N. 619282 - PPP0HZ-5292/4471/TDW/2022/008 (b25b9775-c802-40ce-8e88-b8e8c0302052) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Leveren van gecoate aluminium werfhekkens/werfbareel en bijhorende steunen
Beknopte beschrijving : Leveren van gecoate aluminium werfhekkens/werfbareel en bijhorende steunen
N. 619282 (b25b9775-c802-40ce-8e88-b8e8c0302052)
Referentienummer: PPP0HZ-5292/4471/TDW/2022/008
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 09/07/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent BEL
+32 92667780
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - - Een lijst van de 5 voornaamste leveringen van metaal en/of aluminiumconstructiesMinimumeisen: De inschrijver moet zijn technische en beroepsbekwaamheid aantonen aan de hand van een lijst van de 5 voornaamste leveringen (in waarde van de grootteorde van deze opdracht) van metaal en/of aluminiumconstructies in serie en op maat van de klant in de afgelopen 3 jaar. De lijst bevat naast het jaartal de gegevens van de klant die als referentie kunnen gecontacteerd worden en een omschrijving incl. foto of schets van de op maat gemaakte metaal en/of aluminiumconstructie.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Niet van toepassingMinimumeisen: Niet van toepassing
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prijs

Extracten

BELGIË: STRUCTUREN EN MATERIALEN VOOR DE BOUW; ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN VOOR DE BOUW (UITGEZONDERD ELEKTRISCHE APPARATUUR)
LEVEREN VAN GECOATE ALUMINIUM WERFHEKKENS/WERFBAREEL EN BIJHORENDE STEUNEN

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Stad Gent
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Leveren van gecoate aluminium werfhekkens/werfbareel en bijhorende steunen
Beschrijving: Leveren van gecoate aluminium werfhekkens/werfbareel en bijhorende steunen
Identificatiecode van de procedure: 041942fc-e603-40a6-b5dd-4d5805855123
Interne identificatiecode: PPP0HZ-5292/4471/TDW/2022/008
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie: Opgelet! Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-procurement. Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet. U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Leveren van gecoate aluminium werfhekkens/werfbareel en bijhorende steunen
Beschrijving: Leveren van gecoate aluminium werfhekkens/werfbareel en bijhorende steunen
Interne identificatiecode: TDW/2022/008

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Proeftuinstraat 45
Stad: Gent
Postcode: 9000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie: Depot Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 02/09/2024
Looptijd: 48 Maand

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen: 3
De koper behoudt zich het recht voor aanvullende aankopen te doen bij de contractant, zoals hier beschreven: De opdracht bevat drie verlengingen.

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: - Een lijst van de 5 voornaamste leveringen van metaal en/of aluminiumconstructiesMinimumeisen: De inschrijver moet zijn technische en beroepsbekwaamheid aantonen aan de hand van een lijst van de 5 voornaamste leveringen (in waarde van de grootteorde van deze opdracht) van metaal en/of aluminiumconstructies in serie en op maat van de klant in de afgelopen 3 jaar. De lijst bevat naast het jaartal de gegevens van de klant die als referentie kunnen gecontacteerd worden en een omschrijving incl. foto of schets van de op maat gemaakte metaal en/of aluminiumconstructie.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Niet van toepassingMinimumeisen: Niet van toepassing
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5292/HZ/2022

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 09/07/2024 10:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 09/07/2024 10:00 +02:00
Plaats: Stad Gent De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent - Juridische Dienst - Contactpunt Overheidsopdrachten, 9000 Gent
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad Van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Contactpunt Overheidsopdrachten
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: https://publicprocurement.be
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Stad Gent
Registratienummer: 207.451.227
Postadres: Botermarkt 1
Stad: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Telefoon: +32 92667780
Fax: +32 92667379
Internetadres: http://www.gent.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: Contactpunt Overheidsopdrachten
Registratienummer: STJUROVOP
Postadres: Botermarkt 1
Stad: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Telefoon: +32 92667780
Internetadres: http://www.stad.gent/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0003

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad Van State
Registratienummer: 0308.356.862
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0005

Registratienummer: 0671.516.647
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 27408000
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 6004e91a-731c-4b08-a007-4932459100a2 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking