Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352514 (2019-528083)
Referentienummer:STAD GENT-PPP0HZ-4652/9077/BOU/2019-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:29/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Nieuwbouw basisschool Henri d'Haese
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent BE
+32 92667780
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
23/10/2019 2019-533830 2019-528083 0_E2
12/09/2019 2019-528083 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Gent
Nationaal identificatienummer: 207.451.227
Botermarkt 1
Gent
9000
Telefoon: +32 92667780
overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
www.gent.be
https://www.dropbox.com/sh/fkxazv8tp5snzje/AAAWS4uE8_ayMcK1pwbRWDYfa?dl=0
Contactpunt Overheidsopdrachten
Nationaal identificatienummer: STJUROVOP
Botermarkt 1
Gent
9000
Telefoon: +32 92667780
overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
www.stad.gent
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Nieuwbouw basisschool Henri d'Haese


BOU/2019/003-ID 4652

zie II.2.4


Basisschool Henri D'haese, Tweekapellenstraat 38 te 9050 Gentbrugge


Nieuwbouw basisschool Henri d'Haese


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 445

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. zie opdrachtdocumenten


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-29
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-06-25
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-29
Plaatselijke tijd: 10:00

Stad Gent De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent - Juridische Dienst en Kennisbeheer - Contactpunt Overheidsopdrachten, 9000 Gent


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Opgelet!

Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.

Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ‘toevoegen aan favorieten' en de functie ‘messaging' te activeren.

U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.

Het bestek en alle nodige aanbestedingsdocumenten zijn beschikbaar via DROPBOX met volgende link :

https://www.dropbox.com/sh/fkxazv8tp5snzje/AAAWS4uE8_ayMcK1pwbRWDYfa?dl=0

PLAATSBEZOEK VEREIST OP AFSPRAAK :

Tommy Huwé : 0496/59.76.74

Marjolijn Matthys : 0478/78.60.16

(afspraak aanvragen min 3 weken voor indieningsdatum).

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12