Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358451 (2019-535811)
Referentienummer:AWV Vl-Br-X21/N19/29-F02_0
Publicatie datum:07/11/2019
Uiterste datum:13/12/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
N19 Herseltsesteenweg Aarschot Fase 2: Wegmodernisering incl. riolering en vrijliggende fietspaden + herinrichting gevaarlijk kruispunt
Beknopte beschrijving:
Het aanleggen van fietspaden langs de N19, het heraanleggen van wegenis, het herinrichten van een kruispunt en het aanleggen van een rioleringsstelsel.
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven BE, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
+32 16665750
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
13/12/2019 2019-540040 2019-539825 1_E2
12/12/2019 2019-539825 2019-539272 1_E1
12/12/2019 2019-539825 2019-539272 1_E1
06/12/2019 2019-539272 2019-538565 0_E4
02/12/2019 2019-538565 2019-537467 0_E3
22/11/2019 2019-537467 2019-535811 0_E2
07/11/2019 2019-535811 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17464
Diestsepoort 6 bus 81
Leuven
3000
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon: +32 16665750
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358451
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358451
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+Vl-Br-X21%2FN19%2F29-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


N19 Herseltsesteenweg Aarschot Fase 2: Wegmodernisering incl. riolering en vrijliggende fietspaden + herinrichting gevaarlijk kruispunt


AWV Vl-Br-X21/N19/29-F02_0

Het aanleggen van fietspaden langs de N19, het heraanleggen van wegenis, het herinrichten van een kruispunt en het aanleggen van een rioleringsstelsel.


Aarschot


De aanneming omvat hoofdzakelijk:

- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen

- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …

- Grondwerken

- Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik

- Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt

- Aanleggen van fietspaden in ongewapende betonverharding

- Aanleggen van stoepverhardingen in betonstraatstenen

- Aanleggen van inritten in betonverharding

- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen

- Plaatsen van RWA en DWA riolering

- Het aansluiten van huizen en straatkolken

- Allerhande werken

- Aanbrengen definitieve belijningen en verkeersborden (signalisatie)

- Omleidingen met inbegrip van omleidingssignalisatie

- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode

- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

- Het opmaken van een as-builtdossier


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 200

Voor de uitvoertingstermijn wordt verwezen naar art. 76 van het bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18/04/2017 zijn van toepassing


Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 23
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-12-13
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-07