Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 347279 (2019-521565)
Referentienummer:MRMP-C/P-19CP108-F02_0
Publicatie datum:11/07/2019
Uiterste datum:20/08/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Een meerjarig open onderhoudsovereenkomst voor een duur van VIER jaar (2019-2022) teneinde onderhouds- en supportdiensten mogelijk te maken voor de telefonische registreerapparaten binnen Defensie.
Beknopte beschrijving:
Een meerjarig open onderhoudsovereenkomst voor een duur van VIER jaar (2019-2022) teneinde onderhouds- en supportdiensten mogelijk te maken voor de telefonische registreerapparaten binnen Defensie.
Aanbestedende overheid:
MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Programma's, Eversestraat, 1, 1140 Evere BE
+32 24415353
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
22/07/2019 2019-522645 2019-521565 0_E2
11/07/2019 2019-521565 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Programma's
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_4
Eversestraat, 1
Evere
1140
Telefoon: +32 24415353
luc.decoster@mil.be
Fax: +32 24439426
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347279
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347279
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-C%2FP-19CP108-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Een meerjarig open onderhoudsovereenkomst voor een duur van VIER jaar (2019-2022) teneinde onderhouds- en supportdiensten mogelijk te maken voor de telefonische registreerapparaten binnen Defensie.


MRMP-C/P-19CP108-F02_0

Een meerjarig open onderhoudsovereenkomst voor een duur van VIER jaar (2019-2022) teneinde onderhouds- en supportdiensten mogelijk te maken voor de telefonische registreerapparaten binnen Defensie.


1. Militair Hospitaal - Neder-Over-Heembeek

2. Operatiecentrum (COps) - Evere


Een meerjarig open onderhoudsovereenkomst voor een duur van VIER jaar (2019-2022) teneinde onderhouds- en supportdiensten mogelijk te maken voor de telefonische registreerapparaten binnen Defensie


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2019-10-01
Einde 2022-12-31

De overeenkomst kan, op initiatief van de leidende dienst, verlengd worden met een periode van maximum één jaar door middel van een aangetekende zending.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-20
Plaatselijke tijd: 09:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-08-20
Plaatselijke tijd: 09:30

Divisie Overheidsopdrachten (MRMP)

Blok 4 D - Gelijkvloers

Lokaal 4 D.0.88

Kwartier Koningin ELISABETH

Eversestraat, 1

B-1140 BRUSSEL


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek MRMP-C/P 19CP108 en zijn bijlagen zijn beschikbaar op https://enot.publicprocurement.be

Er is een voorafgaande informatievergadering voorzien op datum van 19 juli 2019 om 09.00 uur in het Militair Hospitaal (Zaal Dupont - Lokaal B/0/168) - Kwartier Koningin Astrid - Bruynstraat 1 - B-1120 BRUSSEL


Beroepsinstantie
MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Communication & Information Systems - Ondersectie Programma's
Everestraat 1
Evere
1140
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-11