Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349970 (2019-524686)
Referentienummer:Antwerpen-GAC_2019_00803-F02_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:22/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Circulair Centrum Nieuw Zuid, inrichting casco ruimte
Beknopte beschrijving:
Circulair Centrum Nieuw Zuid, inrichting casco ruimte
Aanbestedende overheid:
Stad Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen BE
+32 33384209
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
16/10/2019 2019-532668 2019-529031 0_E3
20/09/2019 2019-529031 2019-524686 0_E2
13/08/2019 2019-524686 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Telefoon: +32 33384209
Osman.Kolcakovic@antwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349970
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349970
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC_2019_00803-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Circulair Centrum Nieuw Zuid, inrichting casco ruimte


Antwerpen-GAC_2019_00803-F02_0

Circulair Centrum Nieuw Zuid, inrichting casco ruimte


Circulair Centrum Nieuw Zuid, inrichting casco ruimte


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 2

De uitvoeringstermijn is 8 weken.


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 09:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 8

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De verbintenistermijn is 240 dagen.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13