Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352481 (2019-528024)
Referentienummer:Oost-Vlaanderen-PPP0AK-2159/9051/2015-074-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:15/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Sint-Niklaas : Provinciaal domein De Ster : Omgevingswerken Petanque-site
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent BE, Mevrouw Véronique Lefebre
+32 92677976
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Provincie Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: BE0207.725.795
Gouvernementstraat 1
Gent
9000
Mevrouw Véronique Lefebre
Telefoon: +32 92677976
veronique.lefebre@oost-vlaanderen.be
Fax: +32 92677999
www.oost-vlaanderen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2159/AK/2018
Provincie Oost-Vlaanderen, departement Logistiek - dienst Patrimonium
Nationaal identificatienummer: L01
Gouvernementstraat 22-24
Gent
9000
De heer Thomas Vandenpoel
Telefoon: +32 92677979
thomas.vandenpoel@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Sint-Niklaas : Provinciaal domein De Ster : Omgevingswerken Petanque-site


2015-0742

zie II.2.4


Provinciaal Domein De Ster, Lange Rekstraat 30 te 9100 Sint-Niklaas


Sint-Niklaas : Provinciaal domein De Ster : Omgevingswerken Petanque-site


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Erkenning


1. zie erkenning


1. Erkenning


1. zie erkenning

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 09:20
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-04-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 09:20

Departement Logistiek, dienst Patrimonium, Gouvernementstraat 22-24 te 9000 Gent, lokaal 307 op de derde verdieping


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De offertes mogen alleen verstuurd worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.

In e-tendering zijn er drie mogelijkheden:

- De bevoegde persoon tekent de offerte en alle bijhorende documenten met de elektronische identiteitskaart.

- De bevoegde persoon geeft volmacht aan de persoon die de offerte en de bijhorende documenten met zijn elektronische identiteitskaart tekent. De volmacht is een eenvoudig (word) document getekend met elektronische identiteitskaart door de bevoegde persoon en bij de offerte gevoegd of per post op papier verstuurd.

- De inschrijver koopt een gekwalificeerd certificaat bij een (private) certificatiedienstverlener.

De elektronischer identiteitskaart of het certificaat mag op het moment van de inschrijving NIET vervallen zijn.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze offerte in te dienen.

De offerte kan niet ingediend worden op papier.

De inschrijver kan bepaalde bij te voegen documenten die niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen kunnen worden aangemaakt op papier bezorgen vóór de uiterste ontvangstdatum. Indien nodig worden bijkomende documenten gescand om ze bij de offerte te voegen.

Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.

De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes.

Meer informatie kan u vinden op volgende website : http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer : +32 (0)2 790 52 00.

Wie moet de offerte tekenen?

Bron: https://www.bestuurszaken.be/aanbestedende-overheden/veelgestelde-vragen#tekenen

De offertes die namens een rechtspersoon worden ingediend, moeten ondertekend zijn door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en de offerte in te dienen, met bijvoeging van de stukken waaruit hun bevoegdheid blijkt. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid kan blijken uit de statuten van de vennootschap of uit een bijzondere volmacht.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
Beroepsprocedure

In overeenstemming met artikel 14, 15, 23 en 24 van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

- een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

- een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12