Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352492 (2019-528022)
Referentienummer:Geraardsbergen-PPP03X-505/9007/W-2019/00-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:15/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met koolwaterstofverhardingen in 2019
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Lokaal bestuur Geraardsbergen, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen BE, Daisy Pletinckx
+32 54432089
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
04/10/2019 2019-531004 2019-528022 0_E1
12/09/2019 2019-528022 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Lokaal bestuur Geraardsbergen
Nationaal identificatienummer: STAD
Weverijstraat 20
Geraardsbergen
9500
Daisy Pletinckx
Telefoon: +32 54432089
daisy.pletinckx@geraardsbergen.be
www.geraardsbergen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/505/3X/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Onderhoud en herstelling van verschillende gemeentewegen met koolwaterstofverhardingen in 2019


W-2019/004

zie II.2.4


Groot - Geraardsbergen


Het voorwerp van de opdracht is onderhouds- en herstellingswerken van verschillende gemeentewegen met koolwaterstofverhardingen in 2019:

Oudenaardsestraat (deel), Korendries (deel), Voldersstraat (deel + drempel), Watermolenstraat (2 delen), Verbondenenstraat en Visssenholstraat (deel) (zie bijlage liggingsplannen).

De opdracht omvat:

De nummers van de artikels waarnaar wordt verwezen zijn deze van het standaardbestek 250 - versie 4.1. dat hier van toepassing is.

1. Opbreken van ongewapende betonverharding rijweg en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3.

2. Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3.

3. Affrezen van de asfaltverharding volgens 4-1.1.2.2

-, diepte H ≤ 10 cm

4. Insnijden van bitumineuze verharding volgens IV-1.1.2.,

-, diepte 5 cm < H < = 10 cm

5. Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels volgens 5-4.3.

6. Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsels volgens 5-4.4.

7. Aanbrengen van kleeflaag m.i.v. reinigen van de te behandelen oppervlakten (inbegrepen in E.P. onderlaag en E.P.toplaag).

8. Onderlagen van asfalt voor wegen van categorie III

Onderlaag, bouwklassegroep B4-B5

-, type APO-A, dikte E = 6 cm

9. Toplagen en bitumineuze verhardingen voor wegen van categorie III

Toplaag van asfaltbeton, bouwklassegroep B4-B5

-, type APT-C, dikte E = 4 cm

10. Watergreppels in gietasfalt volgens VIII-3.3., dikte gem. 3 cm

11. Lijnvormige elementen - geprefabriceerde betonnen trottoirbanden volgens VIII-1.2.

12. Geprefabriceerde betonnen weggoten volgens VIII-3.2.

13. Alle bijhorende werken en benodigdheden van aard om de werken tot een goed einde te brengen o.a. aanbrengen van de nodige signalisatie, enz...

14. Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


1. Passende recente bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Attest dient ondertekend door een financiële instelling en document mag niet ouder zijn dan 12 maanden op de uiterste datum van indiening van de offerte.

2. Attest dient afgeleverd door verzekeringsmaatschappij en moet nog geldig zijn.


1. Een referentielijst


1. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.

Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 10:30

Centrale Aankoopdienst, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
nvt
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12