op site Deinze. Hierbij is ook inbegrepen het onderhoud van de toestellen + de opleidingen De opdracht is inclusief overname van 2 bestaande GE Logiq E9 toestellen.
N. 579626 (4bad02a9-a353-49c0-a283-86b59322bd5b)
Relatie: 4bad02a9-a353-49c0-a283-86b59322bd5b 
Referentienummer: PPP0QV-1852/4062/2024/1852
Publicatie datum: 15/05/2024
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent BEL, Nicole Perneel
+32 92464646
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
15/05/2024 a2744a9b-2e54-4975-942c-b649bb1142a6 4bad02a9-a353-49c0-a283-86b59322bd5b 2
13/05/2024 ebb04778-da15-4427-9006-a91c7c1565e2 4bad02a9-a353-49c0-a283-86b59322bd5b 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Minimum 3 referenties van Belgische ziekenhuizen waar het aangeboden toestel werd aangekocht < 5 jaar Minimumeisen: Bewijsstukken welke voorzien zijn van handtekening en datum binnen de termijn voor het indienen van de kandidaatstelling.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - De aangeboden toestellen zijn uitgerust met ten minste een hoogfrequente 20 Mhz Lineaire transducer en hoogfrequente 24Mhz hockeystick transducer. Minimumeisen: De nodige bewijsstukken die aantonen dat het aangeboden toestel deze kenmerken bezit
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - 1 Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor (gelieve naam en ondernemingsnummer toe te voegen a.u.b.) met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval private onderneming: 0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen + 0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen + 3,107 x Winst voor belastingen en interest (*) / Totale bezittingen + 0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden + 0,998 x Omzet / Totale bezittingen. (*) indien er een verlies is, dient dit bedrag van een minteken te worden voorzien. De score dient bevestigd te worden door een erkend boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. Minimumeisen: * Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de boekhouder / revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden. In voorkomend geval dient de boekhouder / revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
AWARD
LOT-0001
cost - zie bestek

Extracten

BELGIË: BEELDVORMINGSAPPARATUUR MET BEHULP VAN ECHO, ULTRAGELUID EN DOPPLER
AANKOOP, LEVEREN, INSTALLATIE EN INDIENSTSTELLING VAN 2 HIGH END ECHOTOESTELLEN

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: AZ Maria Middelares
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming
Activiteit van de aanbestedende dienst: Gezondheid

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Aankoop, leveren, installatie en indienststelling van 2 High End echotoestellen
Beschrijving: De opdracht omvat de aankoop, leveren, installeren en indienststelling van 2 High End echotoestellen en overname voor de dienst radiologie op site Deinze. Hierbij is ook inbegrepen het onderhoud van de toestellen + de opleidingen De opdracht is inclusief overname van 2 bestaande GE Logiq E9 toestellen.
Identificatiecode van de procedure: 2be5f74a-5f87-4e73-a0e5-979a7415b8c9
Interne identificatiecode: PPP0QV-1852/4069/2024/1852
Type procedure: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 33112000 Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Schutterijstraat 34
Stad: Deinze
Postcode: 9800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: VZW Maria Middelares site Deinze

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Schutterijstraat 34
Stad: Deinze
Postcode: 9800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: VZW Maria Middelares site Deinze

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Aankoop, leveren, installatie en indienststelling van 2 High End echotoestellen
Beschrijving: Aankoop, leveren, installatie en indienststelling van 2 High End echotoestellen
Interne identificatiecode: 2024/1852 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 33112000 Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
Aanvullende classificatie (cpv): 33112000 Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Schutterijstraat 34
Stad: Deinze
Postcode: 9800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: VZW Maria Middelares site Deinze

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 02/09/2024
Einddatum van de duur: 30/09/2024

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Minimum 3 referenties van Belgische ziekenhuizen waar het aangeboden toestel werd aangekocht < 5 jaar Minimumeisen: Bewijsstukken welke voorzien zijn van handtekening en datum binnen de termijn voor het indienen van de kandidaatstelling.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De aangeboden toestellen zijn uitgerust met ten minste een hoogfrequente 20 Mhz Lineaire transducer en hoogfrequente 24Mhz hockeystick transducer. Minimumeisen: De nodige bewijsstukken die aantonen dat het aangeboden toestel deze kenmerken bezit
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: 1 Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor (gelieve naam en ondernemingsnummer toe te voegen a.u.b.) met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval private onderneming: 0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen + 0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen + 3,107 x Winst voor belastingen en interest (*) / Totale bezittingen + 0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden + 0,998 x Omzet / Totale bezittingen. (*) indien er een verlies is, dient dit bedrag van een minteken te worden voorzien. De score dient bevestigd te worden door een erkend boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. Minimumeisen: * Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de boekhouder / revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden. In voorkomend geval dient de boekhouder / revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 3
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: zie bestek
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt: wordt meegegeven in het bestek
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1852/QV/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken tot deelname: 13/06/2024 10:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: AZ Maria Middelares
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: AZ Maria Middelares
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: AZ Maria Middelares
Registratienummer: 0410.214.186
Postadres: Buitenring Sint-Denijs 30
Stad: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpunt: Nicole Perneel
Telefoon: +32 92464646
Fax: +32 92469659
Internetadres: http://www.azmmsj.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen
Registratienummer: BE0308.357.753
Postadres: Opgeëistenlaan 401A
Stad: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Telefoon: +32 92344011
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: ebb04778-da15-4427-9006-a91c7c1565e2-01
Voornaamste reden voor de wijziging: Informatie bijgewerkt
Beschrijving: De opdrachtdocumenten zijn aangepast op 15/05/24. Aanpassing: selectiecriteria -->technische en beroepsbekwaamheid De aangeboden toestellen zijn uitgerust met ten minste een hoogfrequente 20 Mhz Lineaire transducer en hoogfrequente 22 Mhz hockeystick transducer.

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: a2744a9b-2e54-4975-942c-b649bb1142a6 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 15/05/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 15/05/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking