N. 334157 (2019-505784) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 21 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aanpassing van bovengrondse net – Vernieuwing en opbouw van halten en beddingen voor trams en bus
Beknopte beschrijving : Dit bestek bestaat uit :De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht omvat de uitvoering van wegnis, aanpassingen, herstellingen en aanleggen van tram- en bushaltes. De nieuwe materialen en de aanvullingsgrond zijn te leveren door de aannemer tenzij het bezonder bestek of de beschrijvende meetstaat het anders beschrijft.Het betreft een bestellingsopdracht.
N. 334157 (2019-505784)
Referentienummer: SSE-SSD CSC-BB S10001 -F05_0
Publicatie datum: 27/02/2019
 
Type: Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/03/2019 2019-508144 2019-507773 0_E3
18/03/2019 2019-507773 2019-505784 0_E2
18/03/2019 2019-507773 2019-505784 0_E2
27/02/2019 2019-505784 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MIVB - Speciale Studie Dienst
Nationaal identificatienummer: 0247.499.953_505547
Koningsstraat, 76
Brussel
1000
Mvr Andreia MACHADO
Telefoon: +322 2042956
Andreia.machado@stib.brussels
http://www.stib-mivb.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334157
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334157
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SSE-SSD+CSC-BB+S10001++-F05
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=23248

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanpassing van bovengrondse net - Vernieuwing en opbouw van halten en beddingen voor trams en bus


SSE-SSD CSC-BB S10001 -F05_0

Dit bestek bestaat uit :

De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht omvat de uitvoering van wegnis, aanpassingen, herstellingen en aanleggen van tram- en bushaltes. De nieuwe materialen en de aanvullingsgrond zijn te leveren door de aannemer tenzij het bezonder bestek of de beschrijvende meetstaat het anders beschrijft.

Het betreft een bestellingsopdracht.


Brussel Hoofdstad


Zien punt II.1.4)


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 36

Categorie C - Klas 6


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Selectie criterias: artikelen 70 en 71 KB Plaatsing 18 juni 2017 (art. 65 tot 69 KB 18 april 2017)


De regels en criteria zijn in het bestek S10001 gespecificeerd;

vooral:

-

de formulier voor de offerte en samenvattende meetstaat zullen naar behoren ingevuld en ondertekend zijn,

-

beantwoorden aan de selectiecriteria gespecificeerd punt III.I.I),

-

niet onder een motief van uitsluiting worden,

-

in orde zijn betreffende de kwaliteit verzekering , de normen voor milieubeheersysteem en ethisch,

-

respect en precisie wat betreft onderaannemers (art12 tot 13 en 78 KB Uitvoering 14/01/13)


art.25 KB Uitvoering 14 januari 2013


art.95/160 KB Uitvoering 14 januari 2013


niks


Zien BB S10001


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-04-02
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 10
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-04-02
Plaatselijke tijd: 10:00

De opening van de offertes gebeurt achter gesloten deuren en is niet openbaar


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 08 mei 2014 betreffende

de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

toepasbaar (zie bijzonder bestek).


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Beroepsprocedure

Voor de modaliteiten om in beroep te gaan, gelieve de artikels 14 en 23 § 2 en artikels 15 en 23 § 3 van de wet van 17 juni 2013 inzake de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te consulteren


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-27