Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355459 (2019-531847)
Referentienummer:AWV L-1M3D8G/19/05-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:18/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Sint-Truiden: Verbetering doorstroming knooppunt N3 x N80
Beknopte beschrijving:
Het heraanleggen van het knooppunt N3 x N80 met bijhorende fietspaden en nodige groene zones. Het aanleggen van een fietspad langs de N3 van de Montenakenweg tot de Naamsesteenweg.
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt BE
+32 11742396
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/11/2019 2019-536221 2019-535328 1_E1
05/11/2019 2019-535328 2019-531847 0_E2
10/10/2019 2019-531847 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17465
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Hasselt
3500
Telefoon: +32 11742396
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 11742448
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355459
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355459
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355459
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+L-1M3D8G%2F19%2F05-F02
Wegen en Verkeer Limburg

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Sint-Truiden: Verbetering doorstroming knooppunt N3 x N80


AWV L-1M3D8G/19/05-F02_0

Het heraanleggen van het knooppunt N3 x N80 met bijhorende fietspaden en nodige groene zones. Het aanleggen van een fietspad langs de N3 van de Montenakenweg tot de Naamsesteenweg.


Het heraanleggen van het knooppunt N3 x N80 met bijhorende fietspaden en nodige groene zones. Het aanleggen van een fietspad langs de N3 van de Montenakenweg tot de Naamsesteenweg.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 130

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-18
Plaatselijke tijd: 11:45
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-11-18
Plaatselijke tijd: 11:45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10