Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 351299 (2019-526505)
Referentienummer:Onbevlekt Hart van Maria-CVGAS01-F02_0
Publicatie datum:31/08/2019
Uiterste datum:17/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Afbraak en vernieuwing van verwarming in de kerk
Beknopte beschrijving:
Verwarming; afbraak oude gasketel Plaatsen nieuwe gas(vloer)ketel met verwarmingsputten en klassieke plaatradiatoren
Aanbestedende overheid:
Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria - Terbank - Heverlee (Leuven), tervuursesteenweg 78, 3001 Heverlee (Leuven) BE, guido empereur
+32 477676734
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
11/10/2019 2019-531996 2019-529893 2_E1
26/09/2019 2019-529893 2019-529224 1_E2
23/09/2019 2019-529224 2019-526505 1_E1
23/09/2019 2019-529224 2019-526505 1_E1
31/08/2019 2019-526505 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria - Terbank - Heverlee (Leuven)
Nationaal identificatienummer: 0211.196.516_23300
tervuursesteenweg 78
Heverlee (Leuven)
3001
guido empereur
Telefoon: +32 477676734
guido.empereur@telenet.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351299
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351299
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351299
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Onbevlekt+Hart+van+Maria-CVGAS01-F02
kerkfabriek
kerkfabriek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Afbraak en vernieuwing van verwarming in de kerk


Onbevlekt Hart van Maria-CVGAS01-F02_0

Verwarming; afbraak oude gasketel

Plaatsen nieuwe gas(vloer)ketel met verwarmingsputten en klassieke plaatradiatoren


kerk - Tervuursesteenweg 92, 3001 Heverlee


Verwarming; afbraak oude gasketel

Plaatsen nieuwe gas(vloer)ketel met verwarmingsputten en klassieke plaatradiatoren


Gunningscriteria
Aanvang 2020-03-16
Einde 2020-06-26

zie bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-17
Plaatselijke tijd: 17:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-29
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-17
Plaatselijke tijd: 17:00

e-tendering platform


zie bestek; bevoegde personen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


zie bestek


Beroepsinstantie
balie Leuevn
smoldersplein 5
Leuven
3000
Telefoon: +32 477676734
guido.empereur@telenet.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
balie Leuven
smoldersplein 5
leuven
3000
Beroepsprocedure

zie bestek


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
balie Leuven
smoldersplein 5
Leuven
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-31