Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341932 (2019-514812)
Referentienummer:Vlaamse Ardennen-2018/0463/01-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:24/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Renovatie buitenschrijnwerk te Oudenaarde (28 woningen) en Zwalm (24 woningen).
Beknopte beschrijving:
Renovatie buitenschrijnwerk te Oudenaarde (28 woningen) en Zwalm (24 woningen).
Aanbestedende overheid:
SHM 'Vlaamse Ardennen', Sint-Jozefsplein 18, 9700 Oudenaarde BE, Johan Dendauw
+32 55230751
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
18/06/2019 2019-518401 2019-514812 0_E2
16/05/2019 2019-514812 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


SHM 'Vlaamse Ardennen'
Nationaal identificatienummer: 0466.370.951_531073
Sint-Jozefsplein 18
Oudenaarde
9700
Johan Dendauw
Telefoon: +32 55230751
johan.dendauw@shmvlaamseardennen.be
www.shmvlaamseardennen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341932
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341932
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Vlaamse+Ardennen-2018%2F0463%2F01-F02
Sociale huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie buitenschrijnwerk te Oudenaarde (28 woningen) en Zwalm (24 woningen).


Vlaamse Ardennen-2018/0463/01-F02_0

Renovatie buitenschrijnwerk te Oudenaarde (28 woningen) en Zwalm (24 woningen).


Geraamde totale waarde: 753608.76

Oudenaarde en Zwalm


Renovatie buitenschrijnwerk te Oudenaarde (28 woningen) en Zwalm (24 woningen).


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 753608.76
Looptijd in dagen 180

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Volgens VM/B van de VMSW en de wet op de overheidsopdrachten


RSZ-attest

Klasse 4 en categorie D


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-24
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
Oudenaarde
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
Oudenaarde
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
Oudenaarde
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16