Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 350029 (2019-524757)
Referentienummer:BRU-2019-222370-STTA-2454E-F50_0
Publicatie datum:13/08/2019
Uiterste datum:09/09/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
BRUSSEL – FOD VOLKSGEZONDHEID - “Asbestverwijderingswerken bij de bordesdeuren van de liften »
Beknopte beschrijving:
BRUSSEL – FOD VOLKSGEZONDHEID - “Asbestverwijderingswerken bij de bordesdeuren van de liften »
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Ing. Marc Rommens
+32 477669106
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Ing. Marc Rommens
Telefoon: +32 477669106
Marc.Rommens@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350029
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350029
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BRU-2019-222370-STTA-2454E-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BRUSSEL - FOD VOLKSGEZONDHEID - “Asbestverwijderingswerken bij de bordesdeuren van de liften »


BRUSSEL - FOD VOLKSGEZONDHEID - “Asbestverwijderingswerken bij de bordesdeuren van de liften »


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2019-222370-STTA-2454E-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-09-09
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Een bezoek ter plaatse is vereist

De geleide bezoeken vinden plaats na voorafgaandelijke afspraak met de heer Ing. M. Rommens, telefoon: +32 2 54167 70 - 0477 66 91 06, mail: _hidden_@buildingsagency.be

Na het bezoek zal aan de Inschrijver een attest gegeven worden. Dit attest moet op straffe van nietigheid bij de offerte gevoegd worden.

Het staat de Inschrijvers vrij bij het plaatsbezoek vragen te stellen betreffende de bestaande toestand.

De Inschrijver die zijn offerte indient, erkent in gevolge dit plaatsbezoek:

- alle nuttige informatie ontvangen te hebben om de omvang van de Opdracht te begrijpen;

- zich rekenschap te hebben gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van de opdracht;

- het bedrag van zijn offerte te hebben berekend, rekening houdend met deze kennis van de Opdracht

en met de middelen die ingezet dienen te worden voor der perfecte Uitvoering ervan


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13