Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352497 (2019-528058)
Referentienummer:VMM-L7660I0020H-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:15/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Automatisatie van drie stuwen op de Demer te Hasselt en één op de Jeker te Tongeren.
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht heeft als voorwerp het vernieuwen van de elektrische en hydraulische intallaties van drie stuwkleppen op de Demer te Hasselt en één installatie met stuwklep en spindelschuif op de Jeker te Tongeren.De vernieuwde installaties worden gekoppeld met de bestaande afstandsbewaking/sturing van VMM.Tijdens de waarborgperiode voorziet de opdrachtnemer in het uitvoeren van alle preventieve en correctieve onderhoudswerken die nodig zijn om de gerealiseerde infrastructuur in een perfecte staat van werking te houden.
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Milieumaatschappij, Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst BE, Luc De Leeuw
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
10/10/2019 2019-531932 2019-531600 1_E2
09/10/2019 2019-531600 2019-528058 1_E1
09/10/2019 2019-531600 2019-528058 1_E1
12/09/2019 2019-528058 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Dr De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Luc De Leeuw
l.deleeuw@vmm.be
http://www.vmm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352497
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352497
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-L7660I0020H-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Automatisatie van drie stuwen op de Demer te Hasselt en één op de Jeker te Tongeren.


VMM-L7660I0020H-F02_0

Deze opdracht heeft als voorwerp het vernieuwen van de elektrische en hydraulische intallaties van drie stuwkleppen op de Demer te Hasselt en één installatie met stuwklep en spindelschuif op de Jeker te Tongeren.

De vernieuwde installaties worden gekoppeld met de bestaande afstandsbewaking/sturing van VMM.

Tijdens de waarborgperiode voorziet de opdrachtnemer in het uitvoeren van alle preventieve en correctieve onderhoudswerken die nodig zijn om de gerealiseerde infrastructuur in een perfecte staat van werking te houden.


Hasselt en Tongeren.


Deze opdracht heeft als voorwerp het vernieuwen van de elektrische en hydraulische intallaties van drie stuwkleppen op de Demer te Hasselt en één installatie met stuwklep en spindelschuif op de Jeker te Tongeren.

De vernieuwde installaties worden gekoppeld met de bestaande afstandsbewaking/sturing van VMM.

Tijdens de waarborgperiode voorziet de opdrachtnemer in het uitvoeren van alle preventieve en correctieve onderhoudswerken die nodig zijn om de gerealiseerde infrastructuur in een perfecte staat van werking te houden.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 24

Zie bestek.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek.


Zie bestek.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-10-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Zie bestek.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12