Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341936 (2019-514821)
Referentienummer:Interwaas-PPP1BL-7/9001/2019/007-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:18/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Selectieleidraad Herontwikkeling van projectsite met verplichte realisatie van politiepost
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Sint-Gillis-Waas, Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/06/2019 2019-517787 2019-514821 0_E2
16/05/2019 2019-514821 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Sint-Gillis-Waas
Omer De Meyplein 1
Sint-Gillis-Waas
9170
info@sint-gillis-waas.be
https://www.sint-gillis-waas.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/7/1BL/2019
Interwaas
Nationaal identificatienummer: BE 0206 460 639
Lamstraat 113
Sint-Niklaas
9100
De heer Bart Casier
Telefoon: +32 37805200
bart.casier@interwaas.be
www.interwaas.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oproep tot aanvraag tot deelneming - Selectieleidraad Herontwikkeling van projectsite met verplichte realisatie van politiepost


2019/007

zie II.2.4


Sint-Gillis-Waas


De gemeente Sint-Gillis-Waas wenst te komen tot een vorm van publiek-private samenwerking voor de herontwikkeling van de Projectsite.

De Opdracht betreft de de koop-verkoop van gronden van de Aanbestedende Overheid onder de last van het ontwerpen en bouwen van een politiepost en aanhorigheden.

De volledige Projectsite wordt ter beschikking gesteld van de Opdrachtnemer.

De politiepost en de gronden waarop de politiepost zal worden gebouwd blijven eigendom van de Aanbestedende Overheid, voor het overige deel van de site kan de inschrijver zelf een invulling voorzien.

De specificaties en behoeftebepaling betreffende de politiepost zijn opgenomen in deze Selectieleidraad en zullen tevens worden opgenomen in het Bestek.

Voor het ontwerp en de realisatie van de politiepost gaat de Opdrachtnemer een resultaatsverbintenis aan en verbindt hij zich ertoe tevens de timing te respecteren.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12
3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De Kandidaat mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de Kandidaat, mag de Kandidaat in gevolge artikel 70 Wet Overheidsopdrachten bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Schriftelijk bewijs hiertoe dient te worden gevoegd als bijlage aan de Aanvraag tot Deelneming. Als de Aanbestedende Overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken Kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een Aanvraag tot Deelneming indienen, m.a.w. dus minstens op de Verplicht Betrokken Partijen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de Kandidaat een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie.

Bewijsmiddelen:

De Kandidaat dient volgende documenten toe te voegen:

- de Belgische Kandidaat: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de Aanvragen tot Deelneming op naam van de vennootschap;

- de Belgische Kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

- de buitenlandse Kandidaat: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.

De voormelde documenten worden ingediend per lid van de combinatie van deelnemers (dus minstens voor alle Verplicht Betrokken Partijen), alsook voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht een beroep wordt gedaan.


1. economische en financiele draagkracht


1.

De Kandidaat voegt bij zijn Aanvraag tot Deelneming tevens de ingevulde Bijlage 5 (financiële ratio's). Deze ratio's betreffen onder meer:

• Voor de solvabiliteit zal minstens de ratio van de “algemene schuldgraad” worden gehanteerd (vreemd vermogen/totaal vermogen);

• Voor de liquiditeit zal minstens de ratio “liquiditeit in enge zin” worden gehanteerd (vordering op ten hoogste één jaar & geldbeleggingen en liquide middelen / schulden op ten hoogste één jaar;

• Voor de rentabiliteit zal minstens de ratio “bruto-rentabiliteit van het eigen vermogen na belastingen” worden gehanteerd (cash-flow na belastingen / eigen vermogen).

Voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit worden in Bijlage 5 niet alleen de ratio's weergegeven, maar ook de absolute cijfers op basis waarvan de ratio's worden berekend.

Doelstelling van de controle: de overgemaakte informatie mag niet wijzen op een risico op discontinuïteit van de Kandidaat. Er wordt aangenomen dat er een risico op discontinuïteit bestaat indien gedurende de laatste 3 boekjaren tweemaal een negatief eigen vermogen wordt vastgesteld en/of indien gedurende de 3 laatste boekjaren steeds een verlies werd geboekt.

Aangezien de Kandidaat minstens uit de Verplicht Betrokken Partijen bestaat, dient dit voor elk van hen opgegeven te worden. Voor de eventuele onderaannemers of derden dient dit l niet te gebeuren, tenzij de Kandidaat zich beroept op de draagkracht van één of meerdere derden of onderaannemers.

De Aanbestedende Overheid zal zelf de neergelegde jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren opvragen via Telemarc.

Kandidaten die geen jaarrekening neerleggen, geven dit aan in hun Aanvraag tot Deelneming. Zij mogen met alle andere documenten aantonen dat zij zich in een normale financiële toestand bevinden en beschikken over een voldoende solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit. Zij voegen zelf de nodige stukken bij hun Aanvraag tot Deelneming.


1. Technische bekwaamheid- referenties Architect

2. Technische bekwaamheid- referenties Aannemer

3. Technische bekwaamheid- capaciteit

4. Titels en erkenningsreglementering

5. Visienota


1.

De Architect zal zijn technische bekwaamheid voor volgende basisdisciplines aantonen :

(i) Architectuur: ontwerp van woongebouwen en alle bijkomende functies en onderdelen;

(ii) Architectuur: ontwerp van gebouwen die publieke functies huisvesten; en

(iii) Duurzaam bouwen : integrale duurzaamheid op gebouwniveau.

De Architect zal voormelde bekwaamheden aantonen door het voorleggen van minstens drie (3) relevante (ver)nieuwbouwprojecten die door de Architect werden ontworpen en waarvoor in de afgelopen drie (3) jaar een definitieve omgevingsvergunning werd bekomen.

Minstens één voorgelegde referentie dient evenwel reeds daadwerkelijk te zijn gerealiseerd, waarmee wordt bedoeld dat het bouwwerk voorlopig werd opgeleverd. De datum van afgifte van de omgevingsvergunning is met betrekking tot deze referentie bijgevolg irrelevant. Er wordt voor wat betreft deze referentie voor de termijn van drie jaar enkel gekeken naar de datum van voorlopige oplevering.

Het is toegestaan om met betrekking tot één of meerdere van hoger vermelde bekwaamheden te verwijzen naar eenzelfde referentie.

Een referentie van een ontwerp waarbij bijzondere eisen werden gesteld inzake beveiliging, kunnen strekken tot een meerwaarde.

Voor elk opgegeven referentieproject wordt minstens volgende informatie aangeleverd :

- op welke bekwaamheid / bekwaamheden (zie hoger: (i), (ii) en/of (iii) deze betrekking heeft / hebben;

- korte omschrijving van de opdracht met aanduiding van:

o plaats van de uitvoering

o naam en contactgegevens van de opdrachtgever

o ev. uitvoeringsduur (start- en einddatum)

o aanduiding van functies en omvang van het project

- enkele foto's en/of tekeningen van het referentieproject.

De Aanbestedende Overheid is gerechtigd om de goede uitvoering van elke referentie te verifiëren bij de desbetreffende opdrachtgever.

2.

De Aannemer dient zijn technische bekwaamheid en expertise aan te tonen met betrekking tot het onderdeel van de werken waarvoor hij zal worden ingezet.

De Aannemer voegt daartoe een lijst van alle referenties inzake (i) de bouw van woningen of appartementen en (ii) gebouwen met een publieke functie die voorlopig werden opgeleverd gedurende de afgelopen vijf (5) jaar. Beide bekwaamheden mogen gecombineerd voorkomen in de referenties.

Daarnaast geeft de Aannemer een korte toelichting bij minstens drie (3) relevante, gelijkaardige projecten/opdrachten die door de Aannemer in de afgelopen vijf (5) jaar daadwerkelijk gerealiseerd en voorlopig opgeleverd werden. Voor elk van deze drie referenties wordt minstens volgende informatie aangereikt :

- korte omschrijving van de opdracht met aanduiding van:

o de bekwaamheid waarop de referentie betrekking heeft (zie hoger (i) en (ii)

o plaats van de uitvoering

o functies en omvang van de opdracht

o naam en contactgegevens van de opdrachtgever;

o uitvoeringsduur, startdatum en einddatum;

o attest van goede uitvoering

- enkele foto's en of tekeningen van de betreffende referentie.

De Aanbestedende Overheid is gerechtigd om de goede uitvoering van elke referentie te verifiëren bij de desbetreffende opdrachtgever.

3.

Voor elk van de Verplicht Betrokken Partijen moet de volgende informatie worden meegedeeld:

- een korte bedrijfspresentatie; en

- een lijst van het personeel met hun bekwaamheden.

Hieruit moet blijken dat elk van de Verplicht Betrokken Partijen individueel over de nodige capaciteit beschikt om de Opdracht tot een goed einde te brengen.

4.

De Aannemer moet minimum erkend zijn in de categorie D, klasse 6. Het bewijs van erkenning moet worden toegevoegd.

De Kandidaat dient ook het bewijs te leveren dat de Architect is ingeschreven op de Lijst van de Orde der Architecten. Het bewijs hiervan moet verplicht wo...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-18
Plaatselijke tijd: 11:30
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-07-10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16