Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 355536 (2019-531945)
Referentienummer:Maritieme Toegang-MT/02302-F02_0
Publicatie datum:10/10/2019
Uiterste datum:18/11/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Kallosluis – aanpassingswerken aan de Farnese- en Melselebrug
Beknopte beschrijving:
zie bestek
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang, Thonetlaan 102, bus 2, 2050 Antwerpen BE, Aanbestedingsdocumenten kunnen gratis gedownload worden op onderstaand internetadres.
+32 32220825
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/11/2019 2019-536564 2019-531945 1_E1
10/10/2019 2019-531945 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Thonetlaan 102, bus 2
Antwerpen
2050
Aanbestedingsdocumenten kunnen gratis gedownload worden op onderstaand internetadres.
Telefoon: +32 32220825
maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 32312062
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=****
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355536
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355536
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Maritieme+Toegang-MT%2F02302-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Kallosluis - aanpassingswerken aan de Farnese- en Melselebrug


Maritieme Toegang-MT/02302-F02_0

zie bestek


Kallosluis


zie bestek


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


zie bestek


Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: F


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-11-18
Plaatselijke tijd: 10:15
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-11-18
Plaatselijke tijd: 10:15

Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen


openbaar


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Thonetlaan 102 bus 2
Antwerpen
2050
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Koolstraat 35
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-10