Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352513 (2019-528082)
Referentienummer:OCMW Geraardsbergen (3p)-PPP0M5-607/9009/L/2019/00-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:12/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Catering. Levering van brood en banket op afroep (2020-2023)
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Lokaal bestuur Geraardsbergen (OCMW), Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen BE, Daisy Pletinckx
+32 54432089
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/10/2019 2019-530895 2019-528082 0_E1
12/09/2019 2019-528082 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Lokaal bestuur Geraardsbergen (OCMW)
Nationaal identificatienummer: OCMW
Kattestraat 27
Geraardsbergen
9500
Daisy Pletinckx
Telefoon: +32 54432089
daisy.pletinckx@geraardsbergen.be
Fax: +32 54432079
www.geraardsbergen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/607/3X/2019
Lokaal bestuur Geraardsbergen (OCMW)
Nationaal identificatienummer: OCMW
Kattestraat 27
Geraardsbergen
9500
Daisy Pletinckx
Telefoon: +32 54432089
daisy.pletinckx@geraardsbergen.be
Fax: +32 54432079
www.geraardsbergen.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Catering. Levering van brood en banket op afroep (2020-2023)


L/2019/007

zie II.2.4


Woonzorgcentrum Denderoord, Hoge Buizemont 247 te 9500 Geraardsbergen


Deze opdracht omvat het leveren van brood en banket op afroep voor een looptijd van 4 jaar.

Levering van oa wit en bruin brood, melkbroden, suikerbroden, gebak op zondag,... dient dagelijks te gebeuren.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Duurzame verpakking
Weging: 5
Kwaliteitscriterium
Naam: Service
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 30
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Passende recente bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt (document mag niet ouder zijn dan 12 maanden op de uiterste datum van indiening van de offerte)


1. Het attest dient ondertekend door een financiële instelling.


1. Referentielijst van minstens 3 gelijkaardige opdrachten.

2. Attest BRC-norm

3. IFS-cerftificaat

4. Technische fiches van alle aangeboden goederen.

5. Gedetailleerde oplijsting van het assortiment aan individueel gebak dat kan worden aangeboden voor de opgegeven forfaitaire stukprijs.

6. Stalen van alle producten vermeldt in de inventaris.


1. Te bewijzen door toevoeging attesten van goede uitvoering.

2. BRC Storage and distribution is van toepassing op alle logistieke activiteiten met betrekking tot voedingsmiddelen of verpakkingen bestemd voor gebruik in de voedingssector. BRC is erkend door het GFSI en voldoet derhalve aan de eisen gesteld door de retailers.

Normen en standaarden :

Algemene regelgevende wetgeving EU/178/2002

Levensmiddelenhygiëne EU/852/2004

Hygiënevoorschcriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong EU/853/2004

Microbiologiche criteria EO/2073/2005

Informatie aan de consumenten EU/1169/2011

Materialen bij Contact EU/1935/2004

3. IFS LOGISTICS

Het vermogen om in praktijk op een hygiënische wijze en met respect voor de opslag- en transportcondities de producten te leveren;

De IFS Logistiek is van toepassing op alle logistieke activiteiten, al dan niet in de voedingssector, ongeacht de transprotwijze en ongeacht het type van goederen (vers,diepvries, kamertemperatuur).

Algemene regelgevende wetgeving EO/178/2002

Levenmiddelhygiëne EU/852/2004

Hygiënevoorschriften voor levenmiddelen van dierelijke oorsprong EU/853/2004

Microbiologische criteria EU/2073/2005

Informatie aan de consumenten EU/1169/2011

Materialen bij contact eu:1935/2004

4. De technische fiches omvatten minstens de samenstelling van het brood.

5. De oplijsting omvat minimaal een keuzemogelijkheid uit 5 soorten gebak.

6. De stalen moeten afgeleverd zijn vóór 9 uur op de dag van opening van de offertes. Zie punt I.6 van het bestek.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-11
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 10:00

OCMW Geraardsbergen, Kattestraat 27 te 9500 Geraardsbergen (2de verdiep, bureau Daisy PLETINCKX)


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12