Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341906 (2019-514797)
Referentienummer:TECH-PG1770-100171-F05_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:24/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
PG1770-100171 - technische ondersteuning beveiligingsmaatregelen stelplaatsen
Beknopte beschrijving:
- Opmaak van het uitvoeringsbestek (zowel de administratieve als de technische bepalingen) bij de veiligheidsmaatregelen voor stelplaatsen De Lijn.- Rapportering aan leidend ambtenaar;- Communicatie met medewerkers binnen De Lijn, o.a. technisch deskundigen;- Eventuele technische bijstand bij de uitvoering van het bestek, in optie.
Aanbestedende overheid:
VVM De Lijn Technics, Motstraat 20, 2800 Mechelen BE, Peter Suttels
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
18/06/2019 2019-518450 2019-514797 1_E1
16/05/2019 2019-514797 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VVM De Lijn Technics
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_22553
Motstraat 20
Mechelen
2800
Peter Suttels
peter.suttels.ext@delijn.be
www.delijn.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341906
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341906
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=TECH-PG1770-100171-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


PG1770-100171 - technische ondersteuning beveiligingsmaatregelen stelplaatsen


TECH-PG1770-100171-F05_0

- Opmaak van het uitvoeringsbestek (zowel de administratieve als de technische bepalingen) bij de veiligheidsmaatregelen voor stelplaatsen De Lijn.

- Rapportering aan leidend ambtenaar;

- Communicatie met medewerkers binnen De Lijn, o.a. technisch deskundigen;

- Eventuele technische bijstand bij de uitvoering van het bestek, in optie.


- Opmaak van het uitvoeringsbestek (zowel de administratieve als de technische bepalingen) bij de veiligheidsmaatregelen voor volgende stelplaatsen:

• Destelbergen

• Punt aan De Lijn (PAL)

• Hoboken

• Vaartkaai

• Gentbrugge

• Deurne

• Slijkensesteenweg

• Brugge - Chantrell

• Leuven

• Hasselt

- Rapportering aan leidend ambtenaar;

- Communicatie met medewerkers binnen De Lijn, o.a. technisch deskundigen;

- Eventuele technische bijstand bij de uitvoering van het bestek, in optie


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 85

Er is een vereiste optie, zijnde regie-uren. Deze post kan worden aangesproken indien de aanbestedende entiteit nood heeft aan bijkomend advies (dat buiten de scope van de voorziene prestaties valt) bij uitvoering van het op te stellen uitvoeringsbestek..


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-24
Plaatselijke tijd: 14:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-24
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvst-consetat.be/
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvst-consetat.be/
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvst-consetat.be/
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16