Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349732 (2019-524405)
Referentienummer:Lanaken-PPP03Y-1164/9013/2019/034-F02_0
Publicatie datum:10/08/2019
Uiterste datum:26/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Limburg
Onderwerp:
Lanaken - Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken BE, Mevrouw Irène Martens
+32 89730744
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/09/2019 2019-528467 2019-524405 0_E1
10/08/2019 2019-524405 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Lanaken
Nationaal identificatienummer: BE 207 478 743
Jan Rosierlaan 1
Lanaken
3620
Mevrouw Irène Martens
Telefoon: +32 89730744
irene.martens@lanaken.be
www.lanaken.be
OCMW
Gasthuisstraat 18
Lanaken
3620
Telefoon: +32 89730060
ocmw@lanaken.be
www.lanaken.be
Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken
Nationaal identificatienummer: BE 0871 907 561
Aan de Engelse Hof 10 bus 4
Lanaken
3620
Telefoon: +32 89730796
info@lanaken.be
www.lanaken.be/bestuur/AGB
VZW Toerisme
Nationaal identificatienummer: BE 0419 176 887
Neerharenweg 12
Lanaken
3620
Telefoon: +32 89712120
pietersheim@lanaken.be
www.lanaken.be/pietersheim
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1164/3Y/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Lanaken - Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar


2019/034

zie II.2.4


diverse locaties


Lanaken - Schoonmaken van diverse gemeentelijke gebouwen vanaf 1/1/2020 voor een periode van 4 jaar


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Personeel
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Werkorganisatie
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Toezichthouder
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Periodieke evaluatie
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Facturatie
Weging: 5
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Documenten toe te voegen aan de inschrijving:

* Bewijs van rechtsgeldige ondertekening (bijv. afschrift verantwoordelijkheden Belgisch Staatsblad)

* Afschrift strafregister van de rechtspersoon en/of de natuurlijke persoon.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver verzekert zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid conform de wettelijke bepalingen. De inschrijver dient een attest van deze verzekering voor te leggen.

2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.


1. Het attest dient in nederlandse taal opgesteld.

2. De laatste drie boekjaren, opgesplitst per dienstjaar.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.


1. a) indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd;

b) indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen.

Alle attesten dienen in nederlandse taal opgesteld.

2. Alle attesten en verklaringen dienen in nederlandse taal opgesteld.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-26
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-01-24
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-09-26
Plaatselijke tijd: 11:30

Gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1 te 3620 Lanaken


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

Het plaatsbezoek dient afgestemd met mevrouw Philomène Dops, GSM 0479 379298.

De inschrijver dient er rekening mee te houden dat voor het plaatsbezoek een dag voorzien dient te worden.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-09