Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352561 (2019-528054)
Referentienummer:MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4418/TD/RC-F05_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:14/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Spantoestellen voor bovenleiding.
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van 2 typesspantoestellen en toebehoren voor de bovenleiding van het tramnet van de MIVB:- Spantoestellen 9810N met een compensatie van 750mm.- Spantoestellen 9810N met een compensatie van 450mm.- Bevestigingsstukken (verschillende Ø) voor ronde palen en voor op muren.
Aanbestedende overheid:
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department, Koningsstraat 76, 1000 Brussel BE, Ronny COUSAERT
+32 25638268
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Nationaal identificatienummer: 0247.499.953_241
Koningsstraat 76
Brussel
1000
Ronny COUSAERT
Telefoon: +32 25638268
ronnie.cousaert@mivb.brussels
www.stib.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352561
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352561
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_4418%2FTD%2FRC-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Spantoestellen voor bovenleiding.


MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_4418/TD/RC-F05_0

Deze opdracht heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van 2 types

spantoestellen en toebehoren voor de bovenleiding van het tramnet van de MIVB:

- Spantoestellen 9810N met een compensatie van 750mm.

- Spantoestellen 9810N met een compensatie van 450mm.

- Bevestigingsstukken (verschillende Ø) voor ronde palen en voor op muren.


Spantoestellen voor bovenleiding.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.


Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.


Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.


Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.


Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.


Zullen gespecificeerd worden in het bestek


Zullen gespecificeerd worden in het bestek


Elke inschrijver mag

slechts één kandidatuurdossier indienen in zijn naam. Tijdelijke handelsvennootschappen zijn toegelaten voor deze opdracht.


AFDELING: PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-14
Plaatselijke tijd: 00:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


OPGELET : bijkomende informatie is beschikbaar in de selectieleidraad in bijlage bij deze aankondiging.

1. Wijze van indienen - e-procurement

Het indienen en ontvangen van aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie, gelieve te raadplegen: http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

2. Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van

opdracht, van de bijhorende documenten en van de gunningsprocedure zoals daarin beschreven en aanvaarden zij zelf door

de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en

per aangetekende post ten laatste 10 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen,

bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht)

met omschrijving van de reden.

3. De gevraagde gegevens dienen in de UEA ingevuld te worden. Enkel bewijsstukken waar in de UEA of de aankondiging om is

verzocht mogen en moeten als bijlage bij de aanvraag tot deelneming worden toegevoegd. Ongevraagd verstrekte informatie

zal niet worden beoordeeld.

4. De kandidaat blijft in het kader van de GDPR-regelgeving zelf verantwoordelijk om de nodige toestemmingen te vragen aan

zijn klanten om de hierna gevraagde gegevens te mogen gebruiken in het kader van de onderhavige procedure.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Beroepsprocedure

In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17 juni 2013

betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,

leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4

bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het

geval.

De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.

De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van

artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.

De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12