Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355518 (2019-531892)
Referentienummer:VMM-L4620I0017G-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:12/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Elektromechanische uitrusting van stuw te Spiere-Helkijn, en stuw te Viane.
Beknopte beschrijving:
Bouw van de elektromechanische uitrusting van een stuw op de Grote Spierebeek, en ombouw van de elektromechanische uitrusting van een stuw op de Marke, beiden onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie.
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Milieumaatschappij, Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst BE, Maarten Lauwers
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
22/10/2019 2019-533587 2019-531892 0_E2
10/10/2019 2019-531892 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Dr De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Maarten Lauwers
m.lauwers@vmm.be
http://www.vmm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355518
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355518
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-L4620I0017G-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Elektromechanische uitrusting van stuw te Spiere-Helkijn, en stuw te Viane.


VMM-L4620I0017G-F02_0

Bouw van de elektromechanische uitrusting van een stuw op de Grote Spierebeek, en ombouw van de elektromechanische uitrusting van een stuw op de Marke, beiden onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie.


Stroomgebied van de Grote Spiere (gemeente Spiere-Helkijn) en Marke (gemeente Geraardsbergen).


Bouw van de elektromechanische uitrusting van een stuw op de Grote Spierebeek, en ombouw van de elektromechanische uitrusting van een stuw op de Marke, beiden onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 320

Zie bestek.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek.


Zie bestek.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 10
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10