Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352572 (2019-528114)
Referentienummer:Deinze-PPP0CU-7042/9022/2019/323-F02_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:18/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Technisch beheers- en onderhoudscontract voor het sportcomplex Palaestra met totale waarborg tot de uitbating ervan
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
AGB Stad Deinze, Brielstraat 2, 9800 Deinze BE, Mevrouw Lotte Vanmaele
+32 93810725
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/10/2019 2019-530941 2019-528114 0_E1
12/09/2019 2019-528114 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AGB Stad Deinze
Nationaal identificatienummer: BE 0837.741.185
Brielstraat 2
Deinze
9800
Mevrouw Lotte Vanmaele
Telefoon: +32 93810725
lotte.vanmaele@deinze.be
www.deinze.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/7042/CU/2019

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Technisch beheers- en onderhoudscontract voor het sportcomplex Palaestra met totale waarborg tot de uitbating ervan


2019/3233 - PAL - onderhoud Palaestra

zie II.2.4


Dienst Sport en Recreatie Palaestra, Kastanjelaan 35 te 9800 Deinze


Technisch beheers- en onderhoudscontract voor het sportcomplex Palaestra met totale waarborg tot de uitbating ervan


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit van de dienstverlening
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Plan van aanpak
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: Energiebeheer
Weging: 20
Kwaliteitscriterium
Naam: De structuur van de dienstverlener
Weging: 15
Kwaliteitscriterium
Naam: Digitale rapportering
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Case
Weging: 10
Prijs
Weging: 50
Looptijd in maanden 36

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


1. Zie bestek


1. Zie bestek


1. Zie bestek


1. Zie bestek

Vereiste erkenning: Zie bestek.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-02-15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-10-18
Plaatselijke tijd: 11:00

Dienstencentrum Leiespiegel R. De Keyserzaal, Brielstraat 2 te 9800 Deinze


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37
Brussel (Etterbeek)
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12