N. 619030 - PPP0DY-260/4061/2024-007 (748aee33-a729-4049-9fd3-522116c2869f) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Restauratie van orgel in de Sint-Pieterskerk te Leerbeek
Beknopte beschrijving : In 2021 werd door het agentschap onroerend erfgoed op basis van het technisch dossier en ontwerp van Mr. Braekmans voor de firma Studio Roma de subsidie bevestigd voor de restauratie van het orgel van de Sint-Pieterskerk te Leerbeek (Gooik). Het bestuur wenst nu de restauratie van het orgel aan te besteden. Dit onder begeleiding van orgeldeskundige Nico Declerck.
N. 619030 (748aee33-a729-4049-9fd3-522116c2869f)
Referentienummer: PPP0DY-260/4061/2024-007
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 09/07/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: Vlaams Brabant
Aanbestedende overheid :
Gemeente Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik BEL, Benny Keyaerts
+32 54310570
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van die welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren.Minimumeisen: De opdracht betreft de restauratie van een uitzonderlijk orgel. Daarom is de technische bekwaamheid van de orgelbouwer fundamenteel. De opleiding of ervaring van de personeelsleden die meewerkten aan de referenties in het selectiecriterium 'referenties' dienen te worden overgemaakt. Hieruit zal moeten blijken dat deze vakmensen over de juiste technische bagage beschikken. Deze vakmensen dienen te worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht gedurende de volledige duur van de opdracht. Zij kunnen slechts worden vervangen met uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende overheid wanneer onomstreden is aangetoond dat de vervangers een gelijkwaardig kwaliteitsniveau hebben.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijftien jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.Minimumeisen: De opdracht betreft de restauratie van een uitzonderlijk orgel en dus is de technische bekwaamheid van de orgelbouwer fundamenteel. Om deze te kunnen inschatten wordt een lijst gevraagd van werken die de orgelbouwer in de afgelopen vijftien jaar uitvoerde.Van minimum 2 referenties zal een omschrijvende nota worden toegevoegd waaruit blijkt dat de uitgevoerde werken wat betreft moeilijkheidsgraad minstens overeenkomen met de restauratiewerken die gevraagd worden voor het orgel van Leerbeek.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: De beroepsverzekering zal minstens tweemaal het bedrag van de aanbesteding dekken.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
SELECTION
LOT-0001
other [used] - Erkenning en registratie van aannemers: D23 (Restauratie door ambachtslieden), Klasse 3
AWARD
LOT-0001
cost (30) - Prijs
AWARD
LOT-0001
quality (25) - Kwaliteit
AWARD
LOT-0001
quality (25) - Visie en plan van aanpak
AWARD
LOT-0001
quality (20) - Planning

Extracten

BELGIË: RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN
RESTAURATIE VAN ORGEL IN DE SINT-PIETERSKERK TE LEERBEEK

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Gemeente Gooik
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Restauratie van orgel in de Sint-Pieterskerk te Leerbeek
Beschrijving: In 2021 werd door het agentschap onroerend erfgoed op basis van het technisch dossier en ontwerp van Mr. Braekmans voor de firma Studio Roma de subsidie bevestigd voor de restauratie van het orgel van de Sint-Pieterskerk te Leerbeek (Gooik). Het bestuur wenst nu de restauratie van het orgel aan te besteden. Dit onder begeleiding van orgeldeskundige Nico Declerck.
Identificatiecode van de procedure: 3525efa1-5f10-441f-bd78-7f3c8f7ec7bb
Interne identificatiecode: PPP0DY-260/4061/2024-007
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45454100 Restauratiewerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Restauratie van orgel in de Sint-Pieterskerk te Leerbeek
Beschrijving: In 2021 werd door het agentschap onroerend erfgoed op basis van het technisch dossier en ontwerp van Mr. Braekmans voor de firma Studio Roma de subsidie bevestigd voor de restauratie van het orgel van de Sint-Pieterskerk te Leerbeek (Gooik). Het bestuur wenst nu de restauratie van het orgel aan te besteden. Dit onder begeleiding van orgeldeskundige Nico Declerck.
Interne identificatiecode: 2024-007

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45454100 Restauratiewerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Pietersplein 5-7
Stad: Gooik
Postcode: 1755
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Sint-Pieterskerk - Leerbeek

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 10/07/2024
Einddatum van de duur: 16/02/2026

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole en van die welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren.Minimumeisen: De opdracht betreft de restauratie van een uitzonderlijk orgel. Daarom is de technische bekwaamheid van de orgelbouwer fundamenteel. De opleiding of ervaring van de personeelsleden die meewerkten aan de referenties in het selectiecriterium 'referenties' dienen te worden overgemaakt. Hieruit zal moeten blijken dat deze vakmensen over de juiste technische bagage beschikken. Deze vakmensen dienen te worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht gedurende de volledige duur van de opdracht. Zij kunnen slechts worden vervangen met uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende overheid wanneer onomstreden is aangetoond dat de vervangers een gelijkwaardig kwaliteitsniveau hebben.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijftien jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.Minimumeisen: De opdracht betreft de restauratie van een uitzonderlijk orgel en dus is de technische bekwaamheid van de orgelbouwer fundamenteel. Om deze te kunnen inschatten wordt een lijst gevraagd van werken die de orgelbouwer in de afgelopen vijftien jaar uitvoerde.Van minimum 2 referenties zal een omschrijvende nota worden toegevoegd waaruit blijkt dat de uitgevoerde werken wat betreft moeilijkheidsgraad minstens overeenkomen met de restauratiewerken die gevraagd worden voor het orgel van Leerbeek.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: De beroepsverzekering zal minstens tweemaal het bedrag van de aanbesteding dekken.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: D23 (Restauratie door ambachtslieden), Klasse 3
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 30
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Kwaliteit
Gewicht (punten, exact): 25
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Visie en plan van aanpak
Gewicht (punten, exact): 25
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Planning
Gewicht (punten, exact): 20
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/260/DY/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 09/07/2024 09:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 09/07/2024 09:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Gemeente Gooik
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Gemeente Gooik
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Gemeente Gooik
Registratienummer: 0207.508.437
Postadres: Koekoekstraat 2
Stad: Gooik
Postcode: 1755
Land: België
Contactpunt: Benny Keyaerts
Telefoon: +32 54310570
Fax: +32 25320990
Internetadres: http://www.gooik.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 3e1a4cf5-9ae7-477f-9aec-5336181b8608 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking