Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352552 (2019-528046)
Referentienummer:BAM-2019 - 018 -F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:07/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Grondonderzoek Schelde
Beknopte beschrijving:
Het uitvoeren en rapporteren van sonderingen en boringen inclusief monstername vanaf een werkplatform in de Schelde.
Aanbestedende overheid:
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv handelend onder de naam Lantis, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen BE, Stijn HUYGHE
+323 2016583
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
04/10/2019 2019-531006 2019-530041 0_E4
27/09/2019 2019-530041 2019-529349 0_E3
23/09/2019 2019-529349 2019-528046 0_E2
12/09/2019 2019-528046 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv handelend onder de naam Lantis
Nationaal identificatienummer: 0860.139.085_23753
Rijnkaai 37
Antwerpen
2000
Stijn HUYGHE
Telefoon: +323 2016583
Stijn.Huyghe@lantis.be
http://http://www.lantis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352552
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352552
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BAM-2019+-+018+-F02
mobiliteit

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Grondonderzoek Schelde


BAM-2019 - 018 -F02_0

Het uitvoeren en rapporteren van sonderingen en boringen inclusief monstername vanaf een werkplatform in de Schelde.


Antwerpen


Deze Opdracht omvat het uitvoeren en rapporteren van sonderingen en boringen inclusief monstername vanaf een werkplatform in de Schelde.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 126

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-07
Plaatselijke tijd: 16:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State - afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Telefoon: +322 2349309
info@raadvst-consetat.be
Fax: +322 2349499
http://www.raadvst-consetat.be
Beroepsprocedure

In overeenstemming met artikel 14, 15 en 23 van de Belgische

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde

opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

- Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen;

- Een verzoek tot schorsing (bij uiterst dringende noodzakelijkheid), binnen een termijn van 15 dagen.


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State - afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
Telefoon: +322 2349309
info@raadvst-consetat.be
Fax: +322 2349499
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12