N. 593492 - CWGC WL 2024/004 (3f36c32f-49dd-407d-91ac-196bb3847215) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Restauratie van de militaire begraafplaats Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery
Beknopte beschrijving : De opdracht betreft de restauratiewerken aan de militaire begraafplaats Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery aan de Hooghofstraat in Wulvergem. De opdracht bevat de restauratie- en reconstructiewerkzaamheden aan de omheiningsmuren, inkomgebouw, offerkruis, herinneringssteen... Het gaat om gespecialiseerde werkzaamheden met betrekking tot natuursteenherstel en baksteenherstel (o.a. reiniging, hervoegen, hermetsen...). Om de stabiliteitsproblemen aan de muren op te lossen, dienen funderingswerken uitgevoerd te worden: het plaatsen van micropalen in combinatie met ondergieten van de bestaande fundering of in combinatie met een nieuwe betonnen funderingsbalk. In het kader hiervan dient een explosievendetectie van de grond uitgevoerd te worden.
N. 593492 (3f36c32f-49dd-407d-91ac-196bb3847215)
Referentienummer: CWGC WL 2024/004
Publicatie datum: 23/05/2024
Uiterste datum: 27/06/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Commonwealth War Graves Commission, Elverdingestraat 82, 8900 Ieper BEL
+32 57223636
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/06/2024 a79ec6a4-5ae6-4046-aedf-222eeb77e809 3f36c32f-49dd-407d-91ac-196bb3847215 2
23/05/2024 ee8844f1-b106-478e-9c08-9c11ea07e386 3f36c32f-49dd-407d-91ac-196bb3847215 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - Er wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten.
AWARD
LOT-0001
price - Er wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten: prijs en CO2-prestatieladder.

Extracten

BELGIË: RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
RESTAURATIE VAN DE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS WULVERGHEM-LINDENHOEK ROAD MILITARY CEMETERY

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Commonwealth War Graves Commission
Rechtsvorm van de koper: Entiteit met bijzondere of uitsluitende rechten
Activiteit van de aanbestedende dienst: Recreatie, cultuur en godsdienst

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Restauratie van de militaire begraafplaats Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery
Beschrijving: De opdracht betreft de restauratiewerken aan de militaire begraafplaats Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery aan de Hooghofstraat in Wulvergem. De opdracht bevat de restauratie- en reconstructiewerkzaamheden aan de omheiningsmuren, inkomgebouw, offerkruis, herinneringssteen... Het gaat om gespecialiseerde werkzaamheden met betrekking tot natuursteenherstel en baksteenherstel (o.a. reiniging, hervoegen, hermetsen...). Om de stabiliteitsproblemen aan de muren op te lossen, dienen funderingswerken uitgevoerd te worden: het plaatsen van micropalen in combinatie met ondergieten van de bestaande fundering of in combinatie met een nieuwe betonnen funderingsbalk. In het kader hiervan dient een explosievendetectie van de grond uitgevoerd te worden.
Identificatiecode van de procedure: 572dcc74-a95f-46c4-9027-b48e19814a2a
Interne identificatiecode: CWGC WL 2024/004
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45454100 Restauratiewerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 90523200 Ontmijningsdiensten

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Er wordt verwezen naar de aanbestedingsstukken voor de volledige lijst van uitsluitingsgronden.

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: WG 2024/004 - 1
Beschrijving: De opdracht betreft de restauratiewerken aan de militaire begraafplaats Wulverghem-Lindenhoek Road Military Cemetery aan de Hooghofstraat in Wulvergem. De opdracht omvat de restauratie- en reconstructiewerkzaamheden aan de omheiningsmuren, inkomgebouw, offerkruis, herinneringssteen... Het gaat om gespecialiseerde werkzaamheden met betrekking tot natuursteenherstel en baksteenherstel (o.a. reiniging, hervoegen, hermetsen...). Om de stabiliteitsproblemen aan de muren op te lossen, dienen funderingswerken uitgevoerd te worden: het plaatsen van micropalen in combinatie met ondergieten van de bestaande fundering of in combinatie met een nieuwe betonnen funderingsbalk. In het kader hiervan dient een explosievendetectie van de grond uitgevoerd te worden.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45454100 Restauratiewerkzaamheden
Aanvullende classificatie (cpv): 90523200 Ontmijningsdiensten

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Ieper (BE253)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Er wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten.

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: Er wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten: prijs en CO2-prestatieladder.
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 27/06/2024 14:30 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank van 1ste aanleg West-Vlaanderen - Afdeling Ieper
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Commonwealth War Graves Commission
Registratienummer: 0850335157_4408
Postadres: Elverdingestraat 82
Stad: Ieper
Postcode: 8900
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Ieper (BE253)
Land: België
Telefoon: +32 57223636
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Rechtbank van 1ste aanleg West-Vlaanderen - Afdeling Ieper
Registratienummer: BE001
Stad: Ieper
Land: België
Telefoon: 057 45 05 00
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: ee8844f1-b106-478e-9c08-9c11ea07e386 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 23/05/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 23/05/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking