N. 620593 - 048.20 / 15 (91f1568c-d468-4d3c-be31-9f41fc0c4aae) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: LOT 15: SIGNALISATIE EN BEWEGWIJZERING
Beknopte beschrijving : De aanneming omvat samen met de beschreven werken: - het leveren van alle materialen en het verwerken ervan; - het regelmatig wegnemen van puin en materiaal en het wegvoeren ervan; - het vakkundig herstellen van eventuele veroorzaakte schade; - het normaal onderhoud van deze werken gedurende 3 jaar t.t.z. tijdens de waarborgperiode;
N. 620593 (91f1568c-d468-4d3c-be31-9f41fc0c4aae)
Relatie: 91f1568c-d468-4d3c-be31-9f41fc0c4aae 
Referentienummer: 048.20 / 15
Publicatie datum: 18/06/2024
Uiterste datum: 15/07/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Leveringen
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
AZ Monica, Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne BEL
+32 33205000
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
24/06/2024 39b2042d-af32-4408-8a1f-10c6723bd77e 91f1568c-d468-4d3c-be31-9f41fc0c4aae 4
18/06/2024 9754cf88-c968-4ae6-8f04-fda02f6ef47a 91f1568c-d468-4d3c-be31-9f41fc0c4aae 2
07/06/2024 7ad883df-77d0-4b7e-a14d-13c03b652a9f 91f1568c-d468-4d3c-be31-9f41fc0c4aae 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - zoals beschreven in bestek
AWARD
LOT-0001
price - prijs: zoals beschreven in bestek

Extracten

BELGIË: DIVERSE TRANSPORTMIDDELEN EN ONDERDELEN
LOT 15: SIGNALISATIE EN BEWEGWIJZERING

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: AZ Monica
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Gezondheid

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: LOT 15: SIGNALISATIE EN BEWEGWIJZERING
Beschrijving: De aanneming omvat samen met de beschreven werken: - het leveren van alle materialen en het verwerken ervan; - het regelmatig wegnemen van puin en materiaal en het wegvoeren ervan; - het vakkundig herstellen van eventuele veroorzaakte schade; - het normaal onderhoud van deze werken gedurende 3 jaar t.t.z. tijdens de waarborgperiode;
Identificatiecode van de procedure: e604d1ed-ccfc-481f-a5be-abbf5c3b4697
Interne identificatiecode: 048.20 / 15
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Aanvullende aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: zoals beschreven in bestek

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: 048.20 / 15 - 1
Beschrijving: SIGNALISATIE EN BEWEGWIJZERING
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 34900000 Diverse transportmiddelen en onderdelen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Naam: zoals beschreven in bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam: prijs
Beschrijving: zoals beschreven in bestek
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 15/07/2024 14:45 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie: Rechtbank eerste aanleg Antwerpen
Organisatie voor beroepsprocedures: ASSAR BE ARCHITECTS
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: ASSAR BE ARCHITECTS
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: ASSAR BE ARCHITECTS
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: ASSAR BE ARCHITECTS
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: AZ Monica
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: ASSAR BE ARCHITECTS
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: AZ Monica
Registratienummer: 0459768815_1626
Postadres: Florent Pauwelslei 1
Stad: Deurne
Postcode: 2100
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 33205000
Internetadres: http://www.azmonica.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Rechtbank eerste aanleg Antwerpen
Registratienummer: BE0308357753
Stad: Antwerpen
Land: België
Telefoon: 03 257 80 11
Rollen van deze organisatie:
Bemiddelingsorganisatie

8.1 ORG-0004

Officiële naam: ASSAR BE ARCHITECTS
Registratienummer: be 0862 474 708
Stad: Antwerpen
Land: België
Telefoon: 038280908
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken
Organisatie die inschrijvingen verwerkt
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 7ad883df-77d0-4b7e-a14d-13c03b652a9f-01

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op: 18/06/2024

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 9754cf88-c968-4ae6-8f04-fda02f6ef47a - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 18/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 18/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking