Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355510 (2019-531883)
Referentienummer:Maaseik-PPP049-3521/9007/2019/168-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:12/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Limburg
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor huur en onderhoud van copiers en printers 2020-2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Stad Maaseik, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik BE, De heer Ben De Jongh
+32 89560560
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
05/11/2019 2019-535365 2019-533617 0_E4
22/10/2019 2019-533617 2019-532015 0_E3
11/10/2019 2019-532015 2019-531883 0_E2
10/10/2019 2019-531883 0
10/10/2019 2019-531883 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
Maaseik
3680
De heer Ben De Jongh
Telefoon: +32 89560560
ben.dejongh@maaseik.be
Fax: +32 89560561
www.maaseik.be
AGBI (Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur)
Nationaal identificatienummer: AGBI
Markt 1
Maaseik
3680
roel.camp@maaseik.be
www.maaseik.be
OCMW
Nationaal identificatienummer: BE0212195121
Mgr. Koningsstraat 8
Maaseik
3680
Telefoon: +32 89560575
aankoop@maaseik.be
www.maaseik.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3521/49/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor huur en onderhoud van copiers en printers 2020-2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/168

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Copiers Type 1 en 2


Perceel nr.: 1

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Copier drukkerij Type 3


Perceel nr.: 2

Stad Maaseik, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Scanner KCC Type 4


Perceel nr.: 3

Stad Maaseik, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Printers Type 5


Perceel nr.: 4

diverse locaties


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Beheersysteem


Perceel nr.: 5

Stad Maaseik, Lekkerstraat 10 te 3680 Maaseik


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de werken waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.


1. Zie bovenstaande

2. Zie bovenstaande


1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1. Minimum 3 referenties


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-03-11

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10