Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 341874 (2019-514764)
Referentienummer:Lokale Politie Antwerpen-2019/RFI/Kledijwinkel-F52_0
Publicatie datum:16/05/2019
Uiterste datum:03/06/2019
Attributie datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Procedure type:Onbekend
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
RFI Kledijwinkel
Beknopte beschrijving:
Conceptualisering en uitvoering van inrichting van de politionele kledijwinkel.
Aanbestedende overheid:
Politiezone Antwerpen, Oudaan 5, 2000 Antwerpen BE, An Dehond
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
16/05/2019 2019-514764 0
16/05/2019 2019-514764 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-514764
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Politiezone Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_23877
Oudaan 5
Antwerpen
2000
An Dehond
filog.partners@politie.antwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341874
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341874
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Lokale+Politie+Antwerpen-2019%2FRFI%2FKledijwinkel-F52

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


RFI Kledijwinkel


Conceptualisering en uitvoering van inrichting van de politionele kledijwinkel.


AFDELING: PROCEDURE


Lokale Politie Antwerpen-2019/RFI/Kledijwinkel-F52_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-03
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Infosessie 27 mei 2019 om 8u00, Locatie Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen. Aanwezigheid te bevestigen uiterlijk op 24 mei 2019 voor 15u00.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-16