Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352478 (2019-528000)
Referentienummer:MRMP-I/P-19IP815-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:24/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
BAASRODE - Electrificatie pompstation
Beknopte beschrijving:
Electrificatie pompstation
Aanbestedende overheid:
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's", Eversestraat, 1, 1140 Evere BE, Nancy DEGROOTE
+32 24415463
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
18/11/2019 2019-536767 2019-533337 1_E2
21/10/2019 2019-533337 2019-532024 1_E1
11/10/2019 2019-532024 2019-528000 0_E2
12/09/2019 2019-528000 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_14
Eversestraat, 1
Evere
1140
Nancy DEGROOTE
Telefoon: +32 24415463
nancy.degroote@mil.be
Fax: +32 24439426
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352478
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352478
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-I%2FP-19IP815-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BAASRODE - Electrificatie pompstation


MRMP-I/P-19IP815-F02_0

Electrificatie pompstation


Baasrode


Electrificatie van een pompstation


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 250

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


(Onder-)categorie L of L2 of P2, Klasse 5


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-24
Plaatselijke tijd: 10:45
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-21
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-24
Plaatselijke tijd: 10:45

Eversetraat 1

Kwartier Koningin Elisabeth

Blok 4D-0-88

1140 Brussel


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Een bezoek ter plaatse is voorzien op 30/09/2019 om 10.00u (adres vermeldt in het bestek)


Beroepsinstantie
Raad van Staat
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12