N. 334267 (2019-508166) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aanpassing van het bovengrondse net – Kleine reparaties aan de halten en beddingen voor trams en bus
Beknopte beschrijving : De uitvoering van herstellings- en ontwikkelingswerken aan tram- en bushaltes, wegwerkzaamheden, aanpassingswerken en de opwaardering van de verschillende haltes tot PMR-normen. De nieuwe materialen en de aanvullingsgrond zijn te leveren door de aannemer tenzij het bezonder bestek of de beschrijvende meetstaat het anders beschrijft.Het betreft een bestellingsopdracht.
N. 334267 (2019-508166)
Relatie: 2019-505890 
Referentienummer: SSE-CSC-BB S10004 arrêts-halten-F05_0
Publicatie datum: 20/03/2019
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/03/2019 2019-508166 2019-505890 0_E2
27/02/2019 2019-505890 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MIVB - Speciale Studie Dienst
Nationaal identificatienummer: 0247.499.953_505547
Koningsstraat, 76
Brussel
1000
Mvr Andréia Machado
Telefoon: +322 2042956
Andreia.machado@stib.brussels
http://stib-mivb.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334267

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aanpassing van het bovengrondse net - Kleine reparaties aan de halten en beddingen voor trams en bus


SSE-CSC-BB S10004 arrêts-halten-F05_0

De uitvoering van herstellings- en ontwikkelingswerken aan tram- en bushaltes, wegwerkzaamheden, aanpassingswerken en de opwaardering van de verschillende haltes tot PMR-normen. De nieuwe materialen en de aanvullingsgrond zijn te leveren door de aannemer tenzij het bezonder bestek of de beschrijvende meetstaat het anders beschrijft.

Het betreft een bestellingsopdracht.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-03-20
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-505890
Originele datum van verzending: 2019-02-27

ER01

-

Onderstaand wijzigingsbericht wordt ter kennis van de inschrijvers gebracht:

-

Nederlandstalige administratieve bepalingen deel 3 hoofdstuk 1 :

-

Punt 7 Verzekeringen.

-

De inhoud van de punten B en C moeten worden geschrapt :

-

« B. Inhoud van de verzekering voor alle risico's in de bouw

-

Het werk wordt gedekt door een verzekeringspolis ten laste van de opdrachtnemer van het type "all-risk site insurance" tijdens de uitvoering van het werk en tijdens de onderhoudsperiode.

Het heeft betrekking op:

1. schade aan de constructie, inclusief uitrusting en constructie-elementen;

2. de sloop- en restauratiekosten in verband met een incident met een verzekerde constructie;

3. Burgerlijke aansprakelijkheid wegens derden krachtens de artikelen 1382 tot en met 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek.

4. de verstoringen van de wijk in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, onder wiens dekking de herstellingen waartoe de Werkgever kan worden veroordeeld, ongeacht de fout van zijn kant, als gevolg van de uitvoering van de verzekerde werken op de werf. Deze dekking dekt de schade aan naburige gebouwen en hun directe gevolgen;

5. ontwerpfouten van alle betrokken bouwers, zowel tijdens het oorspronkelijke project als tijdens de uitvoering ervan (beslissingen tijdens de bouwfase).

6. verlies en schade in verband met arbeidsconflicten (stakingen en uitsluitingen) en elke daad van collectief geweld (politiek, sociaal, economisch of ideologisch), met inbegrip van aanvallen (rellen, menigtebewegingen), alsook daden van van vandalisme en collectieve kwaadwillige handelingen, op voorwaarde dat de oorzaak van dit verlies en deze schade verband houdt met het werk.

7. bestaande activa

Schade en verlies aan de Bestaande Goederen die niet het voorwerp uitmaken van het contract van de Onderneming en die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met de uitvoering van het contract van de Onderneming, zijn gedekt tot een maximum van 620.000,00 EUR per gebeurtenis.

-

Verzekerden zijn degenen die deelnemen aan het ontwerp en de bouw van de verzekerde structuur, d. w. z:

- de Eigenaar en zijn vertegenwoordigers, de uitrusting en het materiaal dat is opgeslagen op de site waarvan hij de eigenaar is (diefstal);

- de aannemer en zijn onderaannemers;

- architecten, adviesbureaus en ontwerpbureau's;

- de aanwezigen voor de behoeften van de site.

-

Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat het feit dat de concessiehouder begunstigde is van een verzekeringspolis, geenszins afbreuk doet aan zijn aansprakelijkheid jegens de aanbestedende dienst.

Het gewaarborgde bedrag bedraagt 5.000.000.000.000,00 EUR voor alle materiële, immateriële en fysieke schade samen. De franchise bedraagt minimaal 5.000,00 EUR en maximaal 250.000,00 EUR.

-

C. Inhoud van de verzekering "Exploitatie en wettelijke aansprakelijkheid na levering".

-

De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet een verzekering tegen "wettelijke aansprakelijkheid" (niet-contractuele aansprakelijkheid van de leverancier jegens de aanbestedende dienst en derden, met inbegrip van contractuele aansprakelijkheid voor feiten die zonder deze overeenkomst tot een dergelijke niet-contractuele aansprakelijkheid hadden kunnen leiden) afsluiten gedurende de periode vanaf de sluiting van de overeenkomst tot 2 (twee) jaar na de laatste levering.

In de verzekeringspolis moet dit onder meer uitdrukkelijk als derde partij ten opzichte van de gekozen inschrijver worden vermeld:

- MIVB, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Belgische Staat;

- de hoge ambtenaar;

- ontwerpbureaus;

- raadgevende ingenieurs;

- elke andere aannemer;

- de werknemers van bovengenoemde personen;

- ACTIRIS en de afgevaardigden van de bovengenoemde administratie;

- alsmede iedere andere persoon op de bouwplaats die geen deel uitmaakt van het personeel van de aannemer.

Het gewaarborgde bedrag is 5.000.000.000,00 EUR voor alle materiële, immateriële en fysieke schade samen ».

-

En vervangen door de volgende tekst :

-

« B. Inhoud van de verzekering voor alle risico's in de bouw

-

Het werk wordt gedekt door een verzekeringspolis ten laste van de opdrachtnemer van het type "all-risk site insurance" tijdens de uitvoering van het werk en tijdens de onderhoudsperiode.

Het heeft betrekking op:

1. schade aan de constructie, inclusief uitrusting en constructie-elementen;

2. de sloop- en restauratiekosten in verband met een incident met een verzekerde constructie;

3. Burgerlijke aansprakelijkheid wegens derden krachtens de artikelen 1382 tot en met 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek.

4. de verstoringen van de wijk in de zin van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, onder wiens dekking de herstellingen waartoe de Werkgever kan worden veroordeeld, ongeacht de fout van zijn kant, als gevolg van de uitvoering van de verzekerde werken op de werf. Deze dekking dekt de schade aan naburige gebouwen en hun directe gevolgen;

5. ontwerpfouten van alle betrokken bouwers, zowel tijdens het oorspronkelijke project als tijdens de uitvoering ervan (beslissingen tijdens de bouwfase).

6. verlies en schade in verband met arbeidsconflicten (stakingen en uitsluitingen) en elke daad van collectief geweld (politiek, sociaal, economisch of ideologisch), met inbegrip van aanvallen (rellen, menigtebewegingen), alsook daden van vandalisme en collectieve kwaadwillige handelingen, op voorwaarde dat de oorzaak van dit verlies en deze schade verband houdt met het werk.

7. bestaande activa

Schade en verlies aan de Bestaande Goederen die niet het voorwerp uitmaken van het contract van de Onderneming en die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit, verband houden met of

verband houden met de uitvoering van het contract van de Onderneming, zijn gedekt tot een maximum van 620.000,00 EUR per gebeurtenis.

Verzekerden zijn degenen die deelnemen aan het ontwerp en de bouw van de verzekerde structuur, d. w. z:

- de Eigenaar en zijn vertegenwoordigers, de uitrusting en het materiaal dat is opgeslagen op de site waarvan hij de eigenaar is (diefstal);

- de aannemer en zijn onderaannemers;

- architecten, adviesbureaus en ontwerpbureau's;

- de aanwezigen voor de behoeften van de site.

Voor zover nodig wordt gepreciseerd dat het feit dat de concessiehouder begunstigde is van een verzekeringspolis, geenszins afbreuk doet aan zijn aansprakelijkheid jegens de aanbestedende dienst.

Het gewaarborgde bedrag bedraagt 5.000.000,00 EUR voor alle materiële, immateriële en fysieke schade samen. De franchise bedraagt minimaal 5.000,00 EUR en maximaal 250.000,00 EUR.

C. Inhoud van de verzekering "Exploitatie en wettelijke aansprakelijkheid na levering".

-

De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet een verzekering tegen "wettelijke aansprakelijkheid" (niet-contractuele aansprakelijkheid van de leverancier jegens de aanbestedende dienst en derden, met inbegrip van contractuele aansprakelijkheid voor feiten die zonder deze overeenkomst tot een dergelijke niet-contractuele aansprakelijkheid hadden kunnen leiden) afsluiten gedurende de periode vanaf de sluiting van de overeenkomst tot 2 (twee) jaar na de laatste levering.

In de verzekeringspolis moet dit onder meer uitdrukkelijk als derde partij ten opzichte van de gekozen inschrijver worden vermeld:

- MIVB, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Belgische Staat;

- de hoge ambtenaar;

- ontwerpbureaus;

- raadgevende ingenieurs;

- elke andere aannemer;

- de werknemers van bovengenoemde personen;

- ACTIRIS en de afgevaardigden van de bovengenoemde administratie;

- alsmede iedere andere persoon op de bouwplaats die geen deel uitmaakt van het personeel van de aannemer.

Het gewaarborgde bedrag is 5.000.000,00 EUR voor alle materiële, immateriële en fysieke schade samen ».

-

De opening van de offertes voorzien op 4 april 2019 om 10u00 wordt behouden

-

BELANGRIJK

-

Bij zijn offerte toe te voegen documenten vermeldt de inschrijver dat hij kennis genomen heeft van de twee wijzigingsberichten.

*****************************************************************

ER02:

-

Onderstaand wijzigingsbericht wordt ter kennis van de inschrijvers gebracht:

-

Administratieve bepalingen deel 3 hoofdstuk 1 :

-

Punt 7 Verzekeringen.

-

De punt D moet worden geschrapt :

-

« D. Tienjarige verzekering vanaf voorlopige oplevering

-

In de polis is tevens bepaald dat de vergoeding die door toepassing van de tienjarige aansprakelijkheidsgaranties aan de Werkgever verschuldigd zou zijn voor alle schade aan het werk waarop de verzekering betrekking heeft, rechtstreeks aan de Werkgever of zijn rechtverkrijgenden wordt uitgekeerd.

De verzekeringsmaatschappij grijpt dus eerst in, zonder rekening te houden met de persoonlijke polissen van de verzekerde in het kader van de professionele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde.

In het bijzonder bepaalt de polis dat de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt de garanties toe te kennen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en de periode van tien jaar en dat de Werkgever, de rechtverkrijgenden of zijn opvolgers een rechtstreekse vordering tegen haar kunnen instellen:

- in geval van een regeling, opschorting van betaling, opschorting van betaling, opschorting van betaling, of bijgestaan beheer van een van de begunstigden van de polis;

- na afloop van de vereffening, indien een van de begunstigden een vennootschap is.

Dit recht van verhaal wordt ook toegekend aan de Werkgever indien een van de begunstigden van de polis zou overlijden zonder een erfgenaam achter te laten of indien de begunstigden van de nalatenschap zouden hebben afgezien.

De ordonnateur leeft de verplichtingen na die in de algemene voorwaarden van de polis aan de verzekerden worden opgelegd.

De verzekering is bij de algemene kwijting:

- van de projecteigenaar;

- van de auteur van het project;

- de hoge ambtenaar en zijn vertegenwoordigers. »

-

De opening van de offertes voorzien op 2 april 2019 om 10u00 wordt behouden

-

BELANGRIJK

-

Bij zijn offerte toe te voegen documenten vermeldt de inschrijver dat hij kennis genomen heeft van dit wijzigingsbericht.