Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 352494 (2019-528033)
Referentienummer:BRU-2019-222246-STTA-1221A-F50_0
Publicatie datum:12/09/2019
Uiterste datum:08/10/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
BRUSSEL – Rekenhof - Isolatie op daken, blokken F & H
Beknopte beschrijving:
BRUSSEL – Rekenhof - Isolatie op daken, blokken F & H
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Saïd Rahouti
+32 473777817
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
08/10/2019 2000-000000 2019-528033 1_E1
12/09/2019 2019-528033 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Saïd Rahouti
Telefoon: +32 473777817
said.rahouti@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352494
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352494
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BRU-2019-222246-STTA-1221A-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BRUSSEL - Rekenhof - Isolatie op daken, blokken F & H


BRUSSEL - Rekenhof - Isolatie op daken, blokken F & H


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2019-222246-STTA-1221A-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-10-08
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Een bezoek ter plaatse is vereist.

De aanbestedende overheid organiseert een plaatsbezoek op :

- dinsdag 17 september 2019 om 10.30 uur stipt

- dinsdag 24 september 2019 om 10.30uur stipt

Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid.

Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen. Dit attest moet op straffe van nietigheid bij de offerte gevoegd worden.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-12