Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341937 (2019-514819)
Referentienummer:APeX-WEB/02-F02_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:11/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Raamovereenkomst met een ondernemer voor de ontwikkeling van de bestaande website
Beknopte beschrijving:
Het voorwerp van de opdracht betreft een raamovereenkomst met een ondernemer voor de verdere ontwikkeling van een modulaire, doelgroepgerichte “digital employment” portal voor Aviato.
Aanbestedende overheid:
Aviato vzw, Bluepoint Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel BE, Annabel Tanghe
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
29/05/2019 2019-516399 2019-514819 0_E2
16/05/2019 2019-514819 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aviato vzw
Nationaal identificatienummer: 0654.879.266_536074
Bluepoint Building, A. Reyerslaan 80
Brussel
1030
Annabel Tanghe
annabel.tanghe@aviato.be
www.aviato.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341937
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341937
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=APeX-WEB%2F02-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=24459
vzw
tewerkstellingsorgaan van Brussels Airport

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst met een ondernemer voor de ontwikkeling van de bestaande website


APeX-WEB/02-F02_0

Het voorwerp van de opdracht betreft een raamovereenkomst met een ondernemer voor de verdere ontwikkeling van een modulaire, doelgroepgerichte “digital employment” portal voor Aviato.


Nationale Luchthaven, Zaventem


Het voorwerp van de opdracht betreft een raamovereenkomst met een ondernemer voor de verdere ontwikkeling van een modulaire, doelgroepgerichte “digital employment” portal voor Aviato.

Het is de uitbouw van de bestaande interactieve portal om werkzoekenden digitaal op pad te helpen naar een job op de luchthaven en ook om consulenten, werkzoekenden, scholen, partners en werkgevers correct te informeren over de werking van het Aviato en services aan te bieden die tewerkstelling in zijn brede zin bevorderen.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 12

3x 1 jaar


Aan de Inschrijvers wordt de gelegenheid geboden om schriftelijk vragen te stellen over dit Bestek. Deze vragen dienen voor 24 mei 2019 via het Vraag & Antwoord forum van e-Notification bij Aviato te zijn ingediend met een duidelijke verwijzing naar het bestek onderdeel


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-11
Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Aan de Inschrijvers wordt de gelegenheid geboden om schriftelijk vragen te stellen over dit Bestek. Deze vragen dienen voor 24 mei 2019 via het Vraag & Antwoord forum van e-Notification bij Aviato te zijn ingediend met een duidelijke verwijzing naar het bestek onderdeel


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Quatre Brasstraat 13
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16