Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352472 (2019-528030)
Referentienummer:Sport Vlaanderen-19-SV-001-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:07/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
dienstverlening rond de procedures voor de aanvraag van omgevingsvergunningen voor de centra van Sport Vlaanderen
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor dienstverlening m.b.t. de aanvraagprocedures voor de omgevingsvergunningen voor de verschillende centra van Sport Vlaanderen.Gelet op verschillende einddata van de milieuvergunningen van de diverse centra heeft deze raamovereenkomst een looptijd van vier jaar, en kan deze vier keer met telkens één jaar verlengd worden.
Aanbestedende overheid:
Agentschap Sport Vlaanderen, Arenberggebouw - Arenbergstraat 5, 1000 Brussel BE, francis pepermans
+32 495932774
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
16/09/2019 2019-528409 2019-528030 0_E2
12/09/2019 2019-528030 0
12/09/2019 2019-528030 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap Sport Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0248.142.826_16792
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
Brussel
1000
francis pepermans
Telefoon: +32 495932774
francis.pepermans@sport.vlaanderen
http://www.sport.vlaanderen
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352472
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352472
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Sport+Vlaanderen-19-SV-001-F02
Sport

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


dienstverlening rond de procedures voor de aanvraag van omgevingsvergunningen voor de centra van Sport Vlaanderen


Sport Vlaanderen-19-SV-001-F02_0

Deze opdracht heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor dienstverlening m.b.t. de aanvraagprocedures voor de omgevingsvergunningen voor de verschillende centra van Sport Vlaanderen.

Gelet op verschillende einddata van de milieuvergunningen van de diverse centra heeft deze raamovereenkomst een looptijd van vier jaar, en kan deze vier keer met telkens één jaar verlengd worden.


Voor elk van centra van Sport Vlaanderen zijn milieuvergunningen van toepassing waarvan de einddatum verschilt van centrum tot centrum.

Rekening houdend met deze verschillende vervaltermijnen wenst Sport Vlaanderen via een raamovereenkomst beroep te kunnen doen op een externe dienstverlener die voor rekening van Sport Vlaanderen voor elk centrum de vergunningsdossiers of meldingsdossiers voorbereidt, opstelt, samenstelt en indient met het oog op het verkrijgen van een (nieuwe) omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

De opdracht kan, na de initiële looptijd van 4 jaar en mits een positieve evaluatie, 4 keer met telkens één jaar verlengd worden


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


Klasse: N/A, Categorie: N/A


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-07
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12